Ordonanţa de Urgenţă 92/2009

Categories: Legislatie

Astăzi, 13.02.2015 intră în vigoare OUG 92/2014

Ordonanţa de Urgenţă 92/2009 aduce importante modificări OUG 77/2009, respectiv legislaţia de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc în România

Regăsiţi mai jos conţinutul OUG 92/2014 în forma publicată de Monitorul Oficial:

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun sau nu, intre un organizator de jocuri de noroc si unul sau mai multi operatori economici sau persoane fizice, intre care exista un contract incheiat in conditiile legii, raspunderea revenind partilor contractante.”

2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

“(6) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza conditiile generale pentru:
(i) organizarea jocurilor de noroc traditionale si la distanta;
(ii) organizarea de activitati de productie, distributie, service, import, export, achizitie intracomunitara, livrare intracomunitara pentru echipamentele de jocuri de noroc si alte activitati conexe, specifice jocurilor de noroc;
(iii) emiterea, prelungirea, revocarea si incetarea licentelor pentru activitatile prevazute la pct. (i) si (ii);
(iv) monitorizare si control asupra activitatilor prevazute la pct. (i) si (ii) de mai sus.”
 1. Dupa articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1-1^3, cu urmatorul cuprins:
  “Art. 1^1
  (1) Pentru calculul taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de participare la joc si premiile acordate (inclusiv ‘jack-pot’-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/luna calendaristica, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
  (2) In cazul jocurilor de noroc in care organizatorul incaseaza un comision de la participantii/castigatorii la jocurile de noroc, pentru calculul taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat il reprezinta incasarile obtinute (comisioanele retinute de la participantii la joc), respectiv cota-parte din suma perceputa de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/luna calendaristica, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanta de urgenta.Art. 1^2
  Reclama si publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul national se vor face cu respectarea principiilor prevazute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria si numarul licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare detinute de organizatorul de jocuri de noroc. In intelesul prezentului alineat, nu sunt considerate actiuni in scop de reclama, publicitate sau cu caracter promotional actiunile desfasurate de organizatori in mod direct in locatiile si pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care contin informatii cu privire la un joc de noroc pentru un numar nelimitat de persoane este interzisa.

  Art. 1^3
  (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, operatorul de jocuri de noroc licentiat este organizatorul de jocuri de noroc, respectiv persoana juridica care a obtinut licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.
  (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, jocurile de noroc traditionale sunt toate jocurile de noroc prevazute sau nu in prezenta ordonanta de urgenta care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 si care se desfasoara prin mijloace de joc instalate pe teritoriul Romaniei si care nu se transmit sau se realizeaza prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie).
  (3) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, jocurile de noroc la distanta sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevazute sau nu in prezenta ordonanta de urgenta care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 si care se desfasoara doar prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie).
  (4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanta se refera la sisteme si retele informatice, care includ serverul organizatorului jocului de noroc si toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul in oglinda, serverul de siguranta si software-ul jocului.”

  4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 3
  (1) Prin joc de noroc se intelege acea activitate care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite in baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare O.N.J.N., prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
  (2) Sunt incluse in aceasta categorie si acele activitati in care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fara implicarea organizatorilor.
  (3) Organizarea oricarei activitati care implica existenta unuia din urmatoarele elemente: joc si/sau partida caracteristice jocurilor de noroc, taxa de participare sau miza, fond de castiguri sau premii ce urmeaza a se acorda unui/unor castigator/castigatori, mijloace de joc specifice jocurilor de noroc (carti, zaruri, mese de joc si altele), organizatori de activitati caracteristice jocurilor de noroc, participanti la aceste activitati este permisa doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.”

  5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “Art. 5
  (1) Prin mijloc de joc se intelege orice suport material, inclusiv sistemul informatic (software-ul si hardware-ul), care serveste sau permite organizarea, desfasurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de baza si auxiliare.
  (2) Prin mijloc de joc de baza se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care genereaza, in mod direct, elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc. Intra in aceasta categorie, pentru jocurile de noroc in care castigatorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind in mod exclusiv de hazard, software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigura organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. Software-ul jocurilor de noroc trebuie sa contina un generator de numere aleatorii care determina rezultatele jocurilor.
  ………
  (5) Sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, viramente, foi de varsamant), mijloacele banesti, inclusiv cardurile bancare, cu conditia ca toate mijloacele de plata utilizate si mijloacele banesti, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanti la jocul de noroc, sa contina informatii despre persoana fizica care a operat cu instrumentul de plata. Pentru jocurile de noroc la distanta (on-line) definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plata utilizate si mijloacele banesti, inclusiv cardurile, trebuie sa fie operate de banci din Romania. Organizatorul de jocuri de noroc la distanta licentiat in Romania va face toate tranzactiile doar prin intermediul conturilor bancare deschise la banci de pe teritoriul national roman.
  ………
  (7) Prin echipamente tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc se intelege hardware-ul, software-ul si mijloacele de comunicatii sau mijloacele asimilate acestora, prin intermediul carora isi desfasoara activitatea specifica O.N.J.N.”

  6. La articolul 5, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
  “(8) Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de noroc trebuie aprobate de catre Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu conditia ca producatorul sa detina licenta, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta. Conditiile ce trebuie indeplinite, precum si lista cu echipamentele dedicate jocurilor de noroc va fi reglementata prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
  (9) Site-ul organizatorului licentiat in Romania sa desfasoare jocuri de noroc la distanta trebuie, obligatoriu, sa contina informatii in limba romana, respectiv: datele organizatorului conform cu inregistrarea sa la oficiul registrului comertului, inclusiv date de identificare fiscala si/sau un alt numar de identificare, licenta emisa de catre Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., regulile privind desfasurarea jocurilor de noroc, enumerarea clara si neechivoca a modalitatilor de acceptare a mizelor, de acumulare si de plata a castigurilor, suma mizelor si suma castigurilor, servicii de suport, date de corespondenta – inclusiv un numar de telefon si adresa de e-mail pentru contact direct si in timp util cu organizatorul, modalitatile de depunere a plangerilor si sesizarilor catre organizator si O.N.J.N., precum si alte aspecte ce vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.
  (10) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, locatiile specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc sunt: salile dedicate de slot-machine, agentiile de pariuri si agentiile loto, cluburile de poker, salile de bingo si cazinourile. Conditiile ce trebuie indeplinite pentru locatiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.”

  7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 6
  (1) Prin organizator de jocuri de noroc se intelege persoana juridica licentiata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Poate dobandi aceasta calitate persoana juridica de drept roman constituita in conditiile legii sau persoana juridica constituita legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in state semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European sau din Confederatia Elvetiana.
  (2) Poate dobandi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc persoana juridica, constituita in conditiile alin. (1), care organizeaza si exploateaza jocuri de noroc pe o perioada de 3 luni, in statiunile turistice, astfel cum sunt mentionate in anexa nr. 5 din Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, cu completarile ulterioare.”

  8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 7
  (1) Prin participant la jocul de noroc se intelege orice persoana fizica majora, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti, care doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului respectivului joc de noroc.
  (2) Se interzice participarea la jocuri de noroc traditionale a persoanelor care nu detin asupra lor acte de identitate valabile.”

  9. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  “(2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, in termen de maximum 3 zile lucratoare, in conformitate cu procedura stabilita, in conditiile si regulile aprobate pentru desfasurarea jocurilor de noroc sa achite castigurile si/sau sa ofere premiile in natura persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete sau alte mijloace pentru a dovedi castigul, dovezi care sunt prezentate material.”

  10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 9
  Prin jocuri de noroc frauduloase se intelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate constructia, datele sau parametrii initiali, astfel incat sa fie adusa atingere elementelor de sansa sau metodelor de selectie.”

  11. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “(1) Jocurile de noroc se clasifica dupa cum urmeaza:
  a) jocuri loto, – joc traditional – daca sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care se desfasoara cu sau fara prezenta fizica a jucatorilor. In aceasta categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, si orice joc de noroc care se desfasoara cu sau fara prezenta fizica a jucatorilor si care consta in extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul carora pot fi obtinute diverse castiguri determinate de evenimente care se desfasoara cu sau fara prezenta fizica a jucatorilor, cu exceptia jocurilor de noroc definite in continuare;
  b) pariuri, – joc traditional – daca sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fara implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc in care participantul trebuie sa indice rezultatele unor evenimente ce urmeaza sa aiba loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. In aceasta categorie se includ:
  (i) pariurile mutuale, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;
  (ii) pariurile in cota fixa, in cadrul carora organizatorul este cel care stabileste pe baza unor criterii proprii si aduce la cunostinta participantilor cotele de multiplicare a mizei in cazul in care variantele jucate sunt declarate castigatoare, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecarui castig este fixata prin regulament (suma fixa sau multiplu de miza) independent de totalul mizelor (in cazul pariurilor organizate de detinatorul autorizatiei);
  (iii) pariurile in contrapartida organizate in cadrul agentiilor de pariuri, activitate care consta in punerea in corespondenta a pariurilor intre diversi jucatori, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucator doar in masura in care se identifica un alt jucator care plaseaza un pariu in sensul invers celui plasat initial. Valoarea fiecarui castig este determinat de jucatori (in cazul pariurilor intermediate de organizator);
  c) jocuri de noroc caracteristice cazinourilor – joc traditional – daca evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, in prezenta fizica a participantilor, cu sau fara participarea directa a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: carti de joc, zaruri, bile de ruleta, rulete si mese de joc, aparate de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora, precum si alte mijloace de joc stabilite prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta;
  d) jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, – joc traditional – sunt jocuri de noroc cu carti de joc, denumite ‘poker’, care se desfasoara exclusiv intre participanti in sali (locatii) specializate;
  e) jocurile tip slot-machine: – jocuri traditionale – de doua tipuri, respectiv:
  (i) slot-machine daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care vor fi operate in locatii specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc, iar castigul este nelimitat si depinde de hazard; si
  (ii) aparatele electronice atribuitoare de castiguri cu risc limitat, daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care nu vor fi operate in locatiile specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc, iar castigul este limitat si depinde de hazard;
  f) jocurile bingo desfasurate in sali de joc – joc traditional – cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, in prezenta fizica a jucatorilor;
  g) jocurile bingo organizate prin intermediul retelelor de televiziune, – joc traditional – cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, fara prezenta fizica a jucatorilor;
  h) jocurile loto – la distanta – organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace), inclusiv jocurile de videoloterie, in care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care ruleaza programul de joc si care valideaza castigul, si fara de care jocul nu se poate desfasura, sunt jocurile tip loto, prin care se obtin aleatoriu castiguri, rezultatul participarii la joc fiind relevat jucatorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucatorului neavand nicio influenta/relevanta in obtinerea castigului;
  i) jocurile de tip cazinou – la distanta – reprezentand totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) si d), care sunt desfasurate integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate de acelasi operator, pe aceeasi platforma de joc, care utilizeaza un singur domeniu de internet si care sunt organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
  j) pariurile in cota fixa – la distanta – reprezentand activitatea de pariuri in cota fixa, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
  k) pariurile mutuale – la distanta – reprezentand activitatea de pariuri, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective, organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
  l) pariurile in contrapartida – la distanta – reprezentand activitatea de pariuri, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, care consta in punerea in corespondenta, on-line, a pariurilor intre diversi jucatori, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucator doar in masura in care se identifica un alt jucator care plaseaza un pariu in sensul invers celui plasat initial, organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
  m) jocurile bingo si keno – la distanta – reprezentand activitatea de bingo si keno, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizat prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
  n) tombola reprezinta acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roti si alte asemenea mijloace), organizata sau nu in prezenta fizica a jucatorilor, unde premiile acordate sunt fixe si nu depind de numarul si pretul biletelor vandute, al taloanelor, al jetoanelor si al altor mijloace care atesta participarea la tombola. Castigatorii – un numar prestabilit de participanti – vor fi stabiliti prin extragere aleatorie in conformitate cu un regulament afisat in prealabil si aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot desfasura ca joc de noroc la distanta sau ca joc de noroc traditional, iar premiile pot fi doar in natura, valoarea lor neputand fi mai mica de 50% din valoarea totala a mizelor platite pentru participarea la joc;
  o) orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinatii de jocuri definite la lit. a)-n) si pentru care un organizator obtine licenta si autorizatie de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. din Romania;
  p) jocurile de noroc temporare, reprezentand jocurile de noroc prevazute la lit. c), e) si f) care sunt desfasurate in statiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru o perioada de 3 luni cu posibilitatea de prelungire de inca maximum 3 luni, precum si ‘Festivalul de Poker’ – joc traditional – este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker in sistem turneu, care se desfasoara exclusiv intre participanti in sali (locatii) din cadrul unor unitati de cazare, cu respectarea Regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Aceasta activitate se va desfasura numai pe o perioada limitata in timp bine definita si in spatii de exploatare situate doar in statiunile turistice, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 5 a Hotararii Guvernului nr. 852/2008, cu completarile ulterioare, cu respectarea conditiilor de licentiere si autorizare prevazute in normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.
  ………
  (3) Activitatea economica reprezentata de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. a)-p), se va desfasura in conditiile elaborarii si implementarii, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei legi si a altor reglementari specifice, a unui cadru de reglementare si supraveghere a furnizarii si consumului de jocuri de noroc traditionale si la distanta, cu conditia respectarii principiilor privitoare la:
  (i) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
  (ii) asigurarea integritatii si a transparentei operatiunilor desfasurate de catre si prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum si a unui sistem de joc echitabil, supravegheat si verificat permanent din punctul de vedere al securitatii si corectitudinii activitatilor desfasurate;
  (iii) prevenirea si combaterea activitatilor infractionale care pot fi desfasurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;
  (iv) asigurarea unei dezvoltari echilibrate si echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice in cauza;
  (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementarilor din acest domeniu de activitate, in vederea diminuarii si limitarii unor posibile vulnerabilitati ale acestui sector economic fata de potentiale activitati infractionale, precum si a diminuarii expunerii fata de riscul de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, frauda fiscala, criminalitate informatica, precum si prevenirea infractiunilor privind ordinea publica, siguranta nationala si sanatatea publica.”

  12. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
  “(4) Pentru respectarea principiilor mentionate la alin. (3) va fi infiintata o fundatie de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe langa O.N.J.N., al carui obiectiv principal va fi respectarea masurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. Organizatorii de jocuri de noroc licentiati sunt obligati sa transfere in contul fundatiei urmatoarele contributii anuale:
  (i) organizatorii de jocuri de noroc la distanta licentiati din Clasa I – 5.000 de euro anual;
  (ii) persoanele juridice implicate direct in domeniul jocurilor de noroc traditionale si la distanta licentiati din Clasa II – 1.000 de euro anual;
  (iii) jocurile la distanta monopol de stat Clasa III 5.000 de euro anual;
  (iv) organizatorii de jocuri de noroc traditionale licentiati – 1.000 de euro anual.
  (5) Fondurile prevazute la alin. (4) vor fi alocate pentru activitatile si programele de protectie a tinerilor impotriva jocurilor de noroc, prevenirea si tratamentul dependentei de jocuri de noroc, realizarea promovarii si publicitatii responsabile, solutionarea prompta si eficienta a litigiilor dintre un organizator de joc si un jucator, sub conditiile si in conformitate cu procedura stabilita prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
  (6) Termenul de plata a sumelor prevazute la alin. (4) este 15 decembrie a fiecarui an, iar termenul pentru operatorii care au obtinut licenta dupa aceasta data trebuie sa fie la obtinerea licentei.
  (7) Furnizorii de orice tip de servicii in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv furnizorii de comunicatii (furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixa sau mobila, furnizorii de servicii radio sau TV si de servicii prin cablu), precum si procesatorii de plati sunt obligati sa respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.”

  13. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 11
  (1) Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:
  a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati, precum si cele organizate de asociatii sau fundatii nonprofit si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori. Caracterul tombolei este considerat nonprofit atunci cand suma totala a taxei de participare este egala cu suma totala a premiilor castigate, acelasi principiu aplicandu-se si atunci cand este vorba de bunuri sau altele asemenea;
  b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;
  c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare;
  d) jocurile de amuzament sau de natura sportiva, in care este necesar ca jucatorii sa manifeste cunostinte si abilitati de indemanare si care nu se bazeaza cu precadere pe hazard.
  (2) Pentru actiunile publicitare organizate de diferiti operatori economici, in conditiile prevazute la lit. c) a alin. (1), se instituie obligativitatea obtinerii in prealabil a unui aviz de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.

Author: rombook_makers