HOTĂRÂRE nr. 870 din 29 iulie 2009 (*actualizată*)

Categories: Legislatie

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG<LLNK 12009    77180 301   0 46>OUGOUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 30 iulie 2009

Data intrarii in vigoare : 30 iulie 2009

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 6 septembrie 2013

Prezenta forma actualizata este valabila de la 28 august 2013 pana la data selectata

 

————–

*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către <LLNK 12011   150 20 301   0 39>HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011; <LLNK 12011   823 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011; <LLNK 12013   298 20 301   0 33>HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013; <LLNK 12013   644 20 301   0 36>HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013.

 

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12009    77180 302  31 67>art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAP. I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de <LLNK 12009    77180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de prezenta hotărâre, numai în baza licenţei de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, în condiţiile prezentei hotărâri, pentru fiecare tip de activitate în parte.

———

Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Activităţile pentru care se poate solicita obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sunt următoarele:

 1. a) activităţi loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

———

Lit. a) a alin. (2) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. b) activităţi de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

———

Lit. b) a alin. (2) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. c) activităţi de pariuri în cotă fixă;
 2. d) activităţi de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;
 3. e) activităţi de tip slot-machine;
 4. f) activităţi de bingo desfăşurate în săli de joc;
 5. g) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.
 6. h) activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

———

Lit. h) a alin. (2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. i) activităţi de pariuri on-line;

———

Lit. i) a alin. (2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. j) activităţi de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă.

———

Lit. j) a alin. (2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. k) activităţi caracteristice cluburilor de poker.

———

Lit. k) a alin. (2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

(3) În situaţia în care un operator economic intenţionează să organizeze două sau mai multe activităţi dintre cele prevăzute la alin. (2), este obligat să solicite licenţă de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte. În vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanţi sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre pentru fiecare activitate în parte.

(4) Modelul licenţei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 a).

(5) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării şi este netransmisibilă.

(6) Prin data acordării în înţelesul ordonanţei de urgenţă se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

(7) În situaţia în care operatorii economici nu fac dovada plăţii taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată în cadrul comitetului, aprobarea se revocă de drept.

———

Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(8) În situaţia în care un organizator de jocuri de noroc nu respectă cuantumul şi termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanţa de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc emisă în favoarea acestuia îşi pierde valabilitatea de drept cu aceeaşi dată la care expiră anul precedent celui pentru care nu a respectat obligaţia de plată anuală a licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

(9) În situaţia în care un organizator de jocuri de noroc deţine mai multe licenţe de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplică corespunzător pentru fiecare licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(10) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea în mod direct a activităţilor pentru care operatorii economici deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi una sau mai multe autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc se înţelege că în derularea activităţii (operarea mijloacelor de joc, evidenţierea încasărilor şi plăţilor şi completarea documentelor aferente activităţii curente, precum şi altele asemenea) se realizează numai de personalul propriu angajat, în condiţiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activităţilor conexe organizării jocurilor de noroc, respectiv organizarea activităţii financiar-contabile, de pază, de transport valori şi altele asemenea, precum şi pentru obţinerea dreptului de folosinţă a mijloacelor de joc sau a spaţiului în care se organizează jocuri de noroc, operatorii economici pot încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, în condiţiile legii.

(11) În înţelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, asocierea pentru exploatarea în comun a jocurilor de noroc se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) asocierea se realizează între 2 sau mai mulţi operatori economici care deţin, fiecare în parte, licenţă de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activităţile prevăzute la alin. (2);

———

Lit. a) a alin. (11) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. b) asocierea priveşte exploatarea în comun, în aceeaşi incintă, a activităţilor prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai mulţi asociaţi deţin autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc;

———

Lit. b) a alin. (11) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. c) asocierea priveşte exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectivă, exploatarea mijloacelor de joc putându-se realiza de către una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociaţi, astfel cum acestea sunt prevăzute la alin. (10);
 2. d) asocierea se realizează prin contract încheiat în condiţiile legii, care să prevadă că răspunderea administrativă revine ambilor parteneri.

(12) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.

———

Alin. (12) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 2

(1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi prezenta hotărâre şi deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin comitet, în condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezenta hotărâre.

———

Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unor sintagme.

 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot solicita şi obţine autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care îndeplinesc cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre şi solicită, în acelaşi timp, şi licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(4) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru o perioadă de 12 luni.

(5) Data de începere a valabilităţii autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

(6) În situaţia în care operatorii economici nu fac dovada plăţii taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc în cuantumurile şi la termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) şi în cuantumurile prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, aprobarea comitetului se revocă de drept.

———

Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(7) În situaţia în care data aprobării în cadrul comitetului presupune acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru fracţiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să plătească taxa de autorizare aferentă trimestrului din care face parte luna respectivă. În continuare, pentru menţinerea valabilităţii autorizaţiei emise în favoarea acestora sunt obligaţi să respecte termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) şi cuantumurile din anexa la ordonanţa de urgenţă, urmând ca regularizarea taxei anuale de autorizare să se efectueze în ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

———

Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(8) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă după cum urmează:

 1. a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor, conform modelului autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc prezentat în anexa nr. 1 b);
 2. b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăşoară organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităţi distincte. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
 3. c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
 4. d) în cazul jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
 5. e) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate care presupune câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fără prezenţa fizică a jucătorilor. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);
 6. f) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 c).
 7. g) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

———

Lit. g) a alin. (8) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. h) în cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

———

Lit. h) a alin. (8) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. i) în cazul jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat în anexa nr. 1b).

———

Lit. i) a alin. (8) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. j) în cazul jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker. Fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b).

———

Lit. j) a alin. (8) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 2^1

Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia să declare la organul fiscal competent taxele prevăzute la art. 14 alin. (2) şi taxa de acces definită la art. 13 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, până la termenul de plată.

————-

Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al <LLNK 12011   150 20 302   0 51>art. II din HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

 

ART. 3

În situaţia în care termenele de plată prevăzute la art. 14 alin. (2) şi în anexa la ordonanţa de urgenţă sunt zile nelucrătoare sau sărbători legale în condiţiile legii, prevederile <LLNK 12003    92131 321   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

ART. 4

(1) Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 2.

(2) Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 3.

(3) Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se depun la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

———

Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) Eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, se face cu condiţia ca operatorul economic în cauză să prezinte în original şi în copie documentele care atestă plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este înregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. În situaţia în care plata s-a efectuat prin decontare bancară, se vor prezenta în original şi în copie ordinul de plată şi originalul extrasului de cont în care se evidenţiază debitarea contului deţinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de bancă.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligaţi să depună la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

———

Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 5

(1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tipărite prin grija Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. şi vor conţine elemente de siguranţă care să prevină contrafacerile.

(2) Cheltuielile legate de tipărirea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi cele legate de producerea elementelor de siguranţă vor fi suportate din bugetul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

(3) Culoarea predominantă a licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, forma şi culoarea elementelor de siguranţă se vor stabili, de comun acord, de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.

———

Art. 5 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 6

(1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc sunt obligaţi să păstreze acest document în cadrul locaţiei care constituie sediul social, precum şi să afişeze o copie a acestuia într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă.

(2) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e), g)-i) din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să afişeze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locaţii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc deţinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia şi va fi prezentat organelor de specialitate ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea acestora.

———

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(3) Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. f) din prezenta hotărâre, sunt obligaţi să afişeze acest document într-un loc vizibil, pe mijlocul de joc care face obiectul autorizării.

ART. 7

(1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure participanţilor la jocurile de noroc şanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard şi de abilitate a participanţilor la jocurile de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure distribuţia câştigurilor sau premiilor cuvenite participanţilor la jocurile de noroc în cuantumul şi în forma în care s-au angajat înainte de începerea jocului respectiv şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind calculul şi plata obligaţiilor care le revin în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să ţină o evidenţă unitară a activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, indiferent de tipul acestora, precum şi a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea.

(4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influenţa substanţelor halucinogene, al celor care nu au o ţinută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc.

(5) Programele de joc nu sunt transmisibile în cazul transferului instalaţiilor de la un organizator la altul, cu excepţia programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adăugate acestora.

ART. 8

(1) Pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligaţi să utilizeze mijloace financiare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum şi mijloace băneşti, care constituie în înţelesul ordonanţei de urgenţă mijloace de joc auxiliare.

(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), a altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepţia cardurilor bancare de credit şi/sau debit, care pot fi folosite doar în vederea participării la joc.

———

Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 8 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(3) În cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul jocurilor loto şi al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plăţile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 73^7 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

———

Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 9

(1) În înţelesul ordonanţei de urgenţă, prin agenţie se înţelege punctul de lucru înregistrat ca atare de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc în cadrul agenţiei se realizează în mod direct, la sediul punctului de lucru sau în alte locaţii decât punctul de lucru, cu condiţia ca centralizarea activităţii şi raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator în care se realizează colectarea.

ART. 10

La solicitarea expresă a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pot participa, în condiţiile legii, la controale în domeniul jocurilor de noroc potrivit competenţelor legale specifice persoane împuternicite din Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

———

Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

ART. 11

(1) Verificările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală pentru mijloacele maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi pentru alte mijloace de joc, cu excepţia programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, vizează:

 1. a) verificări pentru obţinerea aprobării de tip (omologare);
 2. b) verificări tehnice iniţiale;
 3. c) verificări tehnice periodice;
 4. d) verificări tehnice după reparaţia mijlocului de joc.

(2) Sunt exceptate de la verificările pentru obţinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. În acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicaţie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv şi traducerea legalizată a setului de documente obţinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeşte că mijlocul de joc respectă legislaţia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.

———

Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(3) Verificările se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală în baza unei solicitări scrise depuse de operatorii economici, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile reprezentând tarifele şi cheltuielile aferente acestor activităţi.

(4) În documentele emise de Biroul Român de Metrologie Legală în vederea obţinerii autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc se înscriu, în funcţie de tipul mijlocului de joc, următoarele informaţii:

 1. a) datele de identificare ale mijlocului de joc (seria de fabricaţie, producătorul, anul de fabricaţie);
 2. b) datele de identificare ale proprietarului de drept al mijlocului respectiv (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare). În situaţia în care exploatarea mijlocului de joc urmează a fi realizată de alt operator economic, se vor înscrie distinct şi datele de identificare ale acestuia;
 3. c) documentele de provenienţă a mijlocului de joc;
 4. d) caracteristicile tehnice ale modului de funcţionare;
 5. e) tensiunea de alimentare;
 6. f) clasa de electrosecuritate;
 7. g) factorul de multiplicare al contoarelor;
 8. h) indexul contoarelor înainte şi după verificare;
 9. i) modalitatea de sigilare şi componentele sigilate. Cutia de protecţie a plăcii de bază şi cea a contoarelor vor fi sigilate obligatoriu;
 10. j) modalitatea prin care se realizează monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare. În situaţia în care cerinţele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informaţii privind faptul că monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum şi datele de identificare ale societăţii care a distribuit şi instalat dispozitivul respectiv;
 11. k) drepturile de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc. Pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic solicitant, care se arhivează la nivelul Biroului Român de Metrologie Legală, se va înscrie proprietarul programului informatic.

(5) În documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală pentru verificările tehnice ulterioare se va identifica obligatoriu aprobarea de tip (omologarea) şi emitentul acesteia.

ART. 12

(1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să exploateze jocurile de noroc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc cu respectarea numărului minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice, astfel cum acesta este prevăzut la art. 15 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze comitetul cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locaţii şi datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutării, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3.

———

Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să conducă evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor <LLNK 11991    82 11 241   0 32>Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

ART. 13

(1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să prevadă în mod expres în regulamentul de ordine interioară interzicerea accesului minorilor în spaţiile organizate distinct pentru exploatarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi în acele spaţii pentru care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc şi care sunt destinate eliberării de cartoane sau de bilete care atestă participarea la jocul de noroc respectiv.

(2) Organizatorii sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil prevederea expresă de la alin. (1) conţinută în regulamentul de ordine interioară.

ART. 14

(1) Declararea mijloacelor de joc de bază produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achiziţiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operaţiuni către direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc de bază în scopul prevăzut de ordonanţa de urgenţă vor declara tranzacţia respectivă direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziţie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii, vor declara mijloacele de joc respective la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum şi natura operaţiunii şi data efectuării acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

———

Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 15

(1) În înţelesul art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, prin licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se înţelege aprobările acordate de comitet până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, pentru eliberarea de licenţe pentru exploatarea jocurilor de noroc, sub condiţia plăţii taxelor aferente, chiar dacă data de început a termenului de valabilitate al acestora este ulterioară datei intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

———

Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) Abrogat.

———

Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(3) Abrogat.

———

Alin. (3) al art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(4) Abrogat.

———

Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(5) Abrogat.

———

Alin. (5) al art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(6) Abrogat.

———

Alin. (6) al art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 16

(1) Prin mijloace de joc produse de operatori economici în România, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege mijloacele de joc prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru a fi utilizate în scopul prevăzut de aceasta.

(2) Pentru obţinerea avizului comitetului este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic să depună următoarele documente:

 1. cererea prin care se solicită comitetului acordarea avizului, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:

– elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

– capitalul social subscris şi vărsat;

– structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

– numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

– obiectul de activitate. În obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activităţi de fabricare a jocurilor şi jucăriilor, cod CAEN 3240;

– sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;

 1. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
 2. certificat de aprobare de tip eliberat de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că mijlocul de joc care urmează a fi produs îndeplineşte cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre. Pentru fiecare tip/model de mijloc de joc se va prezenta câte un certificat de conformitate;
 3. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

– operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

– reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

– reprezentantul legal cunoaşte şi şi-a însuşit legislaţia specifică jocurilor de noroc în vigoare;

– tipul/modelul mijlocului de joc care urmează a se produce;

– operatorul economic deţine drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc;

 1. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 2. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale competente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat;
 3. procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmează a fi instalate în mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.

———

Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza după obţinerea avizului comitetului.

———

Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) În situaţia în care, după obţinerea avizului, operatorul economic în cauză intenţionează să producă şi alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.

(5) În situaţia în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligaţiile asumate prin declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, comitetul va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

———

Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

CAP. II

Condiţii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc

 

SECŢIUNEA 1

Jocurile tip slot-machine

 

ART. 17

(1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine sunt reprezentate de maşinile, utilajele şi instalaţiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care în mod independent se generează elemente aleatorii bazate exclusiv pe hazard, dar şi pe dexteritatea sau abilitatea participanţilor la jocul de noroc, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, personalului acestuia ori a altor persoane la selecţia sau la generarea hazardului şi la stabilirea rezultatelor jocului.

(2) Din categoria mijloacelor de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine fac parte:

 1. a) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate şi care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc (terminal);
 2. b) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate şi care permit accesul la jocul de noroc, simultan, mai multor participanţi de la cel puţin 4 posturi de joc (terminale).

(3) Încadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot-machine se va realiza de către comitet.

———

Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 18

(1) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 50 de aparate. În acest număr sunt luate în considerare şi posturile de joc (terminale) constituite într-o singură entitate.

(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile şi numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului, precum şi cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

———

Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(3) Incinta în care sunt exploatate numai jocuri tip slotmachine trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:

 1. a) să fie prevăzută cu grupuri sanitare proprii sau să fie asigurat accesul la acestea în cadrul sau în spaţiul adiacent imobilului respectiv;
 2. b) să fie amplasată şi dotată conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 3. c) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
 4. d) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice conform prevederilor legale în vigoare.

(4) În situaţia în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 15. În cadrul acestei incinte se pot desfăşura, adiacent, şi activităţi economice de alimentaţie publică care concură la buna desfăşurare a activităţii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participanţilor un grad ridicat de confort.

———

Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(5) În incintele în care se desfăşoară preponderent alte activităţi cu caracter economic (de genul alimentaţie publică sau altele asemenea), în care, de regulă, nu au acces minorii neînsoţiţi, se pot amplasa minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc. Amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităţi să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării şi exploatării.

(6) În incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate şi mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităţi să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării şi exploatării.

———

Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(7) Mijloacele de joc slot-machine se individualizează prin plăcuţe de identificare marcate vizibil, în care vor fi precizate: tipul aparatului, producătorul, seria şi anul de fabricaţie.

(8) În situaţia în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcuţe de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător.

ART. 19

(1) Nu se acordă autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru mijloacele de joc care nu permit monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare.

(2) Prin cerinţe privind monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare, în înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, se înţelege următoarele informaţii:

 1. a) total încasări (total in);
 2. b) total plăţi acordate (total out);
 3. c) conectare/deconectare mijloc de joc.

(3) Monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare se pot realiza în cadrul sistemului propus, făcând parte integrantă constructivă din acesta sau adăugat ulterior (prin intermediul unor dispozitive de tip black-box).

(4) Documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală vor conţine obligatoriu informaţii privind modalitatea prin care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2). În situaţia în care cerinţele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informaţii privind faptul că monitorizarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor operaţiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum şi datele de identificare ale societăţii care a distribuit şi instalat dispozitivul respectiv.

(5) Operatorii economici sunt obligaţi ca, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea şi stocarea informaţiilor aferente pentru cel puţin un an, fără posibilitatea de funcţionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare. În situaţia în care mijloacele de joc pentru care deţin autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerinţele menţionate anterior, sunt obligaţi să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.

———

Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 16 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 20

(1) Prin sisteme integrate de monitorizare, înregistrare şi evidenţiere a tuturor operaţiunilor de exploatare adăugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black-box), astfel cum se prevede la art. 15 alin. (2) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege dispozitivele care permit înregistrarea şi stocarea informaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din prezenta hotărâre pentru cel puţin un an. Sistemele de tip black-box vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice sau electronice care permit evidenţierea unui număr compus din minimum 9 cifre.

(2) Pentru obţinerea avizului comitetului este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic care intenţionează să adauge şi să instaleze sisteme de tip black-box să depună următoarele documente:

 1. cererea prin care se solicită comitetului acordarea avizului, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:

– elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

– valoarea capitalului social subscris şi vărsat este de cel puţin 400.000 lei;

– structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

– numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

– obiectul de activitate;

– existenţa a minimum 10 sedii secundare înregistrate şi adresa acestora;

 1. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
 2. certificat/certificate de omologare eliberat/eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că sistemul/sistemele de tip black-box care urmează a fi adăugat/adăugate şi instalate pe mijloacele de joc îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre. Pentru fiecare sistem de tip black-box se va prezenta câte un certificat de omologare;
 3. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

– operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

– reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

– reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică jocurilor de noroc în vigoare;

– tipul/modelul de sistem de tip black-box care urmează a se produce/achiziţiona în vederea adăugării şi instalării pe mijloacele de joc;

– operatorul economic va asigura piese de schimb şi service pentru sistemele de tip black-box adăugate şi instalate pe mijloacele de joc;

– dispune sau va face demersurile necesare în vederea angajării de personal cu pregătire şi experienţă în domeniu, suficient din punct de vedere numeric şi având disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu;

 1. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 2. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
 3. cel puţin o scrisoare de intenţie emisă de un producător de mijloace de joc prin care acesta îşi asumă obligaţia ca, în situaţia în care operatorul economic solicitant va primi avizul comitetului, va pune la dispoziţia acestuia informaţiile, dispozitivele, produsele informatice şi altele asemenea, necesare în vederea adiţionării şi instalării pe mijloacele de joc realizate de producător a sistemelor de tip black-box.

———

Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(3) Adăugarea şi instalarea sistemelor de tip black-box pe mijloacele de joc se poate realiza după obţinerea avizului comitetului.

———

Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) În situaţia în care, după obţinerea avizului, operatorul economic în cauză intenţionează să producă/achiziţioneze alte tipuri/modele de sisteme de tip black-box, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.

(5) În situaţia în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligaţiile asumate prin declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, comitetul va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

———

Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 21

(1) Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc tip slot-machine pentru care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc într-un sistem de tip jack-pot în scopul acordării aleatorii de câştiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adăugării separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc.

(2) Evidenţierea sumelor din care se acordă câştigurile de tip jack-pot (tabela de jack-pot) se realizează în cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel puţin două mijloace de joc, evidenţierea acumulării fiind realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate în sistem.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc au obligaţia de a evidenţia distinct acumulările realizate şi câştigurile acordate în cadrul sistemului, pentru sistemele care nu evidenţiază aceste informaţii pe contoarele mijlocului de joc tip slot-machine.

(4) În situaţia în care se organizează sisteme de tip jack-pot prin interconectarea a două sau mai multe mijloace de joc aflate în cadrul locaţiei sau al mai multor locaţii în care sunt exploatate jocuri de tip slot-machine, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă şi a prezentei hotărâri, numărul de sisteme care poate fi organizat este determinat de numărul mijloacelor de joc din cadrul incintei/incintelor respective, obligaţia prevăzută la alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

———

Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

(6) Se interzice organizarea sistemelor de tip jack-pot în situaţia în care nu sunt îndeplinite prevederile din ordonanţa de urgenţă şi din prezenta hotărâre.

ART. 22

(1) Jocurile de tip slot-machine vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile care permit evidenţierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât sumele intrate, cât şi premiile acordate.

(2) Contoarele vor fi prezentate, în mod obligatoriu, spre citire şi verificare organelor de control, la solicitarea acestora.

ART. 23

(1) Exploatarea jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu regulamentul de ordine interioară aprobat de comitet pentru fiecare incintă, care va prevedea expres obligaţiile şi responsabilităţile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activităţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (10) din prezenta hotărâre.

———

Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) Evidenţa primară se ţine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot-machine şi sistem de joc de tip jack-pot, după caz, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 8 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.

(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate conform modelului prezentat în anexa nr. 9 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 9 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.

(4) Formularele astfel completate vor fi cuprinse într-un registru special, numerotat, legat şi ştampilat de către organul fiscal competent în administrarea punctului de lucru aparţinând organizatorului respectiv.

(5) Scrierile se vor face cu pix cu pastă, lizibil, fiind interzise ştersăturile sau modificările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Eventualele greşeli vor fi corectate prin bararea sumelor înregistrate greşit şi înscrierea sumelor corecte deasupra acestora, certificată prin semnătura persoanei care a completat formularul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(7) Evidenţa contabilă va fi ţinută zilnic pe baza evidenţei tuturor operaţiunilor de exploatare.

ART. 24

(1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine sunt obligaţi:

 1. a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;
 2. b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;

(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

 1. a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locaţia în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 mp;
 2. b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi orice alte mijloace de iluminat dinamic.

(3) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine în locaţiile prevăzute la art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) şi (iii) din ordonanţa de urgenţă nu pot mediatiza spaţiile în care exploatează activitatea pentru care au fost autorizaţi. Acestor organizatori nu li se aplică prevederile alin. (1) lit. b).

(4) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 mp, iar suprafaţa totală 3 mp.

(5) Abrogat.

———

Alin. (5) al art. 24 a fost abrogat de pct. 17 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(6) Abrogat.

———

Alin. (6) al art. 24 a fost abrogat de pct. 17 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor

 

ART. 25

(1) Jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, denumite cazinouri, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează:

 1. a) între participanţi şi organizator;
 2. b) direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.

———

Lit. b) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive. Jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor se pot organiza, de asemenea, în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate.

(3) Prin normele naţionale în vigoare pentru clasificarea hotelurilor se înţelege clasificarea acordată hotelurilor de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

(5) Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităţi specifice cazinourilor sunt:

 1. a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;
 2. b) să fie corespunzător amenajate;
 3. c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;
 4. d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;
 5. e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în accepţiunea prezentei hotărâri circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii de tip cazinou în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător;
 6. f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;
 7. g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 8. h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
 9. i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare;
 10. j) să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activităţii, respectiv cameră tehnică, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderobă, cameră de odihnă pentru personal etc.

ART. 26

(1) În toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie şi de la recepţie trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim “non-stop”.

(2) Înregistrările video respective vor fi realizate pe mese de joc şi pe zile şi vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor, astfel încât să nu obstrucţioneze vizibilitatea înregistrării. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înştiinţate imediat organele de poliţie. Înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.

(3) Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc în vederea efectuării unor verificări.

———

Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(4) Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă.

(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum şi roata ruletei, inclusiv jetoanele existente lângă crupier şi în float-box, cu o fidelitate care să permită vizionarea unor detalii, şi anume: culoarea jetoanelor şi valoarea bancnotelor, aşezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numărul de jetoane pe coloană, precum şi derularea în întregime a operaţiunilor de creditare-debitare (credit-fill) cu jetoane valorice efectuate la mese în timpul partidelor.

(6) Imaginile recepţionate la casierie trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului aşezate pe ghişeu, culoarea, numărul şi valoarea jetoanelor şi a bancnotelor, iar imaginile de la recepţie trebuie să permită vizionarea, integrală sau a bustului, a persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.

(7) Casieria şi recepţia pe perioada de funcţionare a cazinoului vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât şi în sistemul de stocare.

(8) Urmărirea în direct şi înregistrarea activităţii din cazinou vor fi efectuate în sistem color.

(9) Opţional, operatorii economici mai pot dota camera tehnică şi cu alte dispozitive şi instalaţii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de înregistrare audio etc.

(10) În cazul în care în incinta cazinoului sunt exploatate şi slot-machines, activitatea acestora va fi supravegheată prin circuit închis de televiziune cu imagini de ansamblu ale maşinilor, realizându-se şi înregistrarea video respectivă în sistem color.

(11) Condiţia de păstrarea a înregistrărilor video pe mese de joc şi pe zile pentru cel puţin 30 de zile calendaristice, astfel cum se prevede la alin. (2), se aplică începând cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 27

Cazinourile vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc şi zaruri, la nivelul practicat pe plan internaţional.

ART. 28

(1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cărţilor de joc, regulamentul jocurilor şi cel de ordine interioară trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, securizarea şi durata de exploatare, casarea, dotarea minimală şi maximală, proceduri standard de operare a acestor jocuri etc.

(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate şi lansate dintr-o cupă, urnă sau cu mâna. În situaţia în care zarurile sunt aruncate cu mâna, în regulamentul de joc propus de organizator şi aprobat de comitet se va specifica faptul că aruncarea este validă numai în situaţia în care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc şi se va rostogoli după lovirea peretelui.

———

Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(3) Zarurile vor fi confecţionate din materiale care să aibă duritatea necesară impusă de suprafaţa de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonită, fildeş, metal sau alte materiale acceptate pe plan internaţional, şi vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse între 20 mm şi 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscripţionată pe una dintre feţe şi vor fi perfect echilibrate.

(4) Se va respecta condiţia ca suma punctelor înscrise pe feţele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7.

ART. 29

(1) Roţile ruletelor vor fi produse de firme specializate în domeniu. Mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.

(2) Roţile ruletelor vor fi prevăzute cu număr de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvă şi rotor.

(3) În afara programului roţile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea şi sigilarea acestora.

(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărţilor de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locaţiei) atribuită de organizator şi unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clienţilor. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schiţa de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară, schiţă în care se va menţiona şi numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă.

———

Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 30

(1) Cazinourile pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clienţilor.

(2) Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare şi de înregistrările contabile ale cazinourilor şi vor fi păstrate şi arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenţa acestor sume se va ţine distinct pentru depozitar în parte, pe bază de fişă de cont pentru operaţiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operaţiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operaţiuni se vor întocmi dispoziţii de încasare, respectiv plată, care vor fi semnate de casier pentru suma plătită sau încasată şi, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective. În cazul în care titularul, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operaţiunea se poate efectua numai în baza unei procuri notariale speciale sau a unor acte de succesiune.

ART. 31

(1) Numărarea bacşişului colectat de la mese, precum şi deschiderea şi închiderea meselor se vor face în prezenţa directorului de sală, şefului/şefilor de masă, casierului şi lucrătorilor de la masă, constituiţi în echipă, care vor completa documentele aferente (chitanţe sau dispoziţii) şi le vor semna, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem video.

(2) Operaţiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, după caz, în timpul partidelor se vor face în prezenţa directorului de sală, şefului/şefilor de masă şi lucrătorilor de la masă, constituiţi în echipă, care vor completa documentele aferente (chitanţe sau dispoziţii) şi le vor semna împreună cu casierul şi un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operaţiunile fiind supravegheate şi înregistrate în sistem video.

ART. 32

Organizarea activităţii în cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al cazinoului, aşa cum a fost aprobat de comitet. Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla în permanenţă la sediul cazinoului şi va fi prezentat la cerere organelor de control.

———

Art. 32 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 33

(1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activităţii numai jetoane produse de firme recunoscute în domeniu, având inscripţionată sigla cazinoului. Organizatorii sunt obligaţi să asigure o gestiune strictă privind provenienţa, înregistrarea, depozitarea, circulaţia şi casarea acestora. Aceeaşi evidenţă va fi ţinută şi în cazul cărţilor de joc şi al zarurilor. Înregistrarea, circulaţia şi casarea jetoanelor, a cărţilor de joc şi a zarurilor vor fi prevăzute în regulamentul de ordine interioară al cazinoului.

(2) Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea (răscumpărarea) acestora se face numai la casierie.

ART. 34

Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor şi al maşinilor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai însoţiţi de documente justificative.

———

Art. 34 a fost modificat de pct. 20 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 35

(1) Se interzice personalului cazinoului aflat în sală să transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului, în alte condiţii decât cele stabilite atât prin lege, cât şi prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului.

(2) Prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului vor putea fi prevăzute numai acele situaţii în care transportul este justificat de menţinerea bunei funcţionări a activităţii cazinoului, fără participarea sau implicarea sub orice formă a participanţilor la jocurile de noroc aflaţi în incinta sau în afara acestuia, personalul desemnat să efectueze transportul şi modul de evidenţă al acestuia.

ART. 36

Bacşişurile oferite de participanţii la joc salariaţilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc şi pot fi împărţite de conducere salariaţilor. Bacşişurile vor fi evidenţiate separat în contabilitate.

ART. 37

Personalul care deserveşte sala de joc (crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari şi alţii asemenea) trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare.

ART. 38

(1) Organizatorii vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic.

(2) Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor, cel puţin nume, prenume, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:

 1. a) pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie;
 2. b) pentru cetăţenii români sau cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului.

(3) Organizatorii sunt obligaţi să nu permită accesul persoanelor care nu deţin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.

(4) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cazinoului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea personalului cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

———

Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 4 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

ART. 39

(1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile.

(2) Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile şi cărora li s-a interzis accesul în cazinou vor fi comunicate organelor de poliţie, împreună cu motivaţia acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării Autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.

ART. 40

(1) Organizatorii au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Evidenţa primară se ţine zilnic, pentru fiecare masă de joc, pe formularul prezentat în anexa nr. 10 a) şi conform instrucţiunilor de completare a acestuia. Acestea vor fi redactate în limba română şi nu trebuie să prezinte spaţii goale, ştersături şi modificări.

(3) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, evidenţele vor fi centralizate, utilizând formularul prezentat în anexa nr. 10 b).

ART. 41

(1) Organizatorii au obligaţia de a desemna şi comunica comitetului o persoană pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu:

———

Partea introductivă a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
 2. b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă;
 3. c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare şi securitate.

(2) Conducerea executivă are obligaţia de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând în acelaşi timp instruirea corespunzătoare a angajaţilor în acest sens.

(3) Personalul de execuţie din cazinouri, până la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin şcolarizare în ţară sau străinătate ori poate fi angajat din străinătate cu permis de muncă pentru cetăţenii străini, eliberat în condiţiile legii.

(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (3) se va solicita obţinerea avizului de la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia se află cazinoul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării.

ART. 42

(1) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou şi pentru prezentarea documentaţiei în Comitetul de supraveghere, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

———

Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 5 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.

———

Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 43

În situaţia în care în incinta cazinoului se intenţionează şi exploatarea de mijloace de joc de tip slot-machine, organizatorii sunt obligaţi să solicite licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc în condiţiile ordonanţei de urgenţă şi prezentei hotărâri.

ART. 44

(1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activităţii prin autorizarea majorării numărului de mese speciale de joc.

(2) Aprobarea se acordă în condiţiile în care vor fi prezentate documentaţiile corespunzătoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achită taxele aferente în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi prezenta hotărâre şi se majorează în mod corespunzător garanţia constituită de operatorul economic.

(3) În aceste cazuri, autorizaţia de exploatare se va modifica în mod corespunzător cu respectarea termenului de valabilitate al acesteia, modificarea fiind validă cu data de întâi a lunii următoare celei în care, după aprobarea comitetului, sunt respectate prevederile alin. (2) în ceea ce priveşte plata taxelor de autorizare şi constituirea garanţiei.

———

Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

SECŢIUNEA a 2^1 -a

Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker

———

Secţiunea a 2^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^1

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.

———

Art. 44^1 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^2

Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă şi în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate. Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive.

———

Art. 44^2 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^3

Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

———

Art. 44^3 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^4

Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker va fi de 50.000 lei.

———

Art. 44^4 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^5

Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker vor constitui un fond de garanţie pentru fiecare locaţie autorizată în parte în valoare de 70.000 lei pentru Bucureşti şi 35.000 lei pentru locaţiile din ţară, dar nu mai mult de 105.000 lei.

———

Art. 44^5 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^6

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul în locaţiile autorizate pe baza unui bilet de intrare, valabil 24 de ore în intervalul 08,00-08,00, pentru fiecare jucător, în valoare de 10 lei. Modelul biletului de intrare pentru clubul de poker va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. Sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker pe baza biletului de intrare constituie venit la bugetul de stat şi se virează în totalitate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

———

Art. 44^6 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^7

Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităţi specifice clubului de poker sunt:

 1. a) spaţiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;
 2. b) să fie corespunzător amenajate;
 3. c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea şi monitorizarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;
 4. d) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;
 5. e) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situaţii de necesitate, să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor;
 6. f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;
 7. g) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 8. h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
 9. i) să asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.

———

Art. 44^7 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^8

În toate cluburile de poker, întreaga activitate din sălile de joc trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune şi înregistrată în sistem digital, permanent, în regim “non-stop”, cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. a) înregistrările video respective vor fi păstrate, în condiţii de securitate, cel puţin 30 de zile calendaristice. Înregistrările trebuie să cuprindă data şi ora evenimentelor. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru ţinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înştiinţate imediat Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi organele de poliţie. Înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situaţii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior;
 2. b) înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc în vederea efectuării unor verificări;
 3. c) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure recepţionarea unor imagini clare şi utile atât la mesele de joc, cât şi în întreaga incintă;
 4. d) casieria, pe perioada de funcţionare a clubului de poker, va fi permanent supravegheată cu ajutorul unor camere de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât şi în sistemul de stocare.

———

Art. 44^8 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^9

Cluburile de poker vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc, la nivelul practicat pe plan internaţional.

———

Art. 44^9 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^10

Regulamentul jocurilor şi cel de ordine interioară trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, dotarea minimală, proceduri standard de operare a acestor jocuri.

———

Art. 44^10 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^11

Cluburile de poker pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clienţilor. Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operaţiunilor curente ale clubului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare şi de înregistrările contabile ale cluburilor şi vor fi păstrate şi arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenţa acestor sume se va ţine distinct pentru fiecare depozitar în parte, pe bază de fişă de cont pentru operaţiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operaţiunile efectuate de către acesta.

———

Art. 44^11 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^12

Organizarea activităţii în clubul de poker, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activităţii la mese, închiderea meselor, numărarea bacşişului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al clubului de poker, aşa cum a fost aprobat de comitet. Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla în permanenţă la sediul clubului şi va fi prezentat la cerere organelor de control. Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea ori răscumpărarea acestora se face numai la casierie.

———

Art. 44^12 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^13

Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al clubului de poker, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor, condiţiile de angajare, specializare, organizarea evidenţelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clienţilor, condiţiile de supraveghere şi de securitate, circuitul jetoanelor şi al banilor numai însoţiţi de documente justificative.

———

Art. 44^13 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^14

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker care organizează turnee de poker au obligaţia de a notifica Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării turneului, cu privire la locaţia, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul de desfăşurare a turneului.

———

Art. 44^14 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^15

Bacşişurile oferite de participanţii la joc salariaţilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc şi pot fi împărţite de conducere salariaţilor. Bacşişurile vor fi evidenţiate separat în contabilitate şi vor fi impozitate ca venituri ale salariaţilor sau venit al organizatorilor de jocuri de noroc.

———

Art. 44^15 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^16

(1) Organizatorii vor conduce evidenţa accesului jucătorilor în incinta clubului de poker numai în format electronic. Evidenţa accesului va conţine datele de identificare ale participanţilor, cel puţin numele, prenumele, data şi locul naşterii, documentul, numărul şi seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:

 1. a) pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie;
 2. b) pentru cetăţenii români sau cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului.

(2) Organizatorii sunt obligaţi să nu permită accesul persoanelor care nu deţin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.

———

Art. 44^16 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^17

(1) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenţa accesului jucătorilor în incinta cluburilor de poker se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie bazele de date la solicitarea personalului cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

(2) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile. Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale clubului de poker, au fost declarate indezirabile şi cărora li s-a interzis accesul în club vor fi comunicate organelor de poliţie, împreună cu motivaţia acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.

———

Art. 44^17 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^18

Organizatorii au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.

———

Art. 44^18 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^19

În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker şi pentru prezentarea documentaţiei în Comitetul de supraveghere, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare. Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.

———

Art. 44^19 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ART. 44^20

Orice altă prevedere contrară dispoziţiilor referitoare la autorizarea şi funcţionarea cluburilor de poker se abrogă de drept.”

———

Art. 44^20 a fost introdus de pct. 5 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Jocurile bingo desfăşurate în săli de joc

 

ART. 45

Prin jocul bingo desfăşurat în săli de joc se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere, în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.

———

Art. 45 a fost modificat de pct. 21 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 46

(1) Prin sală de joc tip bingo se înţelege o încăpere amenajată corespunzător, care are în dotare un complex de dispozitive, instalaţii, maşini şi echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri şi premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalaţii care înglobează un circuit închis de televiziune.

(2) Exploatarea jocului bingo desfăşurat în săli de joc este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

ART. 47

O sală de joc tip bingo va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive şi echipamente:

 1. a) un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;
 2. b) unul sau mai multe panouri cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date are suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate;

———

Lit. b) a art. 47 a fost modificată de pct. 22 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. c) două sau mai multe panouri cu afişaj luminos, prin intermediul cărora vor fi afişate numerele extrase;
 2. d) cel puţin 4 monitoare TV color, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc, numerele extrase, precum şi cartoanele câştigătoare; numărul panourilor cu lămpi electrice, precum şi numărul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucătorilor la informaţiile de joc, din orice punct al sălii, indiferent de configuraţia şi de dimensiunea acesteia;
 3. e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi una sau mai multe imprimante;
 4. f) alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio etc;
 5. g) opţional pot fi racordate la calculatorul central al sălii terminale de tip mini bings pentru jucătorii care joacă simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmărirea numerelor extrase şi a celor câştigătoare, precum şi a cartoanelor câştigătoare.

ART. 48

Pentru a fi autorizate, sălile de joc tip bingo trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de bază:

 1. a) spaţiile trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambianţă plăcută pentru participanţi;
 2. b) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participanţii;
 3. c) să beneficieze de instalaţie de condiţionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;
 4. d) să fie prevăzute cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepţiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situaţii de necesitate să asigure protejarea şi evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum şi a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activităţii tip bingo în sală în spaţii în care nu există circuit electric de iluminare de siguranţă sau acesta nu funcţionează în mod corespunzător;
 5. e) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;
 6. f) să fie amplasate şi dotate conform condiţiilor prevăzute de lege pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 7. g) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;
 8. h) să fie prevăzute cu instalaţie de sonorizare care să asigure o audiţie optimă;
 9. i) să se asigure uniforme pentru personal;
 10. j) calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;
 11. k) să existe aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;
 12. l) să se asigure condiţii ambientale corespunzătoare unei bune desfăşurări a activităţii şi să nu se aducă atingere liniştii şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 49

Sălile de joc nu pot fi autorizate în situaţiile în care:

 1. a) calculatorul electronic manifestă unele deficienţe de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfăşurarea jocului în condiţiile pierderii parţiale sau totale a memoriei, în situaţia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, permite desfăşurarea jocului în situaţia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;
 2. b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise şi acoperite integral;
 3. c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;
 4. d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

ART. 50

(1) La jocul de bingo procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% şi maximum 80% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.

(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câştigător la bila maximă afişată pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo şi de bingo acumulat şi fondul de rezervă vor fi afişate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) şi va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comitet.

———

Alin. (8) al art. 50 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

ART. 51

Exploatarea jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.

ART. 52

(1) Întreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo în sală organizate, data şi ora începerii jocului, ora încheierii jocului, preţul cartoanelor vândute, numărul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă şi premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maximă, numărul cartonului câştigător atât la linie, cât şi la bingo, validarea jocului.

(3) La sfârşitul fiecărei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.

(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia zilei să fie verificată şi semnată de responsabilul de joc, casier şi un operator. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură. Ordinea înscrierii va fi dată de ierarhia funcţiilor deţinute.

(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc şi după redarea sintezei zilei de către calculator.

ART. 53

(1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, se va întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 11 pentru jocul de tip bingo.

ART. 54

(1) Exploatarea jocurilor de bingo desfăşurate în săli de joc se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) În cazul încetării activităţii, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalaţiei.

ART. 55

(1) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în parte, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

———

Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 6 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.

———

Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 56

(1) Organizatorii sunt obligaţi:

 1. a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care se exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;
 2. b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeţele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă;

(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

 1. a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locaţia în care sunt exploatate jocuri de noroc, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispuse în spaţiul aferent locaţiei, în limita a 6 mp;
 2. b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 mp, iar suprafaţa totală 3 mp.

(4) Abrogat.

———

Alin. (4) al art. 56 a fost abrogat de pct. 23 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(5) Abrogat.

———

Alin. (5) al art. 56 a fost abrogat de pct. 23 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune

 

ART. 57

(1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se înţelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri şi premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participanţii la joc fiind desemnaţi câştigători în condiţiile în care cartonul de joc pus la dispoziţie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinaţia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă şi premiile speciale din fondurile de rezervă.

(2) Succesiunea premierilor este anunţată de organizator care, pe baza evidenţelor proprii şi a validării extragerilor de numere efectuate până la un moment dat, constată faptul că există cel puţin un carton valabil dintre cele vândute, care conţine combinaţia completă de numere pentru acordarea premiului.

(3) Documentaţia tehnico-economică de eficienţă prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va conţine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

ART. 58

Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure:

 1. a) transmiterea în direct a extragerii de numere;
 2. b) un complex de dispozitive, instalaţii, maşini şi echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri şi premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalaţii care înglobează un circuit închis de televiziune;
 3. c) organizarea locului de transmisie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

ART. 59

Sala va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive şi echipamente:

 1. a) cel puţin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;
 2. b) cel puţin un panou cu afişaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afişate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, preţul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase şi premiile speciale. Panoul de date va avea suficienţi digiţi pentru înscrierea în totalitate a datelor afişate;
 3. c) cel puţin un panou cu afişaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afişate numerele extrase;
 4. d) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control şi una sau mai multe imprimante;
 5. e) să existe cel puţin un aparat de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;
 6. f) alte dispozitive şi accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalaţii audio etc.

ART. 60

Pentru a fi autorizată, sala trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de bază:

 1. a) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activităţii;
 2. b) să fie prevăzută cu instalaţie de sonorizare care să asigure o audiţie optimă;
 3. c) calculatorul de coordonare şi gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;
 4. d) să fie prevăzută cu circuit electric de siguranţă. La uşile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în funcţiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în accepţiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de siguranţă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situaţii de necesitate să asigure protejarea şi evacuarea personalului sălii, precum şi a valorilor.

ART. 61

Sala nu poate fi autorizată în situaţiile în care:

 1. a) calculatorul electronic manifestă unele deficienţe de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfăşurarea jocului în condiţiile pierderii parţiale sau totale a memoriei, în situaţia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică; permite desfăşurarea jocului în situaţia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;
 2. b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise şi acoperite integral;
 3. c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;
 4. d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

ART. 62

(1) Procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% şi maximum 60% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo şi de bingo acumulat, precum şi din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.

(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale şi la reconstituirea opţională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câştigător la bila maximă afişată pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea parţială a acestuia în cote fixe, precum şi acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo şi de bingo acumulat şi fondul de rezervă vor fi afişate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) şi va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comitet.

———

Alin. (8) al art. 62 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

(10) Să transmită comitetului, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comisia de validare a premiilor constituită pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată), precum şi anexele procesului-verbal şi evidenţa cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidenţierea cartoanelor vândute pentru jocul de noroc respectiv.

———

Alin. (10) al art. 62 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 63

Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.

ART. 64

(1) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pentru o singură ediţie de joc, se realizează exclusiv de către organizator şi se validează pentru fiecare ediţie de joc (emisiune televizată) de către o comisie de validare formată din 5 membri, dintre care un preşedinte numit de organizator, gestiunea ediţiei de joc (emisiunii televizate) fiind evidenţiată pe hârtia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo organizate în cadrul ediţiei de joc (emisiunii televizate), după caz, data şi ora începerii fiecărui joc, ora încheierii, preţul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, numărul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezervă şi premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maximă acordată pentru fiecare joc, numărul cartonului câştigător atât la linie, cât şi la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.

(3) La sfârşitul fiecărei ediţii de joc (emisiune televizată) calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate şi alte date sintetice.

(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situaţia ediţiei de joc (emisiunii televizate) să fie verificată şi semnată de fiecare membru al comisiei de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, funcţia, urmate de semnătură.

(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc şi după redarea sintezei de către calculator.

ART. 65

(1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil şi se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 11.

ART. 66

(1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) În cazul încetării activităţii, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalaţiei.

ART. 67

(1) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în care urmează a se organiza jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 3 persoane, se va deplasa la faţa locului şi va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

———

Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 7 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.

———

Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Pariuri în cotă fixă

 

ART. 68

(1) Activităţile de pariuri în cotă fixă vor fi exploatate în spaţii bine delimitate, denumite agenţii de pariuri.

(2) În cadrul agenţiilor de pariuri, organizatorul este obligat să exploateze activitatea utilizând programe informatice unice şi formulare unitare la nivelul organizatorului.

(3) Documentaţia tehnico-economică de eficienţă prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va conţine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

(4) Prin încasări brute se înţelege suma totală încasată înainte de deducerea premiilor şi a altor cheltuieli.

(5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situaţia prevăzută în anexa nr. 12.

(6) Procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.

ART. 69

În regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activităţii: sistemul de certificare şi de omologare a câştigurilor, sistemul de validare a câştigurilor, sistemul de control şi de securitate şi alte elemente definitorii ale activităţii respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea comitetului.

———

Art. 69 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 70

(1) Organizatorii sunt obligaţi să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locaţiei în care exploatează pariurile în cotă fixă, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu excepţia situaţiei în care întreaga clădire din care face parte locaţia în care se desfăşoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăşurată în următoarele condiţii:

 1. a) să înscrie denumirea societăţii organizatoare, denumirea activităţii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante, la intrarea în locaţie ori situată pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafaţă vitrată dispusă în spaţiul aferent locaţiei în limita a 6 mp;
 2. b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum şi a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 mp, iar suprafaţa totală 3 mp.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice şi altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate, în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Jocuri loto şi pariuri mutuale

 

ART. 71

(1) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:

 1. a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno şi altele asemenea;
 2. b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere şi/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil şi altele asemenea;
 3. c) jocuri loto – loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere şi/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac şi altele asemenea;
 4. d) videoloteria – joc tip loto prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o reţea unitară de terminale cu circuit închis care funcţionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel naţional. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor şi validarea automată a câştigurilor acordate jucătorilor. Validarea şi acordarea câştigului nu implică terminalul utilizat de jucător.

———

Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 24 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(2) În măsura în care, pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., adunarea generală a acţionarilor decide extinderea activităţii cu noi jocuri de noroc, categoriile de jocuri enumerate la alin. (1) se completează în mod corespunzător, cu condiţia ca acestea să respecte prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.

ART. 72

(1) Pentru jocurile de noroc pentru care Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. beneficiază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, comitetul nu emite documentele aferente.

———

Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) Dispoziţiile art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu se aplică Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A. pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pentru care aceasta beneficiază de licenţe de organizare a jocurilor de noroc prin efectul legii.

(3) Regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară utilizate de Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiază de licenţe de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, sunt cele aprobate la nivelul acestei companii, conform legii, şi avizate de către comitet. Avizarea de către comitet, la propunerea Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., se realizează în cel mult 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete. Regulamentele de joc şi regulamentele de ordine interioară se vor depune la comitet până cel târziu pe data de 15 decembrie pentru anul următor.

———

Alin. (3) al art. 72 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) Abrogat.

———

Alin. (4) al art. 72 a fost abrogat de pct. 25 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(5) Abrogat.

———

Alin. (5) al art. 72 a fost abrogat de pct. 25 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73

(1) Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. poate utiliza sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă realizat pentru organizarea şi exploatarea pariurilor mutuale, inclusiv sistemul de securizare a transmisiilor, sistemul de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) utilizat la nivelul companiei, precum şi cel utilizat pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru organizarea şi exploatarea celorlalte jocuri de noroc a căror existenţă este prevăzută în ordonanţa de urgenţă.

———

Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care deţine exclusivitate în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri şi pe bază de contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă

———

Secţiunea a 7-a cuprinzând articolele 73^1-73^18 a fost introdusă de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^1

(1) Activitatea de licenţiere a organizării şi de autorizare a exploatării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se realizează de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc prin comitet. În acest sens, comitetul acordă licenţe de organizare şi autorizaţii de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă.

———

Alin. (1) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) În vederea obţinerii licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, se depun la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc documentele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.

———

Alin. (2) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(3) Solicitantul de licenţă şi autorizaţie al cărui acţionar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majorităţii organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizată în state nemembre ale Uniunii Europene, are obligaţia să prezinte comitetului, la momentul primei autorizări, informaţii privind conturile deschise de jucătorii de cetăţenie română, înregistraţi pe platformele de joc utilizate în afara României.

———

Alin. (3) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) În vederea acordării autorizaţiei pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, organizate de operatori economici care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României, şi a acordării autorizaţiei operatorilor economici prevăzuţi la art. 19^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, denumiţi în continuare operatori de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, o echipă de specialişti, formată din reprezentanţi ai Ministerului pentru Societatea Informaţională, Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi ai Ministerului Afacerilor Interne, în număr de cel puţin 5 persoane, se deplasează la faţa locului şi întocmeşte o notă de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare.

———

Alin. (4) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 8 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(5) Nota de constatare se semnează de către toţi membrii echipei, precum şi de reprezentantul operatorului economic verificat şi va fi înaintată comitetului.

———

Alin. (5) al art. 73^1 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

———

Art. 73^1 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^2

(1) În vederea realizării controlului tehnic, monitorizării şi raportării pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, Comitetul de supraveghere poate autoriza operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare şi raportare, pe o perioadă de 5 ani.

———

Alin. (1) al art. 73^2 a fost modificat de pct. 9 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare este o instituţie sau o autoritate de stat, atribuţiile şi competenţele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei instituţii sau autorităţi de stat.

(3) Activitatea operatorului de monitorizare şi raportare se desfăşoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:

 1. a) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;
 2. b) asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a unui sistem de joc echitabil;
 3. c) prevenirea şi combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;
 4. d) asigurarea protecţiei, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, autorizaţi în România, şi a jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
 5. e) asigurarea funcţionării corecte şi transparente a activităţilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi a unui mediu concurenţial competitiv în desfăşurarea acestora.

(4) În situaţia în care un operator economic doreşte să devină operator de monitorizare şi raportare pentru activităţile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, acesta solicită comitetului obţinerea autorizaţiei şi depune la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc documentele prevăzute în anexa nr. 13.

———

Alin. (4) al art. 73^2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(5) Pentru obţinerea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să se constituie ca persoană juridică de drept român având ca obiect de activitate activităţile prevăzute de grupa CAEN 620 şi capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoană juridică într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European;
 2. b) reprezentanţii legali ai operatorului economic să aibă avizul organelor de poliţie;
 3. c) să deţină echipamentele tehnice prin intermediul cărora îşi va desfăşura activitatea specifică, în calitate de operator de monitorizare şi raportare, iar acestea să fie localizate pe teritoriul României şi să îndeplinească condiţiile tehnice necesare realizării atribuţiilor de monitorizare şi raportare;
 4. d) să aibă experienţă, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre, pentru activităţile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, către autorităţi de reglementare sau agenţii guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European;
 5. e) să aibă experienţă, direct sau indirect, de minimum 5 ani în activităţile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, cu privire la furnizarea de servicii complete şi continue privind soluţii de reţea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea şi menţinerea: (i) ansamblului de soluţii tehnice pentru reţelele de jocuri; (ii) unui management complet al reţelelor; şi (iii) unei strategii de reţea funcţională implementabilă atât la nivel naţional, cât şi internaţional;
 6. f) să declare, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislaţiei în vigoare;
 7. g) reprezentantul/reprezentanţii legal/legali al/ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 8. h) reprezentantul/reprezentanţii legal/legali al/ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie, pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 9. i) să nu înregistreze datorii la plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;
 10. j) acţionarii/asociaţii sau cei care au dreptul numirii majorităţii organelor de conducere ale operatorului economic să nu deţină licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanţa de urgenţă;
 11. k) să întocmească şi să prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;
 12. l) să prezinte un audit asupra planului de securitate prevăzut şi a soluţiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;
 13. m) să nu desfăşoare fără aprobarea prealabilă a comitetului alte activităţi comerciale în afara atribuţiilor prevăzute de prezenta hotărâre;

———

Lit. m) a alin. (5) al art. 73^2 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. n) personalul şi organele de conducere ale unui operator de monitorizare şi raportare să nu deţină, direct sau indirect, prin soţ/soţie ori rude până la gradul IV inclusiv, participaţii în societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc în România;
 2. o) să nu deţină în mod direct sau indirect participaţii în societăţi comerciale care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc pe perioada deţinerii autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare, precum şi să nu desfăşoare în România jocuri de noroc pe o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;
 3. p) să nu angajeze sau să menţină în funcţie personal pentru care s-a obţinut aviz negativ din partea organelor de poliţie, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obţinerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;
 4. q) să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informaţii referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi, în afara cazurilor prevăzute de lege; în acest sens, prezintă o declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează să ia toate măsurile necesare.

(6) Desfăşurarea activităţii de monitorizare şi raportare şi exercitarea atribuţiilor stabilite în ordonanţa de urgenţă şi în prezenta hotărâre sunt finanţate din contribuţiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, achitate de către aceştia din urmă direct operatorilor de monitorizare şi raportare, în baza unui contract de monitorizare încheiat între părţi, care este prezentat comitetului, în vederea avizării, înainte de începerea activităţii de monitorizare şi raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.

———

Alin. (6) al art. 73^2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(7) Excepţie de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate în acest scop, pentru activităţi similare într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. În situaţia în care un operator economic este autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European să desfăşoare activităţile reglementate la art. 73^3 pentru o singură categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, autorizaţia respectivă este recunoscută în România, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, pentru care o deţine. În cazul în care operatorul respectiv are intenţia de a desfăşura activităţile reglementate la art. 73^3 şi pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, pentru care nu deţine autorizaţie într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, acesta trebuie să îndeplinească toate condiţiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu excepţia celei prevăzute la lit. a).

(8) Direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc ţine registrul operatorilor de monitorizare şi raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă.

———

Alin. (8) al art. 73^2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

———

Art. 73^2 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^3

Atribuţiile şi obligaţiile operatorului de monitorizare şi raportare sunt:

 1. a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, care nu deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare potrivit legislaţiei române;
 2. b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activităţi de marketing, reclamă, publicitate sau alte activităţi cu caracter promoţional, oferă legături către jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă sau activităţi şi servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislaţiei române;
 3. c) comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate conform lit. a) şi b) către comitet şi către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;

———

Lit. c) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. d) comunicarea informaţiilor privind aceste website-uri neautorizate şi către instituţiile şi organele statului cu competenţe în domeniu, pentru a nu permite plăţile către şi de la aceste site-uri neautorizate;
 2. e) sesizarea imediată a comitetului în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea;

———

Lit. e) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc şi al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi eliberarea unei confirmări în acest sens, în termen de 60 de zile de la punerea la dispoziţie de către operatorul economic care solicită obţinerea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuării acestui audit;
 2. g) eliberarea, în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, a unui document din care să rezulte că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu, îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 14. În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare nu emite un astfel de document în termenul menţionat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comitetului, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;

———

Lit. g) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activităţii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor iniţiale din orice software deţinut de organizatorul de jocuri de noroc;
 2. i) monitorizarea permanentă a modului de implementare şi respectare de către organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă a prevederilor legale stabilite de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre cu privire la protecţia minorilor, protecţia jucătorilor care prezintă risc de dependenţă patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor şi a măsurilor de prevenire a finanţării actelor de terorism;
 3. j) asigurarea conectării permanente, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este încheiat un contract de monitorizare şi colaborarea permanentă cu aceştia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;
 4. k) deţinerea programului care să asigure interfaţa API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi şi cele ale comitetului;

———

Lit. k) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. l) arhivarea tuturor tranzacţiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat şi jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;
 2. m) informarea comitetului cu privire la orice neregulă constatată cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

———

Lit. m) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. n) întocmirea unei evidenţe a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizaţi, în care evidenţiază zilnic problemele identificate ori semnalate în activitatea de monitorizare şi raportare, şi predarea către comitet a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare şi raportare desfăşurată până în data de 20 a lunii următoare;

———

Lit. n) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. o) ducerea la îndeplinire a deciziilor comitetului şi informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;

———

Lit. o) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. p) furnizarea operativă a informaţiilor solicitate de comitet sau de către celelalte instituţii ale statului cu competenţe în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

———

Lit. p) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. q) achitarea la termen a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat;
 2. r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii şi combaterii participării, în mod direct sau prin persoane interpuse, a întregului personal şi a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare şi raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;
 3. s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice şi de management necesare astfel încât să nu îşi poată înceta activitatea şi prerogativele de monitorizare şi raportare decât prin decizia comitetului. În cazul în care organismul de monitorizare şi raportare îşi întrerupe ori îşi încetează activitatea din orice motiv, este obligat să pună la dispoziţia comitetului şi organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare toate informaţiile şi documentele necesare pentru a asigura continuarea activităţii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

———

Lit. s) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ş) includerea în contractele încheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizaţi a prevederilor privind sumele încasate pentru prestaţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de prezenta hotărâre, care nu vor depăşi 0,7% din încasările efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă. De asemenea, contractele conţin obligaţia organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea iniţială a mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

 1. t) notificarea comitetului, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acţionariatului sau a reprezentanţilor legali relevanţi pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare şi raportare potrivit art. 73^3 alin. (5), precum şi la orice modificare a datelor care au fost avute în vedere la acordarea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;

———

Lit. t) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ţ) păstrarea confidenţialităţii şi a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui/oricărei fapt, dată sau informaţie aflat/aflată la dispoziţia sa care priveşte persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizaţi ori asupra informaţiilor referitoare la solduri, rulaje, operaţiuni derulate de aceştia sau de jucători, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucătorilor, în măsura în care a luat cunoştinţă despre acestea în orice mod;

 1. u) notificarea comitetului, în termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare iniţiate împotriva sa ori a acţionarilor/asociaţilor sau a reprezentanţilor legali ai operatorului de monitorizare şi raportare potrivit art. 73^2 alin. (5) sau cu privire la iminenţa unor astfel de cereri;

———

Lit. u) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. v) permiterea accesului organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă, în orice moment, în spaţiile deţinute, în vederea efectuării de verificări;
 2. w) asigurarea securităţii, integrităţii, continuităţii şi funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare şi raportare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice;
 3. x) desfăşurarea activităţii exclusiv în locaţii autorizate de către comitet. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, de către operatorul de monitorizare şi raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comitetului;

———

Lit. x) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. y) realizarea conectării permanente cu Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, în vederea asigurării accesului instituţiilor statului cu atribuţii directe sau indirecte în materie la datele de interes pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;

———

Lit. y) a art. 73^3 a fost modificată de pct. 10 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

 1. z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată, asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare şi raportare.

———

Art. 73^3 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^4

(1) Comisia dispune măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii;
 2. b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activităţile prevăzute de grupa CAEN 620;
 3. c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceştia îşi menţin poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
 4. d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

(2) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 73^2 alin. (5) lit. j), m)-q).

———

Art. 73^4 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^5

(1) În cazul în care operatorul de monitorizare şi raportare intenţionează să înceteze activităţile de monitorizare şi raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa comitetul, cu cel puţin 90 de zile înainte de încetare, despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

———

Alin. (1) al art. 73^5 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(2) În privinţa operatorilor de monitorizare şi raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor de monitorizare şi raportare, în înţelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolvenţa, precum şi orice altă cauză legală de încetare a activităţii.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă nu poate funcţiona în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare şi raportare. În situaţia în care activitatea desfăşurată de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să îşi suspende activitatea şi să informeze imediat comitetul.

———

Alin. (3) al art. 73^5 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

———

Art. 73^5 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^6

(1) Operatorul de monitorizare şi raportare îl înştiinţează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel puţin 90 de zile înainte, despre intenţia sa de încetare a activităţilor de monitorizare şi raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activităţi. Operatorul de monitorizare şi raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranziţie care să cuprindă acţiunile şi suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare şi raportare. Planul de tranziţie stabileşte:

 1. a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;
 2. b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare şi raportare operatorul care îşi încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligaţii cu privire la acestea.

(2) Transferul operează potrivit următoarelor condiţii:

 1. a) organizatorul de jocuri menţionează identitatea operatorului de monitorizare şi raportare care urmează să preia activităţile de monitorizare şi raportare de la operatorul care îşi încetează activitatea;
 2. b) operatorul de monitorizare şi raportare care îşi încetează activitatea şi se găseşte în situaţia în care organizatorul de jocuri nu a menţionat un alt operator de monitorizare şi raportare, potrivit lit. a), iar activităţile sale de monitorizare şi raportare nu sunt preluate va denunţa unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înştiinţării organizatorului de jocuri, şi va lua măsurile organizatorice, logistice şi de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în condiţiile legii, şi pentru ţinerea acestora la dispoziţia comitetului.

———

Lit. b) a alin. (2) al art. 73^6 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

———

Art. 73^6 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^7

(1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi la jocurile loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.

(2) În vederea înregistrării, un jucător furnizează cel puţin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetăţenia, locul şi data naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul şi seria documentului legal de identificare şi detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

(3) Înregistrarea jucătorilor se poate face:

 1. a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispoziţia organizatorului, în mod obligatoriu, şi o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetăţenii care nu aparţin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: paşaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimaţia provizorie, iar pentru cetăţenii români ori cetăţenii aparţinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de poliţie, care poartă o fotografie şi semnătura titularului;
 2. b) la oricare dintre spaţiile aparţinând organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare menţionate la lit. a), în original.

(4) La primirea informaţiilor furnizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse şi în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea şi va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri şi transmis Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, la deschiderea unui cont de joc.

———

Alin. (4) al art. 73^7 a fost modificat de pct. 11 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(5) În cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse şi/sau în lista persoanelor indezirabile şi acesta acceptă termenii şi condiţiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.

(6) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc şi îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.

(7) În contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăţi din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.

(9) Dacă jucătorul a furnizat informaţii false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentaţia necesară pentru verificarea corectitudinii informaţiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc, conform art. 73^12.

(10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.

(11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor <LLNK 12001   677 10 201   0 18>Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12004   506 10 201   0 18>Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, iar apoi şterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

———

Art. 73^7 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^8

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informaţiile privind situaţia contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, câştigurile şi pierderile), depozitele şi retragerile şi alte tranzacţii în legătură cu acesta. Informaţiile sunt disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel puţin 90 de zile.

(3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzacţiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

(4) Sumele transferate de către jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

(6) Câştigurile obţinute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.

(7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în acelaşi cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.

(8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.

(9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câştigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înştiinţeze organele competente.

(10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredinţate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deţinătorului de licenţă şi autorizaţie pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta secţiune şi la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului şi, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretenţiile împotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvenţă a organizatorului de jocuri de noroc sau a băncii în care sunt plasate fondurile jucătorului.

(11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puţin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.

(12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigură că în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice jucătorul care a efectuat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului.

(13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plăţii impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câştigurile realizate de jucător până în acel moment.

———

Art. 73^8 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^9

(1) Informaţii care trebuie conţinute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:

 1. a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul şi data licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare şi perioada de valabilitate a acestora, precum şi un link către website-ul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (domeniul jocurilor de noroc);

———

Lit. a) a alin. (1) al art. 73^9 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. b) declaraţia privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;
 2. c) informaţii privind jocul responsabil şi posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informaţiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;
 3. d) accesul la o autotestare privind dependenţa de jocuri de noroc;
 4. e) informaţii despre şi o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenţei de jocuri de noroc şi centrele de tratament din România sau din ţări membre ale Uniunii Europene;
 5. f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;
 6. g) serviciul de asistenţă oferit jucătorului;
 7. h) informaţii privind posibilitatea înregistrării reclamaţiilor jucătorilor;
 8. i) informaţii privind protecţia şi securitatea tranzacţiilor şi modalităţile de plată;
 9. j) termenii şi condiţiile privitoare la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi;
 10. k) informaţii cu privire la respectarea prevederilor <LLNK 12001 677 10 201   0 18>Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale <LLNK 12004   506 10 201   0 18>Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

(2) Regulamentele de joc trebuie să conţină: instrucţiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfăşurare a jocului şi metodele de gestionare a cazurilor de defecţiuni ale sistemelor şi ale reţelelor de transmisie, metodele şi termenele de plată a premiilor, precum şi modalitatea de colectare şi gestionare a sumelor în şi din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului şi organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informaţiile sunt amplasate într-un spaţiu care iese în evidenţă de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc şi trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

(3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conştient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data şi ora curentă şi trebuie să fie vizibil în permanenţă pentru jucător.

(4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un contor care actualizează automat şi afişează soldul contului jucătorului.

(5) Toate informaţiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie să fie disponibile în limba română.

(6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să transmită un mesaj de atenţionare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minimum 12 ore.

———

Art. 73^9 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^10

(1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamaţie la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precizând identitatea jucătorului şi elementele pe care le reclamă.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc soluţionează reclamaţia într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamaţiei.

(3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluţionează în termenul prevăzut sau respinge reclamaţia jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comitetului, potrivit legii.

———

Alin. (3) al art. 73^10 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează reclamaţiile şi documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamaţii şi le va înainta atât comitetului, cât şi altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

———

Alin. (4) al art. 73^10 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

———

Art. 73^10 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^11

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale şi lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată imediat, la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.

(2) O solicitare din partea jucătorului de creştere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obţinute din câştiguri care depăşesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeaşi modalitate în care s-a făcut alimentarea contului de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziţia jucătorului o aplicaţie care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.

(5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai puţin de o lună, dar jucătorul are posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore. O excludere temporară şi pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.

(6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul îşi poate deschide un nou cont de joc, conform art. 73^7, numai după expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data închiderii contului de joc.

(7) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la opţiunea de consiliere şi tratament al dependenţei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.

(9) Un jucător care este listat în registrul prevăzut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

(10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

———

Art. 73^11 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^12

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înştiinţarea imediată a acestuia, în două situaţii distincte: (i) încălcarea de către jucător a dispoziţiilor legale; sau (ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

(2) Dacă în urma verificărilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, închide contul de joc respectiv şi rambursează jucătorului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câştigurile obţinute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi reţinute de către organizatorul de jocuri de noroc.

(3) Sumele obţinute cu încălcarea legii sunt confiscate conform dispoziţiilor legale în materia confiscării, iar sumele obţinute cu încălcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt reţinute de organizator în baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situaţie.

(4) În cazul luării deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunică jucătorului o decizie justificată însoţită de documentaţia aferentă. O copie a deciziei se va trimite comitetului.

———

Alin. (4) al art. 73^12 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(5) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

(6) În situaţia în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înştiinţează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an de zile.

(7) Dacă jucătorul nu îşi manifestă opţiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (6) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(8) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzacţie în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul bancar al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (5). În cazul în care contul bancar al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, după informarea prealabilă a jucătorului conform alin. (6), cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

———

Art. 73^12 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^13

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă îndeplineşte cerinţele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare deţinute de operatorul de monitorizare şi raportare cu care are încheiat contract de monitorizare sau de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

———

Alin. (1) al art. 73^13 a fost modificat de pct. 12 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Operatorul economic autorizat ca operator de monitorizare şi raportare nu are acces la datele personale ale jucătorilor înregistraţi ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizează, accesul său fiind limitat la informaţiile despre tranzacţiile financiare derulate între organizatori şi jucători, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc şi transmis operatorului de monitorizare şi raportare, la deschiderea unui cont de joc.

———

Alin. (2) al art. 73^13 a fost modificat de pct. 12 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(3) Niciun fel de modificări nu pot fi aduse mijloacelor de joc fără aprobarea prealabilă scrisă a comitetului; excepţie fac organizatorii care nu deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României, pentru care este necesară prezentarea unui document eliberat de autoritatea competentă în domeniul jocurilor de noroc din ţara unde se află echipamentele cu privire la modificările aduse mijloacelor de joc.

———

Alin. (3) al art. 73^13 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează o listă cu modificările aduse mijloacelor de joc, care va fi uşor accesibilă operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi comitetului.

———

Alin. (4) al art. 73^13 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(5) Atunci când un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comitetul poate, în orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testării, verificării şi certificării suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de către organizatorul de jocuri de noroc.

———

Alin. (5) al art. 73^13 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta secţiune pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în format electronic, astfel încât să poată fi oricând puse la dispoziţia organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă.

———

Art. 73^13 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^14

(1) Platforma de joc înseamnă mediul informatic care aparţine sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta secţiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare şi raportare sau al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi accesibil jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, prin care organizatorul gestionează activitatea de jocuri de noroc.

———

Alin. (1) al art. 73^14 a fost modificat de pct. 13 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Condiţii minime ce trebuie îndeplinite de platforma de joc:

 1. a) interacţiunea, în timp real, cu sistemul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, al operatorului de monitorizare şi raportare şi cu jucătorul;

———

Lit. a) a alin. (2) al art. 73^14 a fost modificată de pct. 14 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

 1. b) gestionarea formulelor de joc şi a sesiunilor de joc;
 2. c) obţinerea dreptului de participare la joc;
 3. d) acordarea premiilor şi a plăţilor aferente;
 4. e) asistenţa şi informarea jucătorilor;
 5. f) oferirea învăţării gratuite a jocurilor.

(3) Platforma de joc garantează corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranţa, transparenţa şi confidenţialitatea activităţilor şi a funcţiilor exercitate, precum şi corectitudinea şi promptitudinea plăţii premiilor.

(4) Platforma de joc garantează memorarea şi trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfăşurate pe o perioadă de 5 ani şi adoptă soluţii care facilitează accesul la informaţii pentru exercitarea acţiunii de monitorizare, supraveghere şi control de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, operatorul de monitorizare şi raportare autorizat de comitet.

———

Alin. (4) al art. 73^14 a fost modificat de pct. 15 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(5) Platforma de joc garantează continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate, şi este dezvoltată şi întreţinută conform metodelor şi tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.

(6) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de siguranţă capabile să garanteze protecţia împotriva accesărilor neautorizate şi a inalterabilităţii datelor schimbate.

(7) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem nu conţin viruşi şi asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.

(8) Platforma de joc şi reţelele de transmisie a datelor garantează cerinţele stabilite prin prezentul act normativ.

———

Art. 73^14 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^15

(1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, ia toate măsurile necesare pentru reducerea riscului de înţelegeri secrete («aranjarea partidei») şi refuză acceptarea de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni de înţelegeri secrete.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, nu furnizează servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu vârsta sub 18 ani.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se asigură că angajaţii săi, furnizorii sau orice alte persoane implicate în activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.

———

Art. 73^15 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^16

(1) Operatorul economic care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

 1. a) este constituit ca persoana juridică de drept român în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate activitatea «jocuri de noroc şi pariuri», cod CAEN 9200, şi capitalul social subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut de ordonanţa de urgenţă;
 2. b) deţine direct sau printr-un acţionar/asociat o licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor cu cel puţin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă având minimum 100 de agenţii ori pentru activităţi de bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;
 3. c) deţine mijloacele de joc şi echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc;
 4. d) dispune de personal specializat cu pregătire şi experienţă în domeniul tehnologiei informaţiei;
 5. e) declară, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislaţiei în vigoare;
 6. f) are încheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare şi raportare autorizat în condiţiile legii, conform modelului aprobat de comitet, avizat de acesta înainte de începerea activităţii de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;

———

Lit. f) a alin. (1) al art. 73^16 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. g) deţine toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, în mod obligatoriu, pe teritoriul României, excepţie de la această prevedere făcând organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligaţia conectării acestora la organismele prevăzute la art. 19^1 din ordonanţa de urgenţă.

(2) Operatorul economic care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 1. a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanţa de urgenţă, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locaţii autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor cu cel puţin 20 de mese autorizate, dintre care cel puţin două mese de ruletă vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;
 2. b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locaţii autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfăşurate în săli de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate;
 3. c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% şi de maximum 80% şi va fi constituit pe fiecare joc obişnuit, cu excepţia jocurilor la care se acordă premii speciale, când se respectă doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de câştiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei.

———

Art. 73^16 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^17

Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispoziţia jucătorului, în orice moment:

 1. a) lista sesiunilor de joc, precum şi rundele la care acesta a participat, cu indicarea numărului biletului de participare şi a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a preţului de participare, chiar şi în cazul rundelor individuale, a rezultatului obţinut de jucător şi a creditării eventualului premiu în contul de joc sau al băncii;
 2. b) preţul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzătoare şi regulile de stabilire şi de acordare a premiilor.

———

Art. 73^17 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 73^18

Este interzisă amplasarea sau facilitarea amplasării în spaţii publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv şi funcţional imită în orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemănătoare cu acestea, în scopul permiterii accesului jucătorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă.

———

Art. 73^18 a fost introdus de pct. 26 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

CAP. III

Obligaţiile organizatorilor de jocuri de noroc

 

ART. 74

(1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligaţii:

 1. a) să întreţină şi să asigure funcţionarea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în condiţii corespunzătoare, în scopul menţinerii normelor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi în verificările tehnice şi în regulamentele de desfăşurare a jocurilor aprobate de comitet;

———

Lit. a) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. b) să asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc şi a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţie de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;

———

Lit. b) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 27 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. c) să ţină zilnic la fiecare sală de joc o evidenţă completă, clară şi detaliată a încasărilor realizate de fiecare mijloc de joc în parte, precum şi a premiilor sau câştigurilor acordate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în limba română;
 2. d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc şi ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;

———

Lit. d) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 27 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. e) să asigure funcţionarea instalaţiilor şi a sălilor de joc la nivelul prevăzut de prezenta hotărâre;
 2. f) să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu maşini autorizate în altă locaţie decât cea aprobată sau comunicată comitetului, după caz;

———

Lit. f) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. g) să nu angajeze sau să nu menţină în funcţie personalul pentru care în ordonanţa de urgenţă sau în prezenta hotărâre s-a prevăzut obligativitatea obţinerii avizului organului de poliţie, în situaţia în care s-a obţinut aviz negativ;
 2. h) să ţină pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat şi şnuruit, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unităţii să consemneze zilnic banii personali, la intrarea şi la ieşirea din serviciu;
 3. i) să nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fără aprobarea comitetului, existând posibilitatea ca la avizare sau ulterior să se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezervă identic;

———

Lit. i) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. j) să ia măsurile care se impun pentru organizarea activităţii, inclusiv prin pregătirea personalului operator de joc, astfel încât să nu fie eliberate participanţilor la joc atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;
 2. k) să nu participe şi să nu permită participarea propriilor salariaţi, direct sau prin interpuşi, la propriile jocuri de noroc organizate în condiţiile legii;
 3. l) să facă cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câştig din totalul încasărilor, conform prevederilor prezentei hotărâri, regulamentele de joc, precum şi licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţia/autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentei hotărâri;
 4. m) să ţină un registru unic de control, numerotat, şnuruit şi ştampilat conform prevederilor legale în vigoare;
 5. n) să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcţionare, care va fi afişat vizibil şi comunicat organului fiscal teritorial;
 6. o) să respecte reglementările specifice stabilite în secţiunile aplicabile din prezenta hotărâre, conform tipului de joc autorizat;
 7. p) să ţină în permanenţă la casieria sălii de joc şi să pună la dispoziţia jucătorilor caietul de reclamaţii şi sesizări, care va fi numerotat, şnuruit şi sigilat prin ştampilare de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială se află sala de joc;
 8. q) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută;
 9. r) să nu crediteze participanţii la jocul de noroc;
 10. s) să informeze, prin adresă, organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal despre obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locaţia în care sunt exploatate mijloace de joc despre obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora;
 11. t) să informeze, prin adresă, organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locaţia în care urmează să mute mijloace de joc în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării comitetului;

———

Lit. t) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. u) să respecte şi să îşi desfăşoare activitatea privind jocurile de noroc în conformitate cu prevederile şi obligaţiile cuprinse în <LLNK 12002 656 10 201   0 18>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, cluburilor de poker şi de jocuri de noroc tip slotmachine au obligaţia să înscrie cu datieră data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare;

————-

Lit. v) a alin. (1) al art. 74 a fost modificată de pct. 6 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

 1. w) organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative.

————

Lit. w) a alin. (1) al art. 74 a fost introdusă de pct. 2 al <LLNK 12011   150 20 302   0 51>art. II din HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

 

(2) Personalul propriu angajat de organizatorii de jocuri de noroc pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul reglementat de prezenta hotărâre are, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate, următoarele obligaţii:

 1. a) să nu permită participarea minorilor la jocuri de noroc;
 2. b) să nu elibereze jucătorilor atestate sau alte documente prin care se certifică câştigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;
 3. c) să nu crediteze participanţii la jocul de noroc;
 4. d) să asigure desfăşurarea civilizată a jocurilor de noroc, în sensul respectării ordinii şi liniştii publice;
 5. e) să respecte programul de funcţionare al locaţiei respective;
 6. f) să poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt înscrise numele şi prenumele persoanei respective, precum şi funcţia deţinută.

(3) În înţelesul prezentului articol, creditarea participanţilor la jocurile de noroc reprezintă creditarea directă acordată participanţilor, sub orice formă şi pentru orice sume, sau acordarea dreptului de participare pe bază de gaj sau altă formă de garanţie (introducerea de credite fără achitarea prealabilă a acestora, acordarea de jetoane fără încasarea corespunzătoare a contravalorii acestora etc.).

(4) Intră sub incidenţa alin. (3) şi oferirea din partea participanţilor de bunuri, produse sau servicii sub costul, preţul sau tariful practicat pentru bunuri, produse ori servicii identice sau similare şi care are ca finalitate acordarea dreptului de joc pentru diferenţa de cost, preţ sau tarif.

(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, precum şi de jocuri loto şi pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, au următoarele obligaţii:

 1. a) notificarea comitetului, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura acţionariatului sau a reprezentanţilor legali relevanţi pentru obţinerea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a acestor jocuri de noroc;

———

Lit. a) a alin. (5) al art. 74 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. b) sesizarea imediată a organelor cu atribuţii de control şi a comitetului când au suspiciuni cu privire la încălcarea de către un jucător a prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri sau cu privire la tranzacţiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;

———

Lit. b) a alin. (5) al art. 74 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. c) permiterea accesului operatorului de monitorizare şi raportare şi a organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă, în orice moment, în spaţiile deţinute, în vederea efectuării de verificări, în condiţiile legii, şi furnizarea informaţiilor solicitate de către aceştia;
 2. d) calcularea, reţinerea şi virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzacţiilor efectuate pe fiecare cont de jucător în parte, cu respectarea legislaţiei fiscale în domeniul jocurilor de noroc;
 3. e) întocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse şi a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri;
 4. f) în cazul în care există afiliaţi ai organizatorului de jocuri de noroc înregistraţi într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obţinere a licenţei de organizare sau de autorizare a exploatării, către jucători din România, organizatorul efectuează toate demersurile necesare în vederea transferării conturilor referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie în cel mai scurt termen;
 5. g) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea reducerii riscului de înţelegeri secrete între jucători sau între aceştia şi personalul propriu («aranjarea partidei») şi refuzarea acceptării de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni privind înţelegeri secrete;
 6. h) transferarea, în termen de o lună de la data începerii activităţii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, pe teritoriul României, pe platforma de joc utilizată în România, doar dacă sunt accesate din România, a conturilor de joc înregistrate de cetăţenii români pe platformele de joc din afara teritoriului naţional aparţinând societăţilor organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate în state nemembre ale Uniunii Europene, care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării într-un stat nemembru al Uniunii Europene.

———

Alin. (5) al art. 74 a fost introdus de pct. 28 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

CAP. IV

Sancţiuni

 

ART. 75

În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la art. 17 din ordonanţa de urgenţă, organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a organizatorilor de jocuri de noroc vor informa comitetul în termen de cel mult 5 zile lucrătoare despre neîndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor declarative şi de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garanţiilor de acoperire a riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat.

———

Art. 75 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 76

(1) Constituie contravenţii la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte:

 1. a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) şi (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) şi (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, 35, 38, 44^12, 44^15, 44^16, 50, art. 62-65, 69, art. 73^3 lit. a)-p), r), t)-z), art. 73^5 alin. (1) şi (3), art. 73^6, art. 73^7-art. 73^9, art. 73^10 alin. (2)-(4), art. 73^11, art. 73^12, art. 73^13 alin. (3)-(6), art. 73^14, 73^15, 73^17, ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), alin. (2) lit. b) şi alin. (5);

———

Lit. a) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 7 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

 1. b) menţinerea în funcţiune a mijloacelor de joc care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (5);
 2. c) nerespectarea prevederilor de păstrare a înregistrărilor video în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) şi art. 44^9 lit. a);

———

Lit. c) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 7 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

 1. d) nerespectarea condiţiilor avute în vedere la autorizare şi prevăzute în nota de constatare întocmită pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pe întreaga perioadă de funcţionare;
 2. e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) şi (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, 44^14, 44^17, 47, art. 51-53, 56, 58, 59, 68 şi 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m)-q), s) şi t), precum şi a regulamentului turneului de poker aprobat de comitet, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă;

———

Lit. e) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 7 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

 1. f) nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. v) şi w).

————

Lit. f) a alin. (1) al art. 76 a fost introdusă de pct. 3 al <LLNK 12011   150 20 302   0 51>art. II din HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

 

 1. g) nerespectarea prevederilor art. 73^18.

———

Lit. g) a alin. (1) al art. 76 a fost introdusă de pct. 30 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

 1. a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi g);

———

Lit. a) a alin. (2) al art. 76 a fost modificată de pct. 31 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. b) între 10.000-25.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e);
 2. c) între 2.000-5.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. f).

————

Lit. c) a alin. (2) al art. 76 a fost introdusă de pct. 4 al <LLNK 12011   150 20 302   0 51>art. II din HOTĂRÂREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.

 

(3) Comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c).

(4) Comitetul poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura suspendării autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locaţie, în funcţie de gravitatea faptelor constatate şi a consecinţelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comitetul poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O nouă solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi făcută după 6 luni de la data revocării.

———

Alin. (4) al art. 76 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) şi (4), precum şi atunci când organele cu atribuţii de control sesizează comitetul conform art. 17 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, acestea înaintează propunerea de sancţionare şi perioada propusă, însoţite de întreaga documentaţie care stă la baza propunerii.

———

Alin. (5) al art. 76 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

ART. 77

(1) Organele cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc au drept de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, de control asupra tuturor aspectelor legate de modul de desfăşurare a activităţii privind jocurile de noroc, stabilite prin ordonanţa de urgenţă sau prin prezenta hotărâre.

———

Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 16 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

(2) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are drept de control conform competenţelor atribuite prin legislaţia specifică în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(3) În cursul acţiunilor de verificare şi control asupra respectării prevederilor ordonanţei de urgenţă şi ale prezentei hotărâri, organele abilitate menţionate la alin. (1) vor sesiza Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni legate de operaţiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale obligaţiilor prevăzute în <LLNK 12002   656 10 201   0 18>Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 78

(1) În înţelesul art. 23 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, prin concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare se înţelege acele concursuri care nu se desfăşoară într-un cadru organizat şi avizat de autorităţi, cum ar fi: lupte de câini, de cocoşi sau alte animale, curse auto desfăşurate în alte condiţii decât cele pentru care se deţin autorizaţii etc.

(2) În înţelesul art. 23 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, prin organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri se înţelege jocurile tip alba-neagra în care se utilizează mijloace de joc, cum ar fi: cărţi de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.

 

CAP. V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ART. 79

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

———

Art. 79 a fost modificat de pct. 33 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ART. 80

Abrogat.

———

Art. 80 a fost abrogat de pct. 17 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

ART. 81

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă <LLNK 11999   251 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

 

Bucureşti, 29 iulie 2009.

Nr. 870.

 

 

ANEXA 1a)

———-

NOTĂ(CTCE)

Imaginea reprezentând modelul Licenţei pentru organizarea jocurilor de noroc se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 528 din 30.07.2009, la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).

 

ANEXA 1b)

———-

NOTĂ(CTCE)

Imaginea reprezentând modelul Autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 528 din 30.07.2009, la pagina 17-18 (a se vedea imaginea asociată).

 

ANEXA 1c)

———-

NOTĂ(CTCE)

Imaginea reprezentând modelul Autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 528 din 30.07.2009, la pagina 18 (a se vedea imaginea asociată).

 

 

ANEXA 2

 

DOCUMENTELE

necesare pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc

 

În vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor înainta comitetului un dosar conţinând, în principal, următoarele documente:

———

Partea introductivă a anexei 2 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. cererea prin care se solicită comitetului acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) şi tipul de activitate pentru care se solicită licenţa. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

———

Pct. 1 al anexei 2 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte:

– elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

– capitalul social subscris şi vărsat;

– structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

– numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

– obiectul principal de activitate. Obligatoriu trebuie să conţină şi activitatea “jocuri de noroc şi pariuri”, cod CAEN 9200;

– sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;

 1. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
 2. avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai operatorului economic. În situaţia în care reprezentant legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai acestuia;
 3. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

– operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

– reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

– reprezentantul legal are experienţă în domeniul organizării şi exploatării de jocuri de noroc;

– reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică în vigoare;

– numai pentru jocurile definite la <LLNK 12009    77180 302  10 78>art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregătire şi experienţă în domeniu de minimum 3 ani în domeniul tehnologiei informaţiei.

———

Pct. 5 al anexei 2 a fost modificat de lit. a) a pct. 34 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. certificatul de cazier judiciar sau alt act emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 2. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
 3. numai pentru activitatea de cazinou, cluburi de poker şi pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă – dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

———

Pct. 8 al anexei 2 a fost modificat de pct. 8 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

 1. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă şi pentru activităţi de pariuri on-line – declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpuşi, legătură cu activităţile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare;

———

Pct. 9 al anexei 2 a fost modificat de lit. a) a pct. 34 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. în cazul în care există afiliaţi ai unui organizator de jocuri de noroc înregistraţi într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă şi care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri, la data cererii de obţinere a licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, către jucători din România, organizatorul depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că va face toate demersurile necesare transferării bazei de date referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmează a fi autorizat pe teritoriul României în cel mai scurt termen.

———

Pct. 10 al anexei 2 a fost introdus de lit. b) a pct. 34 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ANEXA 3

 

DOCUMENTELE

necesare pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc

 

 1. Pentru autorizaţiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:
 2. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot-machine. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiile de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, distinct pentru fiecare locaţie în parte. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 3. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru a spaţiului de joc;

———

Pct. 3 al lit. A a anexei 3 a fost modificat de lit. a) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc.;
 2. dovada privind verificarea tehnică a maşinilor electronice cu câştiguri eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;
 3. documentele care atestă provenienţa legală a maşinilor electronice cu câştiguri;
 4. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 5. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 6. pentru mutarea mijloacelor de joc:
 7. a) notificare privind înregistrarea mutării. Notificarea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 8. b) dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comerţului;
 9. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:
 10. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

———

Pct. 1 al lit. B a anexei 3 a fost modificat de lit. b) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 2. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;

———

Pct. 4 al lit. B a anexei 3 a fost modificat de lit. b) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc.;
 2. dovada privind verificările tehnice eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul);
 3. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;
 4. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 5. persoana desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
 6. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 7. pentru completare cu noi mijloace de joc:
 8. c) cererea privind completarea autorizaţiei. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum şi spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 9. d) o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv nouă schiţă a spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;
 10. e) regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 11. f) documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;
 12. g) dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 13. h) dovada privind verificarea tehnică eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul).
 14. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:
 15. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

———

Pct. 1 al lit. C a anexei 3 a fost modificat de lit. c) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 2. regulamentul de funcţionare, în care va fi precizat, obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;

———

Pct. 4 al lit. C a anexei 3 a fost modificat de lit. c) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc.;
 2. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;
 3. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 4. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 5. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.
 6. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu în cotă fixă:
 7. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum şi locaţiile (agenţiile) în care urmează a se desfăşura activitatea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 8. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agenţiile de pariuri, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agenţie de pariuri în parte, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;

———

Pct. 2 al lit. D a anexei 3 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 2. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului);
 3. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc., precum şi locaţia în care este amplasat serverul;
 4. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;
 5. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 6. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 7. pentru completare cu noi agenţii de pariuri:
 8. a) cererea privind înregistrarea noilor agenţii de pariuri. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, locaţia agenţiilor şi terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 9. b) modalitatea de interconectivitate cu serverul de referinţă al sistemului;
 10. c) dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 11. d) declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.
 12. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune:
 13. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, locaţia în care urmează a se desfăşura activitatea (componenta televizată), precum şi locaţiile (agenţiile) prin care urmează a se face distribuţia cartoanelor. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 14. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiarcontabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor etc., inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;

———

Pct. 2 al lit. E a anexei 3 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. acordul încheiat pentru derularea activităţii cu difuzorul de programe televizate;
 2. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 3. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;
 4. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 5. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 6. abrogat.

———

Pct. 8 al lit. E al anexei 3 a fost abrogat de lit. d) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea de distribuţie a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 2. pentru completare cu noi agenţii:
 3. a) cererea privind înregistrarea noilor agenţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, locaţia agenţiilor şi modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 4. b) dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 5. c) declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi desfăşurată activitatea corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.
 6. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:
 7. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 8. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 73^16 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
 9. regulamentul de funcţionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor şi cu respectarea prevederilor legale;
 10. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare sau al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

———

Pct. 4 al lit. F a anexei 3 a fost modificat de pct. 18 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

 1. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 2. punerea la dispoziţia Comitetului de supraveghere a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare, în vederea avizării;

———

Pct. 6 al lit. F a anexei 3 a fost modificat de pct. 18 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013.

 

 1. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 73^3 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 2. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
 3. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 4. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
 5. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
 6. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locaţia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deţine autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală sau autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;
 7. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;
 8. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

———

Lit. F a anexei 3 a fost introdusă de lit. e) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:
 2. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 3. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 73^16 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
 4. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;
 6. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 7. punerea la dispoziţia comitetului a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare, în vederea avizării;

———

Pct. 6 al lit. G a anexei 3 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 73^3 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 2. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
 3. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 4. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
 5. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
 6. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;
 7. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

———

Lit. G a anexei 3 a fost introdusă de lit. e) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc online, altele decât cele definite la <LLNK 12009 77180 302  10 80>art. 10 alin. 1 lit. a), e)-h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare:
 2. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine: datele de identificare a solicitantului, descrierea mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locaţiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 3. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 73^16 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
 4. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câştiguri din totalul rulajului încasărilor;
 5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, informaţiilor şi datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare şi raportare, precum şi locaţia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;
 6. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 7. punerea la dispoziţia comitetului a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare şi raportare, în vederea avizării;

———

Pct. 6 al lit. H a anexei 3 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 73^3 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 2. documentul eliberat de operatorul de monitorizare şi raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii sunt certificate internaţional de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;
 3. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 4. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
 5. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spaţiul/spaţiile în care urmează a fi instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I., în situaţia în care deţin echipamentele tehnice pe teritoriul României;
 6. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locaţia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, deţine autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri;
 7. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic;
 8. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

———

Lit. H a anexei 3 a fost introdusă de lit. e) a pct. 35 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

 1. Pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker:
 2. cererea privind autorizarea activităţii. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic şi va conţine: datele de identificare ale solicitantului, tipul şi seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spaţiul de joc în care urmează a se desfăşura activitatea, precum şi programul de funcţionare. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
 3. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv schiţa spaţiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază şi auxiliare;
 4. regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte;
 5. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinţă a spaţiului de joc, precum şi dovada înregistrării ca punct de lucru;
 6. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor, a valorilor şi alte aspecte prevăzute de normele legale în vigoare;
 7. documentele care atestă provenienţa legală a mijloacelor de joc;
 8. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 9. declaraţie pe propria răspundere din partea organizatorului că spaţiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.

———

Lit. I a anexei 3 a fost introdusă de pct. 9 al <LLNK 12013   644 20 302   0 48>art. II din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.

 

ANEXA 4

 

DECLARAŢIE

privind importul, achiziţia intracomunitară sau producţia mijloacelor de joc

 

Subsemnatul, ………., legitimat cu ………., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale ……….., cu sediul social în: judeţul ……….., localitatea ………., str. ……. nr. …., bl. …., sc. …, et. …., ap. ….., cod poştal ……, având codul unic de înregistrare ……….., prin prezenta declar importul/achiziţia intracomunitară/producţia unui număr de …….. mijloace de joc, astfel:

 

*T*

┌────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────────────────┐

│Nr. │   Tipul  │  Seria   │   Producătorul   │  Anul de │Locul de depozitare│

│crt.│mijlocului│mijlocului│                  │fabricaţie│a mijlocului de joc│

│    │  de joc  │  de joc  │                  │          │                   │

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

└────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┴───────────────────┘

*ST*

 

 

ANEXA 5

 

DECLARAŢIE

privind vânzarea/cumpărarea mijloacelor de joc

 

Subsemnatul, ………….., legitimat cu …………….., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale …………., cu sediul social în: judeţul ……………, localitatea …………….., str. …… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., cod poştal …., având codul unic de înregistrare ……, prin prezenta declar vânzarea/cumpărarea unui număr de …… mijloace de joc, astfel:

 

*T*

┌────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────────────────┐

│Nr. │   Tipul  │  Seria   │   Producătorul   │  Anul de │Locul de depozitare│

│crt.│mijlocului│mijlocului│                  │fabricaţie│   a mijlocului    │

│    │  de joc  │  de joc  │                  │          │     de joc*)      │

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

└────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┴───────────────────┘

*ST*

———-

*) Se completează numai de operatorul economic care achiziţionează mijloacele de joc.

 

 

ANEXA 6

 

DECLARAŢIE

privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor de joc

 

Subsemnatul, …………….., legitimat cu ……, având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale ………….., cu sediul social în: judeţul ……., localitatea …., str. ….. nr. …., bl. …, sc. …., et. …., ap. …., cod poştal …., având codul unic de înregistrare ………….., prin prezenta declar scoaterea din funcţiune a unui număr de …… mijloace de joc, astfel:

 

*T*

┌────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────┬───────────────────┐

│Nr. │   Tipul  │  Seria   │   Producătorul   │  Anul de │ Modul de scoatere │

│crt.│mijlocului│mijlocului│                  │fabricaţie│  din funcţiune*)  │

│    │  de joc  │  de joc  │                  │          │                   │

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

├────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────┤

└────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┴───────────────────┘

*ST*

———-

*) Casare, export, stocare, conservare.

 

 

ANEXA 7

 

Organizator: Societatea Comercială …………..

Sala din ………………………………….

Data ……………………………………..

 

NOTIFICARE

privind organizarea sistemelor de joc tip jack-pot

 

Subsemnatul, ……………., legitimat cu …………., având calitatea de administrator al Societăţii Comerciale …………………….., cu sediul social în: judeţul …………………., localitatea …………………., str. ……………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …, ap. …., cod poştal …., având codul unic de înregistrare ….., prin prezenta vă notificăm organizarea unui număr de …. sisteme de joc tip jack-pot, astfel:

 

*T*

┌────┬─────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│Nr. │  Identificarea  │   Număr de   │ Tip   │ Serie │  Locaţia sistemului  │

│crt.│  sistemului de  │ slot-machine │ slot- │ slot- │    de tip jack-pot   │

│    │  tip jack-pot   │interconectate│machine│machine│                      │

├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│  1 │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│  2 │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

├────┼─────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│  3 │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

│    │                 │              ├───────┼───────┤                      │

└────┴─────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴──────────────────────┘

*ST*

 

 

ANEXA 8a)

 

Organizator: Societatea Comercială …………….

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială ……

Sala din ……………………………………

Data ………………………….

 

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR ZILNICE

obţinute din activitatea de exploatare

a sistemelor de tip slot-machine (lei)

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

– A – nr. crt.;

– B – seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

– C – indexul contoarelor la început (Si);

– D – indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

– E – factorul de multiplicare (F);

– F – diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf – Si) x F;

– G – soldul impulsurilor;

– H – preţ/impuls.

 

*T*

┌────┬───────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┐

│    │       │          │        │        │          │         │     │Încasări/│

│    │       │          │        │        │          │         │     │acumu-   │

│    │       │          │        │        │          │         │     │lare     │

│    │       │          │        │        │          │         │     │jack-    │

│  A │   B   │    C     │    D   │   E    │     F    │   G     │  H  │pot      │

│    │       │          │        │        │          │         │     │         │

│    │       ├──┬───┬───┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬───┬───┼─────────┼─────┼─────────┤

│    │       │I │Ej │ Ei│I │Ej│Ei│I │Ej│Ei│I │ Ej│ Ei│=11-12-13│ lei │  lei    │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 0  │   1   │2 │ 3 │ 4 │5 │ 6│ 7│8 │ 9│10│11│ 12│ 13│   14    │ 15  │16=14×15 │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 1. │       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 2. │       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 3. │       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────┴───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│TOTAL       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

│SLOT-MACHINE│  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│    1       │- │ – │ – │- │ -│ -│ -│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │    –    │

├────────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│    2       │- │ – │ – │- │ -│ -│ -│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │    –    │

├────────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│TOTAL       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

│JACK-POT    │- │ – │ – │- │ -│ -│ -│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │    –    │

└────────────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────┴─────┴─────────┘

TOTAL LEI: ……………

*ST*

 

Întocmit

Numele şi prenumele ………………….

Funcţia …………………………….

Semnătura …………………………..

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Situaţia încasărilor zilnice obţinute din

activitatea de exploatare a sistemelor

de tip slot-machine (lei)”

 

Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) se poate întocmi în format electronic sau pe hârtie.

În situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) în format electronic, este obligat să pună la dispoziţia organelor cu atribuţii de control, la solicitarea acestora, în format hârtie.

În situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) în format hârtie, formularul are dimensiunea unei coli de hârtie format A4. Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

– col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul “extins”;

– col. 1 = seria mijlocului de joc;

– col. 2 (I) = indexul la începutul zilei pentru contorul de intrări;

– col. 3 (Ej) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri;

– col. 4 (Ei) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 5 (I) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de intrări;

– col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri;

– col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

– col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri;

– col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 11 = rulaje în cursul zilei – intrări (col. 5 – col. 2) x col. 8;

– col. 12 = rulaje în cursul zilei – ieşiri jetoane (col. 6 – col. 3) x col. 9;

– col. 13 = rulaje în cursul zilei – ieşiri impulsuri (col. 7 – col. 4) x col. 10;

– col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 – col. 12 – col. 13);

– col. 15 = preţul unui impuls în lei;

– col. 16 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă

───────────

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

ANEXA 8b)

 

Organizator: Societatea Comercială ………………..

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială ……….

Sala din: ………………………………………

Data ………………………….

 

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR ZILNICE

obţinute din activitatea de exploatare

a sistemelor de tip slot-machine (valută)

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

– A – nr. crt.;

– B – seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

– C – indexul contoarelor la început (Si);

– D – indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

– E – factorul de multiplicare (F);

– F – diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf – Si) x F;

– G – soldul impulsurilor;

– H – preţ/impuls.

 

*T*

┌───┬───────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────┬───────────┐

│   │       │          │        │       │          │         │     │Încasări/  │

│ A │   B   │    C     │   D    │   E   │     F    │    G    │  H  │acumulare  │

│   │       │          │        │       │          │         │     │jack-pot   │

│   │       ├──┬───┬───┼──┬──┬──┼─┬──┬──┼──┬───┬───┼─────────┼─────┼───┬───┬───┤

│   │       │I │Ej │ Ei│I │Ej│Ei│I│Ej│Ei│I │ Ej│ Ei│=11-12-13│Valu-│va-│lei│lei│

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │tă   │lu-│   │   │

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │tă │   │   │

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 0 │   1   │2 │ 3 │ 4 │5 │ 6│ 7│8│ 9│10│11│ 12│ 13│   14    │ 15  │16=│17 │18=│

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │14x│   │16x│

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │15 │   │17 │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 1.│       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 2.│       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 3.│       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┴───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│TOTAL SLOT-│  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

│MACHINE    │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│    1      │- │ – │ – │- │ -│ -│-│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │   │   │   │

├───────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│    2      │- │ – │ – │- │ -│ -│-│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │   │   │   │

├───────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│TOTAL      │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

│JACK-POT   │- │ – │ – │- │ -│ -│-│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │   │   │   │

└───────────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────┴─────┴───┴───┴───┘

TOTAL(valută) …….. = ……… lei

*ST*

 

Întocmit

Numele şi prenumele …………

Funcţia ……………………

Semnătura ………………….

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Situaţia încasărilor zilnice obţinute

din activitatea de exploatare a sistemelor

de tip slot-machine (valută)”

 

Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) se poate întocmi în format electronic sau pe hârtie.

În situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) în format electronic, este obligat să pună la dispoziţia organelor cu atribuţii de control, la solicitarea acestora, în format hârtie.

În situaţia în care operatorul economic întocmeşte Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) în format hârtie, formularul are dimensiunea unei coli de hârtie format A4. Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

 

Modul de completare:

– col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul “extins”.

– col. 1 = seria mijlocului de joc;

– col. 2 (I) = indexul la începutul zilei pentru contorul de intrări;

– col. 3 (Ej) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri;

– col. 4 (Ei) = indexul la începutul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 5 (I) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de intrări;

– col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri;

– col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul zilei pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

– col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri;

– col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 11 = rulaje în cursul zilei – intrări (col. 5 – col. 2) x col. 8;

– col. 12 = rulaje în cursul zilei – ieşiri jetoane (col. 6 – col. 3) x col. 9;

– col. 13 = rulaje în cursul zilei – ieşiri impulsuri (col. 7 – col. 4) x col. 10;

– col. 14 = sold impulsuri (col. 11 – col. 12 – col. 13);

– col. 15 = preţul unui impuls în …. (valută);

– col. 16 = încasări în ………… (valuta) din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă;

– col. 17 = cursul de schimb al … (valută), stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă;

– col. 18 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 16 x col. 17)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă.

────────────

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

ANEXA 9a)

 

Organizator: Societatea Comercială ………………

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială ……..

Sala din ……………………………………..

Luna ………….., anul ……….

 

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR LUNARE

obţinute din activitatea de exploatare

a sistemelor de tip slot-machine (lei)

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

– A – nr. crt.;

– B – seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

– C – indexul contoarelor la început (Si);

– D – indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

– E – factor de multiplicare (F);

– F – diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf – Si) x F;

– G – soldul impulsurilor;

– H – preţ/impuls.

 

*T*

┌────┬───────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┐

│    │       │          │        │        │          │         │     │Încasări/│

│    │       │          │        │        │          │         │     │acumu-   │

│    │       │          │        │        │          │         │     │lare     │

│    │       │          │        │        │          │         │     │jack-    │

│  A │   B   │    C     │    D   │   E    │     F    │   G     │  H  │pot      │

│    │       │          │        │        │          │         │     │         │

│    │       ├──┬───┬───┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬───┬───┼─────────┼─────┼─────────┤

│    │       │I │Ej │ Ei│I │Ej│Ei│I │Ej│Ei│I │ Ej│ Ei│=11-12-13│ lei │  lei    │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 0  │   1   │2 │ 3 │ 4 │5 │ 6│ 7│8 │ 9│10│11│ 12│ 13│   14    │ 15  │16=14×15 │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 1. │       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 2. │       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│ 3. │       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────┴───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│TOTAL       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

│SLOT-MACHINE│  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

├────────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│    1       │- │ – │ – │- │ -│ -│ -│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │         │

├────────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│    2       │- │ – │ – │- │ -│ -│ -│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │         │

├────────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼─────────┤

│TOTAL       │  │   │   │  │  │  │  │  │  │  │   │   │         │     │         │

│JACK-POT    │- │ – │ – │- │ -│ -│ -│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │         │

└────────────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────┴─────┴─────────┘

TOTAL LEI: …………………

*ST*

 

Întocmit

Numele şi prenumele …………………….

Funcţia ……………………………….

Semnătura ……………………………..

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Situaţia încasărilor lunare obţinute

din activitatea de exploatare a

sistemelor de tip slot-machine (lei)”

 

Formular format A4 pentru activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine.

Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Serveşte la centralizarea încasărilor din exploatarea sistemelor de tip slot-machine.

Se întocmeşte lunar, pe baza datelor din formularul “Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)” întocmit pe format electronic sau pe format hârtie.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

 

Modul de completare:

– col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul “extins”;

– col. 1 = seria mijlocului de joc;

– col. 2 (I) = indexul la începutul lunii pentru contorul de intrări;

– col. 3 (Ej) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

– col. 4 (Ei) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 5 (I) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de intrări;

– col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

– col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

– col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri jetoane;

– col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 11 = rulaje în cursul lunii – intrări (col. 5 – col. 2) x col. 8;

– col. 12 = rulaje în cursul lunii – ieşiri jetoane (col. 6 – col. 3) x col. 9;

– col. 13 = rulaje în cursul lunii – ieşiri impulsuri ( col. 7 – col. 4) x col. 10;

– col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 – col. 12 – col. 13);

– col. 15 = preţul unui impuls în lei;

– col. 16 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă care trebuie să fie egale cu totalul obţinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 16 din formularul “Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (lei)”.

───────────

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

ANEXA 9b)

 

Organizator: Societatea Comercială ………………..

Deţinătorul spaţiului: Societatea Comercială ……….

Sala din ……………………………………….

Luna ………….., anul …………..

 

SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR LUNARE

obţinute din activitatea de exploatare

a sistemelor de tip slot-machine (valută)

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

– A – nr. crt.;

– B – seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

– C – indexul contoarelor la început (Si);

– D – indexul contoarelor la sfârşit (Sf);

– E – factorul de multiplicare (F);

– F – diferenţa dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf – Si) x F;

– G – soldul impulsurilor;

– H – preţ/impuls.

 

*T*

┌───┬───────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────┬───────────┐

│   │       │          │        │       │          │         │     │Încasări/  │

│ A │   B   │    C     │   D    │   E   │     F    │    G    │  H  │acumulare  │

│   │       │          │        │       │          │         │     │jack-pot   │

│   │       ├──┬───┬───┼──┬──┬──┼─┬──┬──┼──┬───┬───┼─────────┼─────┼───┬───┬───┤

│   │       │I │Ej │ Ei│I │Ej│Ei│I│Ej│Ei│I │ Ej│ Ei│=11-12-13│Valu-│va-│lei│lei│

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │tă   │lu-│   │   │

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │tă │   │   │

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 0 │   1   │2 │ 3 │ 4 │5 │ 6│ 7│8│ 9│10│11│ 12│ 13│   14    │ 15  │16=│17 │18=│

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │14x│   │16x│

│   │       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │15 │   │17 │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 1.│       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 2.│       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┼───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│ 3.│       │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───┴───────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│TOTAL SLOT-│  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

│MACHINE    │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

├───────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│    1      │- │ – │ – │- │ -│ -│-│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │   │   │   │

├───────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│    2      │- │ – │ – │- │ -│ -│-│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │   │   │   │

├───────────┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼─────────┼─────┼───┼───┼───┤

│TOTAL      │  │   │   │  │  │  │ │  │  │  │   │   │         │     │   │   │   │

│JACK-POT   │- │ – │ – │- │ -│ -│-│ -│ -│- │ – │ – │   –     │  –  │   │   │   │

└───────────┴──┴───┴───┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴───┴───┴─────────┴─────┴───┴───┴───┘

TOTAL LEI: ……………

*ST*

 

Întocmit

Numele şi prenumele ……………

Funcţia ………………………

Semnătura …………………….

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Situaţia încasărilor lunare obţinute din

activitatea de exploatare a sistemelor

de tip slot-machine (valută)”

 

Formular format A4 pentru activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine.

Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se şnuruieşte şi se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeşte de către organizator la locul de desfăşurare a activităţii.

Se întocmeşte lunar, pe baza datelor din formularul “Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)” întocmit pe format electronic sau pe format hârtie.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeşte registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

 

Modul de completare:

– col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locaţii, se va menţiona pe lângă numărul atribuit şi cuvântul “extins”;

– col. 1 = seria mijlocului de joc;

– col. 2 (I) = indexul la începutul lunii pentru contorul de intrări;

– col. 3 (Ej) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

– col. 4 (Ei) = indexul la începutul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 5 (I) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de intrări;

– col. 6 (Ej) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri jetoane;

– col. 7 (Ei) = indexul la sfârşitul lunii pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

– col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri jetoane;

– col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de ieşiri impulsuri;

– col. 11 = rulaje în cursul lunii – intrări (col. 5 – col. 2) x col. 8;

– col. 12 = rulaje în cursul lunii – ieşiri jetoane (col. 6 – col. 3) x col. 9;

– col. 13 = rulaje în cursul lunii – ieşiri impulsuri (col. 7 – col. 4) x col. 10;

– col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 – col. 12 – col. 13);

– col. 15 = preţul unui impuls în …… (valuta);

– col. 16 = încasări în …. (valuta) din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, care trebuie să fie egale cu totalul obţinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 16 din formularul “Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (valută)”, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă;

– col. 17 = încasări în lei din exploatarea jocului/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, care trebuie să fie egale cu totalul obţinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 18 din formularul “Situaţia încasărilor zilnice obţinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (valută)”, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă.

─────────────

*) Factorul de multiplicare este menţionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

 

ANEXA 10a)

 

Organizator: Societatea Comercială ………………..

Data ……………………………….

 

*T*

SITUAŢIA ZILNICĂ

privind încasările la mesele de joc

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐

│Masa│Contravaloa- │Contravaloa- │  Diferenţa  │  Numerar    │ Total încasări │

│de  │rea jetoane- │rea jetoane- │             │             │                │

│joc │lor la înce- │lor la sfâr- │             │             │                │

│    │putul jocu-  │şitul jocu-  │             │             │                │

│    │lui          │lui          │             │             │                │

│    ├─────────┬───┼─────────┬───┼─────────┬───┼─────────┬───┼─────────┬──────┤

│    │În valută│În │În valută│În │În valută│În │În valută│ În│În valută│ În   │

│    │(simbol) │lei│(simbol) │lei│(simbol) │lei│(simbol) │lei│(simbol) │lei   │

├────┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼──────┤

│  1 │    2    │ 3 │    4    │ 5 │ 6=4-2   │7= │    8    │ 9 │ 10=6+8  │11=7+9│

│    │         │   │         │   │         │5-3│         │   │         │      │

├────┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼──────┤

│    │         │   │         │   │         │   │         │   │         │      │

├────┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼──────┤

│    │         │   │         │   │         │   │         │   │         │      │

├────┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼──────┤

│    │         │   │         │   │         │   │         │   │         │      │

├────┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼──────┤

│    │         │   │         │   │         │   │         │   │         │      │

├────┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼───┼─────────┼──────┤

│TO- │         │   │         │   │         │   │         │   │         │      │

│TAL │         │   │         │   │         │   │         │   │         │      │

└────┴─────────┴───┴─────────┴───┴─────────┴───┴─────────┴───┴─────────┴──────┘

 

Director                 Contabil-şef,                 Casier,

……………..           …………..              ………….

*ST*

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Situaţia zilnică privind încasările la mesele de joc”

 

Formular format A4 specific activităţii de cazinou.

Serveşte ca document de înregistrare în contabilitate a încasărilor de la mesele de joc.

Se întocmeşte zilnic de către compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de închidere a jocurilor.

Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

Se avizează în compartimentul contabilitate, împreună cu documentele justificative şi cu notele contabile.

Modul de întocmire:

– col. 1 = tipul şi numărul mesei de joc exploatate. De exemplu: AR 1 = masa de ruletă 1; BJ 1 = masa Black-Jack 1 etc.;

– col. 2 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor în…. (valuta), atunci când operarea se face în valută; în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

– col. 3 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor în lei; atunci când se operează în valută, suma reprezintă transformarea valutei în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din ziua respectivă (col. 2 x cursul Băncii Naţionale a României al …. – valuta – din ziua respectivă);

– col. 4 = valoarea jetoanelor (chips) la închiderea jocurilor în valută; atunci când se operează în lei, coloana se completează cu 0 (zero);

– col. 5 = valoarea jetoanelor (chips) la închiderea jocurilor în lei; atunci când se operează în valută, coloana se completează cu suma reprezentând col. 4 x cursul de schimb al Băncii Naţionale a României al … (valuta) din ziua respectivă;

– col. 6 = diferenţa dintre valoarea în valută a jetoanelor (chips) la deschidere şi valoarea în valută a jetoanelor (chips) la închidere;

– col. 7 = idem col. 6, în lei;

– col. 8 = suma în valută, numerar, aflată la masa de joc; în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

– col. 9 = suma în lei, numerar, aflată la masa de joc; în cazul operării în valută, se transformă suma de la col. 8 în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României al … (valuta) din ziua respectivă;

– col. 10 = total încasări în valută (col. 6 + col. 8); în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

– col. 11 = total încasări în lei (col. 7 + col. 9); în cazul operării în valută, se completează cu suma reprezentând transformarea sumei în valută de la col. 10, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României al …. (valuta) din ziua respectivă.

 

ANEXA 10b)

 

Organizator: Societatea Comercială …………………

 

CENTRALIZATORUL

încasărilor la mesele de joc pe luna ……., anul …….

*T*

┌────┬──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐

│    │      Încasări        │     Plăţi premii      │     Total încasări      │

│    ├───────────────┬──────┼───────────────┬───────┼────────────────┬────────┤

│Ziua│   În valută   │În lei│   În valută   │În lei │    În valută   │ În lei │

│    │   (simbol)    │      │   (simbol)    │       │    (simbol)    │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│   1│      2        │   3  │       4       │   5   │    6 = 2-4     │ 7 = 3-5│

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│    │               │      │               │       │                │        │

├────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────┼────────────────┼────────┤

│TO- │               │      │               │       │                │        │

│TAL:│               │      │               │       │                │        │

└────┴───────────────┴──────┴───────────────┴───────┴────────────────┴────────┘

 

Curs: 1 …… (valuta) = ………… lei

 

Director,               Contabil-şef,              Casier,

……………..        ……………….       …………….

*ST*

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Centralizatorul încasărilor la mesele de joc

pe luna ……., anul …….”

 

Formular format A4 specific activităţii de cazinou:

 1. Serveşte la:

– stabilirea bazei de impozitare a încasărilor din activitatea de cazinou;

– înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor de exploatare a meselor de joc.

 1. Se întocmeşte de către compartimentul financiar-contabil în două exemplare:

– un exemplar se arhivează la nota contabilă;

– un exemplar se arhivează într-un dosar separat, în cadrul compartimentului financiar-contabil.

Modul de întocmire:

– col. 1 = ziua de desfăşurare a jocurilor;

– col. 2 = încasări în …… (valuta); în cazul operării în valută, atunci când rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul “Situaţia zilnică a încasărilor”, rândul “Total” – col. 10;

– col. 3 = idem col. 2, în lei; suma se preia din formularul “Situaţia zilnică a încasărilor”, rândul “Total” – col. 11;

– col. 4 = plăţi premii în ….. (valuta); în cazul operării în valută, atunci când rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), rândul “Total” – col. 10;

– col. 5 = idem col. 4, în lei, rândul “Total” – col. 11;

– col. 6 = încasări în valută, cumulate de la începutul lunii.

Exemplu: la data de 5 a lunii se cumulează încasările în valută de la col. 2 pentru zilele de 1, 2, 3, 4 şi 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectivă;

– col. 7 = idem col. 6, în lei.

Rândul “Total” = rând de control

Total col. 2 – total col. 4 = total col. 6

Total col. 3 – total col. 5 = total col. 7.

 1. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

 

ANEXA 11

 

Organizator ……………….

Data ……………………..

 

SITUAŢIA

privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune

*T*

┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Nr. │                                            │                           │

│crt.│           Indicatorul                      │           Valoarea        │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1.  │ÎNCASĂRI EFECTIVE                           │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.  │Premiile acordate                           │                           │

└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

 

┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Nr. │                                            │                           │

│crt.│           Indicatorul                      │           Valoarea        │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.1.│Premii de linie                             │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.2.│Premii de bingo                             │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.│Premii de bingo acumulate                   │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.4.│Premii speciale                             │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.5.│TOTAL PREMII ACORDATE:                      │                           │

│    │(rd. 2.1 + … + rd. 2.4)                   │                           │

├────┴────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│3. TOTAL ÎNCASĂRI (rd. 1 – rd. 2.5):             │                           │

└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

 

Director,                          Casier,

…………………….         ……………………..

*ST*

 

Instrucţiuni de completare a formularului

“Situaţia privind încasările lunare la sala de

joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul

sistemelor reţelelor de televiziune”

 

Se întocmeşte în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidenţă alcătuit din 100 de file, care trebuie şnuruit, numerotat şi vizat de către organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal al operatorului economic.

Se întocmeşte pe baza “situaţiilor zilnice …”.

Modul de completare a formularului:

– rd. 1 = valoarea cartoanelor vândute pentru jocurile din ziua respectivă; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor din “situaţiile zilnice …”;

– rd. 2.1 – 2.4 – se totalizează valorile înscrise în “situaţiile zilnice…”.

———

Punctul 1 al anexei 11 a fost modificat de pct. 36 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ANEXA 12

 

Organizator ……………………

Data …………………………….

 

SITUAŢIA LUNARĂ

privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna…

*T*

 1. Încasări din vânzarea biletelor

┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Nr. │                                            │                           │

│crt.│                Indicatorul                 │           Valoarea        │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1.1.│Cumulat în luna precedentă                  │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1.2.│Luna curentă                                │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│1.3.│Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare │                           │

└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

 

 1. Premiile acordate

┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Nr. │                                            │                           │

│crt.│           Felul premiului                  │           Valoarea        │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.1.│Cumulat în luna precedentă                  │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.2.│Luna curentă – total, din care:             │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│    │ – ……………………….             │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.│Cumulat la sfârşitul perioadei de raportare │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│    │3. Taxa efectiv datorată                    │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│    │4. Taxa virată anterior                     │                           │

├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│    │5. Diferenţa de taxă datorată               │                           │

└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

2^1. Venituri înregistrate

 

Director,                        Casier,

…………..                   ………..

*ST*

 

 

Instrucţiunile de completare a formularului

«Situaţia lunară privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna…»

 

Se întocmeşte în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidenţă alcătuit din 100 de file, care trebuie şnuruit, numerotat şi vizat de către organul fiscal competent în administrarea, din punct de vedere fiscal, a operatorului economic.

Modul de completare a formularului:

– rd. 1.1 – valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivă, cumulat până la finele lunii precedente celei de raportare;

– rd. 1.2 – valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;

– rd. 1.3 – se cumulează valorile de la rd. 1.1 şi rd. 1.2;

– rd. 2.1. – valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute până la luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;

– rd. 2.2 – valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;

– rd. 2.3 – se cumulează valorile de la rd. 2.1 şi rd. 2.2;

– rd. 2^1 – din valoarea de la rd. 1.2 se scade cea de la rd. 2.2, rezultatul reprezentând veniturile înregistrate de operatorul economic;

– rd. 3 – taxa de autorizare calculată la valoarea lunii de raportare;

– rd. 4 – taxa de autorizare efectiv plătită;

– rd. 5 – taxa datorată calculată ca diferenţa dintre valorile de la rd. 3 şi rd. 4.

———

Anexa 12 a fost modificată de pct. 37 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011.

 

ANEXA 13

 

DOCUMENTELE

necesare pentru obţinerea autorizaţiei de monitorizare

şi raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10

alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

 1. 77/2009 privind organizarea

şi exploatarea jocurilor de noroc

 1. cererea prin care se solicită Comitetului de supraveghere acordarea autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare a jocurilor de noroc definite la <LLNK 12009 77180 302  10 78>art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă. Cererea, redactată şi dactilografiată în limba română, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, conţine:

———

Partea introductivă a pct. 1 al anexei 13 a fost modificată de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

– datele de identificare a solicitantului;

– descrierea activităţii de monitorizare şi raportare, cu indicarea soluţiilor tehnice, a sistemului informatic folosit, precum şi prezentarea personalului angajat;

– descrierea echipamentelor tehnice;

– descrierea spaţiului în care vor fi instalate şi operate echipamentele tehnice;

 1. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului unde îşi are sediul operatorul economic, din care să rezulte:

– elementele de identificare a operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

– capitalul social subscris şi vărsat;

– structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;

– numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;

– că obiectul de activitate cuprinde activităţile din grupa CAEN 620;

– sediile secundare înregistrate şi adresa acestora;

 1. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului unde îşi are sediul operatorul economic;
 2. documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 73^2 alin. (5) din hotărâre;
 3. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 4. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra echipamentelor tehnice prin intermediul cărora îşi va desfăşura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare şi raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă;
 5. o descriere amănunţită a activităţii, inclusiv locaţia în care este amplasat serverul. Se precizează modalitatea de interconectare cu organizatorii de jocuri de noroc on-line, modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea şi garantarea securizării informaţiilor centralizate solicitate de Comitetul de supraveghere, precum şi modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;

———

Pct. 7 al anexei 13 a fost modificat de pct. 19 al <LLNK 12013   298 20 302  13 45>art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 298 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.

 

 1. manualul de funcţionare a sistemului implementat de către operatorul de monitorizare şi raportare în vederea realizării atribuţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi prezenta hotărâre;
 2. regulamentul de ordine interioară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile şi atribuţiile personalului, sistemul de evidenţă financiar-contabilă, modul de asigurare a securităţii documentelor şi datelor, precum şi locaţia în care este amplasat serverul;
 3. dovada privind constituirea fondului de garanţie;
 4. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformităţii privind condiţiile de autorizare;
 5. declaraţie pe propria răspundere din partea operatorului de monitorizare şi raportare că spaţiul/spaţiile în care sunt instalate şi utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 6. avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai operatorului economic. În situaţia în care reprezentant legal este un operator economic, se prezintă avizul organelor de poliţie acordat tuturor reprezentanţilor legali ai acestuia;
 7. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali se va prezenta declaraţia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

– operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

– reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

– reprezentantul legal cunoaşte legislaţia specifică în vigoare;

 1. certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai operatorului economic nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de ordonanţa de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 2. certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat la data solicitării autorizaţiei de operator de monitorizare şi raportare;
 3. planul de securitate a sistemului informatic, aprobat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea următoarelor cerinţe: confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor, confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor, confidenţialitatea şi integritatea datelor, protecţia datelor cu caracter personal, împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem, restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale şi evenimente imprevizibile, gestionarea şi administrarea sistemului informatic, orice alte activităţi sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranţă a sistemului;
 4. certificările, din punctul de vedere al securităţii, asupra soluţiei informatice sau produselor conţinute în aceasta, emise de organizaţii naţionale ori internaţionale recunoscute;
 5. auditul asupra planului de securitate prevăzut şi a soluţiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare, realizat de către o firmă de specialitate, împreună cu o declaraţie în care este exprimată independenţa auditorului faţă de sistemul informatic auditat prin intermediul căreia se certifică faptul că membrii echipei de audit şi societăţile comerciale la care sunt angajaţi nu au fost implicaţi în misiuni de consultanţă legate de sistemul auditat. Declaraţia va fi semnată de toţi membrii echipei de audit şi semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al fiecărui angajator al membrilor echipei de audit.

———

Anexa 13 a fost introdusă de pct. 38 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011, având conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.

 

ANEXA 14

 

 

CONDIŢII

pentru laboratoarele

internaţionale/naţionale de certificare

 

 1. să aibă o activitate neîntreruptă în ultimii 3 ani în domeniul jocurilor de noroc definite la <LLNK 12009 77180 302  10 77>art. 10 alin (1) lit. g)-i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă;
 2. să aibă experienţă în activitatea de certificare a software-ului utilizat de organizatori de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, recunoscute în domeniu;
 3. să nu se fi constatat deficienţe în exploatarea programelor certificate de acestea;
 4. să fie recunoscute/autorizate pentru efectuarea de certificări ale programelor de joc de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene.

———

Anexa 14 a fost introdusă de pct. 38 al <LLNK 12011   823 20 302   0 50>art. unic din HOTĂRÂREA nr. 823 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2011, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.

 

 

 

———

 

 

Author: rombook_makers