ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 77 din 24 iunie 2009

Categories: Legislatie

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 

    Text în vigoare începând cu data de 12 iunie 2015

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 9 iunie 2015.

 

    Act de bază

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009

 

    Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 246/2010

#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010

#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011**

#M4: Legea nr. 293/2011**

#M5: Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012

#M6: Legea nr. 187/2012

#M7: Legea nr. 5/2013**

#M8: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013

#M9: Legea nr. 227/2013

#M10: Legea nr. 255/2013

#M11: Legea nr. 280/2013

#M12: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014

#M13: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015

#M14: Legea nr. 124/2015

 

    Actele normative marcate cu două asteriscuri (**) se referă la derogări de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 sau conţin modificări efectuate asupra acestor derogări.

 

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

 

#CIN

    NOTE:

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010 (#M1).

 

 1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

 

 1. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 13 pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 (#M8), cu modificările ulterioare. Reproducem mai jos aceste prevederi.

#M9

    “14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma «Comisia de autorizare a jocurilor de noroc» se înlocuieşte cu sintagma «Comitetul de supraveghere», sintagma «direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc» şi sintagma «Ministerul Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc».”

 

#B

Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de referinţă, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realităţilor economice, tehnice şi mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum şi modificarea actelor normative conexe activităţii au demonstrat existenţa necesităţii modificării şi perfecţionării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor pieţei specifice.

Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finanţare a dezvoltării economice şi ţinând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Ţinând cont de situaţiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătăţirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

ART. 1

(1) Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei.

#M8

    (3) *** Abrogat

#M1

    (4) Cererile privind acordarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

#M12

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun sau nu, între un organizator de jocuri de noroc şi unul sau mai mulţi operatori economici sau persoane fizice, între care există un contract încheiat în condiţiile legii, răspunderea revenind părţilor contractante.

    (6) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează condiţiile generale pentru:

    (i) organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă;

    (ii) organizarea de activităţi de producţie, distribuţie, service, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc şi alte activităţi conexe, specifice jocurilor de noroc;

    (iii) emiterea, prelungirea, revocarea şi încetarea licenţelor pentru activităţile prevăzute la pct. (i) şi (ii);

    (iv) monitorizare şi control asupra activităţilor prevăzute la pct. (i) şi (ii) de mai sus.

#M12

ART. 1^1

    (1) Pentru calculul taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licenţiat se calculează ca diferenţa dintre sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc şi premiile acordate (inclusiv “jack-pot”-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) În cazul jocurilor de noroc în care organizatorul încasează un comision de la participanţii/câştigătorii la jocurile de noroc, pentru calculul taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licenţiat îl reprezintă încasările obţinute (comisioanele reţinute de la participanţii la joc), respectiv cota-parte din suma percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M14

ART. 1^2

    Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă.

#M12

ART. 1^3

    (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorul de jocuri de noroc licenţiat este organizatorul de jocuri de noroc, respectiv persoana juridică care a obţinut licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

    (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, jocurile de noroc tradiţionale sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenta ordonanţă de urgenţă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi care se desfăşoară prin mijloace de joc instalate pe teritoriul României şi care nu se transmit sau se realizează prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie).

    (3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, jocurile de noroc la distanţă sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenta ordonanţă de urgenţă care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi care se desfăşoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie).

#M14

    (4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanţă se referă la sisteme şi reţele informatice, altele decât cele ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceştia sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care includ serverul organizatorului jocului de noroc şi toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranţă şi software-ul jocului.

#M8

    ART. 2 *** Abrogat

#M12

ART. 3

    (1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

    (2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

#M14

    (3) Organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfăşurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă. În situaţia în care acţiunea promoţională a unui operator economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace sau modalităţi de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N.

#B

ART. 4

(1) Prin taxă de participare directă se înţelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.

(2) Prin taxă de participare disimulată se înţelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar faţă de contravaloarea percepută de la aceeaşi persoană de acelaşi operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activităţii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăşurarea activităţii, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.

#M14

ART. 5

    (1) Prin mijloc de joc se înţelege orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware şi mijloacele de comunicaţii, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinaţia sa este stabilită de producător. Mijloacele de joc pot fi: de bază şi auxiliare.

#M12

    (2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. Software-ul jocurilor de noroc trebuie să conţină un generator de numere aleatorii care determină rezultatele jocurilor.

#B

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi.

(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

#M14

    (5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar, mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, cu condiţia ca toate mijloacele de plată utilizate şi mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanţi la jocul de noroc să conţină informaţii despre persoana fizică ce a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc la distanţă sau on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – m), mijloacele de plată utilizate şi mijloacele băneşti, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăţi licenţiat de O.N.J.N. Organizatorul de jocuri de noroc la distanţă licenţiat în România va depozita fondurile jucătorilor doar în conturi bancare deschise la bănci de pe teritoriul naţional român.

#M1

    (6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.

#M12

    (7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege hardware-ul, software-ul şi mijloacele de comunicaţii sau mijloacele asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică O.N.J.N.

    (8) Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de noroc trebuie aprobate de către Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu condiţia ca producătorul să deţină licenţă, în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă. Condiţiile ce trebuie îndeplinite, precum şi lista cu echipamentele dedicate jocurilor de noroc va fi reglementată prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.

    (9) Site-ul organizatorului licenţiat în România să desfăşoare jocuri de noroc la distanţă trebuie, obligatoriu, să conţină informaţii în limba română, respectiv: datele organizatorului conform cu înregistrarea sa la oficiul registrului comerţului, inclusiv date de identificare fiscală şi/sau un alt număr de identificare, licenţa emisă de către Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., regulile privind desfăşurarea jocurilor de noroc, enumerarea clară şi neechivocă a modalităţilor de acceptare a mizelor, de acumulare şi de plată a câştigurilor, suma mizelor şi suma câştigurilor, servicii de suport, date de corespondenţă – inclusiv un număr de telefon şi adresa de e-mail pentru contact direct şi în timp util cu organizatorul, modalităţile de depunere a plângerilor şi sesizărilor către organizator şi O.N.J.N., precum şi alte aspecte ce vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M14

    (10) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, locaţiile specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agenţiile de pariuri şi agenţiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo şi cazinourile. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru locaţiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Jocurile de noroc tradiţionale pot fi exploatate doar în locaţiile specializate, cu excepţia aparatelor electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M12

ART. 6

    (1) Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică licenţiată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii sau persoana juridică constituită legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană.

    (2) Poate dobândi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc persoana juridică, constituită în condiţiile alin. (1), care organizează şi exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de 3 luni, în staţiunile turistice, astfel cum sunt menţionate în anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare.

#M12

ART. 7

    (1) Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.

    (2) Se interzice participarea la jocuri de noroc tradiţionale a persoanelor care nu deţin asupra lor acte de identitate valabile.

#M14

    (3) Accesul minorilor în locaţiile specializate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc, precum şi participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise.

#B

ART. 8

(1) Prin câştig sau premiu se înţelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câştigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

#M12

    (2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, în conformitate cu procedura stabilită, în condiţiile şi regulile aprobate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc să achite câştigurile şi/sau să ofere premiile în natură persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete sau alte mijloace pentru a dovedi câştigul, dovezi care sunt prezentate material.

#M12

ART. 9

    Prin jocuri de noroc frauduloase se înţelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate construcţia, datele sau parametrii iniţiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de şansă sau metodelor de selecţie.

#M12

ART. 10

    (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:

 1. a) jocuri loto, – joc tradiţional – dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, şi orice joc de noroc care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a jucătorilor şi care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse câştiguri determinate de evenimente care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a jucătorilor, cu excepţia jocurilor de noroc definite în continuare;
 2. b) pariuri, – joc tradiţional – dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. În această categorie se includ:

    (i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

    (ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor (în cazul pariurilor organizate de deţinătorul autorizaţiei);

    (iii) pariurile în contrapartidă organizate în cadrul agenţiilor de pariuri, activitate care constă în punerea în corespondenţă a pariurilor între diverşi jucători, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat iniţial. Valoarea fiecărui câştig este determinat de jucători (în cazul pariurilor intermediate de organizator);

 1. c) jocuri de noroc caracteristice cazinourilor – joc tradiţional – dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în prezenţa fizică a participanţilor, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărţi de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete şi mese de joc, aparate de joc, inclusiv instalaţiile auxiliare ale acestora, precum şi alte mijloace de joc stabilite prin normele de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
 2. d) jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, – joc tradiţional – sunt jocuri de noroc cu cărţi de joc, denumite “poker”, care se desfăşoară exclusiv între participanţi în săli (locaţii) specializate;

#M14

 1. e) jocurile tip slot-machine: – jocuri tradiţionale – de trei tipuri, respectiv:

    (i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, care vor fi operate în locaţii specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri de noroc, iar câştigul este nelimitat şi depinde de hazard;

    (ii) aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, care nu vor fi operate în locaţiile specializate în care se poate desfăşura activitatea de jocuri de noroc, iar câştigul este limitat şi depinde de hazard; şi

    (iii) jocurile de videoloterie, care se desfăşoară în prezenţa fizică a jucătorilor, în care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul de joc şi care validează câştigul şi fără de care jocul nu se poate desfăşura. Sunt jocuri de tip loto prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului;

#M12

 1. f) jocurile bingo desfăşurate în săli de joc – joc tradiţional – cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, în prezenţa fizică a jucătorilor;
 2. g) jocurile bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune, – joc tradiţional – cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor;

#M14

 1. h) jocurile loto – la distanţă – organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii, respectiv: internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie, care constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor, care pot fi: urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace;

#M12

 1. i) jocurile de tip cazinou – la distanţă – reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) şi d), care sunt desfăşurate integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate de acelaşi operator, pe aceeaşi platformă de joc, care utilizează un singur domeniu de internet şi care sunt organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
 2. j) pariurile în cotă fixă – la distanţă – reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
 3. k) pariurile mutuale – la distanţă – reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
 4. l) pariurile în contrapartidă – la distanţă – reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, care constă în punerea în corespondenţă, on-line, a pariurilor între diverşi jucători, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat iniţial, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
 5. m) jocurile bingo şi keno – la distanţă – reprezentând activitatea de bingo şi keno, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizat prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România;
 6. n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roţi şi alte asemenea mijloace), organizată sau nu în prezenţa fizică a jucătorilor, unde premiile acordate sunt fixe şi nu depind de numărul şi preţul biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor şi al altor mijloace care atestă participarea la tombolă. Câştigătorii – un număr prestabilit de participanţi – vor fi stabiliţi prin extragere aleatorie în conformitate cu un regulament afişat în prealabil şi aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot desfăşura ca joc de noroc la distanţă sau ca joc de noroc tradiţional, iar premiile pot fi doar în natură, valoarea lor neputând fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite pentru participarea la joc;
 7. o) orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinaţii de jocuri definite la lit. a) – n) şi pentru care un organizator obţine licenţă şi autorizaţie de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. din România;

#M14

 1. p) jocurile de noroc temporare:

    (i) reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c), lit. e) pct. (i) şi lit. f) care sunt desfăşurate în staţiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită şi în spaţii de exploatare situate doar în staţiunile turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de licenţiere şi autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

    (ii) “Festivalul de poker” – joc tradiţional – este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care se desfăşoară exclusiv între participanţi în săli ori spaţii din cadrul unor unităţi de cazare sau în alte locaţii, cu respectarea regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.

#B

(2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum şi pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă este obligatorie deţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

#M12

    (3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. a) – p), se va desfăşura în condiţiile elaborării şi implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei legi şi a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare şi supraveghere a furnizării şi consumului de jocuri de noroc tradiţionale şi la distanţă, cu condiţia respectării principiilor privitoare la:

    (i) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;

    (ii) asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate;

    (iii) prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

    (iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate şi echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;

    (v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării şi limitării unor posibile vulnerabilităţi ale acestui sector economic faţă de potenţiale activităţi infracţionale, precum şi a diminuării expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, fraudă fiscală, criminalitate informatică, precum şi prevenirea infracţiunilor privind ordinea publică, siguranţa naţională şi sănătatea publică;

#M14

    (vi) dezvoltarea şi implementarea unui program de protecţie a jucătorilor împotriva dependenţei de jocuri de noroc.

    (4) Pentru respectarea principiilor menţionate la alin. (3) va fi înfiinţată o fundaţie de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N., al cărei obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. De asemenea, va fi înfiinţat un “fond” la dispoziţia O.N.J.N., denumit în continuare Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc, la care vor fi obligaţi să contribuie toţi organizatorii de jocuri de noroc licenţiaţi, cu următoarele contribuţii anuale:

    (i) organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I – 5.000 euro anual;

    (ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II – 1.000 euro anual;

    (iii) jocurile la distanţă monopol de stat clasa III – 5.000 euro anual;

    (iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi – 1.000 euro anual.

    (5) Sumele colectate de Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc, prevăzut la alin. (4), vor fi alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a tinerilor şi a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de noroc, realizarea promovării şi publicităţii responsabile, soluţionarea promptă şi eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc şi un jucător, sub condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al preşedintelui O.N.J.N. Activităţile şi programele de protecţie a jucătorilor care vor fi finanţate din Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc vor putea fi derulate de fundaţia de interes public, prevăzută la alin. (4), în colaborare cu Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog sau alte O.N.G.-uri, conform prevederilor ordinului preşedintelui O.N.J.N.

#M12

    (6) Termenul de plată a sumelor prevăzute la alin. (4) este 15 decembrie a fiecărui an, iar termenul pentru operatorii care au obţinut licenţă după această dată trebuie să fie la obţinerea licenţei.

#M14

    (7) Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de noroc, precum şi procesatorii de plăţi sunt obligaţi să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV şi de servicii prin cablu -, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricţionarea accesului către site-urile de jocuri de noroc neautorizate în România, precum şi cele referitoare la reclama şi publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un operator de jocuri de noroc nelicenţiat în România.

    (8) Procedura de administrare a Fondului de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc va fi stabilită prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.

#M12

ART. 11

    (1) Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:

 1. a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi, precum şi cele organizate de asociaţii sau fundaţii nonprofit şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori. Caracterul tombolei este considerat nonprofit atunci când suma totală a taxei de participare este egală cu suma totală a premiilor câştigate, acelaşi principiu aplicându-se şi atunci când este vorba de bunuri sau altele asemenea;
 2. b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;
 3. c) acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare;
 4. d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă, în care este necesar ca jucătorii să manifeste cunoştinţe şi abilităţi de îndemânare şi care nu se bazează cu precădere pe hazard.

#M14

    (2) *** Abrogat

#M12

    (3) Utilizarea sau instalarea de aparate pentru jocuri de amuzament în locaţii sau postarea pe site-uri unde sunt organizate jocuri de noroc sunt interzise. Este interzisă adaptarea echipamentelor de jocuri de noroc pentru utilizarea lor ca echipamente pentru jocuri de amuzament.

#M14

ART. 12

    (1) Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplineşte condiţiile pentru organizarea activităţilor ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi este valabilă 10 ani de la data acordării, excepţie făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu condiţia plăţii taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.

#M12

    (2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea online sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru depunerea prin poştă sau la registratura O.N.J.N., despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.

    (3) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, excepţie făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, după cum urmează:

 1. a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor;
 2. b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăşoară organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităţi distincte;
 3. c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi cluburilor de poker: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi;
 4. d) în cazul jocurilor bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi;
 5. e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc;
 6. f) în cazul jocurilor de noroc la distanţă prevăzute la 10 alin. (1) lit. h) – n), pentru întreaga activitate de organizare, desfăşurare şi exploatare şi pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta;
 7. g) în cazul jocurilor de noroc tip festival de poker, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate de organizare, desfăşurare şi exploatare şi pentru toate echipamentele care concură la aceasta;
 8. h) în cazul jocurilor de noroc temporare autorizaţia se va acorda în funcţie de tipul de joc pentru care se solicită, respectiv:

    (i) pentru jocuri temporare tip cazinou fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi;

    (ii) pentru jocuri temporare tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc;

    (iii) pentru jocuri temporare tip bingo desfăşurate în săli de joc: pentru fiecare locaţie în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi.

    (4) Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (5) În situaţia în care un operator economic nu mai deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îşi pierd valabilitatea cu aceeaşi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.

    (6) Dacă un organizator de jocuri de noroc la distanţă deţine licenţă valabilă într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, faptele şi împrejurările care constituie cerinţe pentru eliberarea unei licenţe în conformitate cu legislaţia statului în care operatorul a fost autorizat pot fi considerate ca fiind dovedite în cadrul procedurii de examinare a cererii sale în faţa Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Într-un astfel de caz, Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc din O.N.J.N. solicită informaţiile necesare autorităţii competente a statului respectiv, în conformitate cu acordul de cooperare al schimbului de informaţii încheiat între statul român şi aceste state. În absenţa unui astfel de acord, solicitantul trebuie să prezinte un certificat care atestă faptele şi împrejurările care au constituit cerinţe pentru eliberarea licenţei, eliberat de autoritatea competentă a statului în care a fost emisă licenţa, care va certifica cumulativ următoarele:

    (i) cerinţele prevăzute în legislaţia statului respectiv privind eliberarea unei licenţe pentru jocuri de noroc;

    (ii) să demonstreze că persoana căreia i s-a eliberat licenţa de către autoritatea competentă îndeplineşte aceste cerinţe, precum şi documentele în baza cărora s-a eliberat licenţa.

    (7) În cazul în care solicitantul nu a prezentat certificatul prevăzut la alin. (6) sau acesta nu conţine informaţiile necesare sau nu certifică autenticitatea cerinţelor pentru eliberarea unei licenţe în conformitate cu legislaţia statului de origine al autorităţii competente şi în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc din cadrul O.N.J.N. informează solicitantul şi solicită depunerea documentelor necesare în temeiul alin. (6).

    (8) Pentru obţinerea licenţei pentru jocurile de noroc la distanţă se instituie obligativitatea constituirii unui fond de garantare a depozitelor jucătorilor, pentru fiecare organizator, în condiţiile prevăzute prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N.

    (9) Operatorii licenţiaţi pentru jocurile de noroc la distanţă au obligaţia de a face plăţile pentru jucători (plata câştigurilor şi returnarea banilor depuşi de jucători) doar prin intermediul unui procesator de plăţi licenţiat de O.N.J.N.

#M12

ART. 13

    (1) Acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească şi să depună la O.N.J.N. o declaraţie lunară, la data şi sub forma unui formular-tip, aprobată prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., însuşită de administratorul societăţii – pentru jocurile de noroc tradiţionale sau de persoana autorizată – pentru jocurile de noroc la distanţă, în care să evidenţieze veniturile din jocuri de noroc aşa cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licenţă şi de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în parte.

    (2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale, pariuri în contrapartidă, bingo organizat prin intermediul reţelelor de televiziune, precum şi jocuri de noroc la distanţă, astfel cum acestea sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – m), taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de veniturile realizate de organizator din exploatarea acestor activităţi, astfel cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M14

    (3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 7% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi din taxa de acces prevăzută la alin. (4) se alocă anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic şi pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 2% la Ministerul Tineretului şi Sportului şi 2% la Ministerul Sănătăţii pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor.

#M12

    (4) Organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale caracteristice cazinourilor şi cluburilor de poker, permit accesul în locaţiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore, pentru fiecare persoană. Valoarea biletului de intrare este stabilită conform pct. 4 lit. B*) din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (5) Pentru cazinouri şi cluburile de poker, biletul de intrare se emite şi se încasează la recepţie pentru fiecare persoană care intră în cazinou, respectiv în clubul de poker, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.

    (6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligaţia să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta locaţiei în care se eliberează astfel de bilete.

    (7) Biletele de intrare se vor emite în condiţiile stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N.

#CIN

     *) În urma modificării efectuate prin art. I pct. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 (#M12) [introdus prin art. I pct. 30 din Legea nr. 124/2015 (#M14)], pct. 4 din anexă are alt conţinut şi nu mai conţine lit. B.

    Menţionăm că un conţinut similar fostei lit. B de la pct. 4 din anexă se regăseşte, după modificare, la lit. B de la pct. 3 din anexă.

 

#M14

ART. 14

    (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc şi al taxei de acces prevăzute la art. 13 alin. (4), precum şi nivelul minim al capitalului social subscris şi vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.

#M12

    (2) Taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:

 1. a) taxa aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc:

    (i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

    (ii) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

 1. b) taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc:

    (i) pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

 1. pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 2. pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;
 3. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cazinourilor datorată pentru fiecare mijloc de joc, se acordă o bonificaţie de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat;

    (ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

    (iii) pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie), taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:

 1. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 2. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform art. 1^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru toată perioada de licenţiere;

    (iv) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker taxa se datorează pentru fiecare locaţie şi se plăteşte lunar, după cum urmează:

 1. pentru prima lună – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 2. pentru celelalte luni – taxa se plăteşte în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;
 3. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker, datorată pentru fiecare locaţie, se acordă o bonificaţie de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat;

    (v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

 1. pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 2. *) pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

#M14

 1. *** Abrogată

#M12

    (vi) pentru festivalul de poker taxa se datorează pentru întreaga activitate şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

 1. pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
 2. pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;
 3. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tip festival de poker datorată pentru întreaga activitate, se acordă o bonificaţie de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat;
 4. c) taxele aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. pentru jocuri loto – până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs. Taxa aferentă licenţei de organizare a jocurilor de noroc de tip loto la distanţă datorată de Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. se va achita până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs, iar taxa anuală aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc de tip loto la distanţă se va achita în condiţiile prevăzute la litera b) punctul (iii) din prezentul alineat;
 5. d) sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevăzută la 13 alin. (4) se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

#B

(3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo în sală de la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.

#M12

    (4) Taxele pentru eliberarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) se plătesc de către operatorii economici organizatori, în avans, integral la acordarea licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc temporare pe tipuri de activităţi.

    (5) Taxele speciale ce trebuie reţinute şi/sau achitate de către organizatorii licenţiaţi din domeniul jocurilor de noroc sunt prevăzute la pct. 4**) din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

#CIN

    *) La art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (v), lit. B a fost corectată conform Rectificării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015 (#M13).

     **) În urma modificării efectuate prin art. I pct. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 (#M12) [introdus prin art. I pct. 30 din Legea nr. 124/2015 (#M14)], pct. 4 din anexă are alt conţinut.

    Menţionăm că un conţinut similar fostului pct. 4 din anexă se regăseşte, după modificare, la pct. 3 din anexă.

 

#M14

ART. 15

    (1) Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 1. Pentru jocurile de noroc tradiţionale, trebuie ca:
 2. a) operatorii economici să facă dovada:

    (i) existenţei ca obiect principal de activitate “organizarea de jocuri de noroc”;

    (ii) existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali, precum şi asociaţilor/acţionarilor persoanei juridice;

    (iii) constituirii capitalului social subscris şi vărsat şi a garanţiilor în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

 1. b) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:

    (i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

    (ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform legii;

    (iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi faptul că aceştia nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea şi nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;

    (iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanţilor acesteia nu au fost luate măsuri administrative – de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenţei ori a autorizaţiei – în domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în procedura de aplicare a unor măsuri administrative, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii cererii de licenţă;

    (v) în ultimii 3 ani nu au fost acţionari şi/sau administratori la societăţi care au declarat faliment;

 1. c) reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 2. d) operatorul economic a depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în condiţiile impuse de aceasta.
 3. Pentru jocurile de noroc la distanţă trebuie ca operatorii economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:

    (i) a condiţiilor prevăzute la lit. A;

    (ii) că deţin un cont bancar pentru depozitarea fondurilor jucătorilor deschis la o bancă din România;

    (iii) că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare şi de identificare a participanţilor la joc, precum şi un sistem pentru păstrarea şi transmiterea în timp real către un server în oglindă şi un server de siguranţă, aflate pe teritoriul României şi puse gratuit la dispoziţia O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecărei taxe de participare plasate de fiecare jucător, precum şi câştigul plătit fiecărui jucător. Sistemul informatic central trebuie să asigure în mod obligatoriu înregistrarea automată, în timp real, a fiecărei tranzacţii în serverul de siguranţă şi să transmită rapoarte centralizatoare periodic, în serverul în oglindă, aflate la dispoziţia O.N.J.N., în conformitate cu procedura reglementată prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

    (iv) că software-ul utilizat pentru desfăşurarea jocurilor de noroc la distanţă, precum şi orice nouă versiune de software utilizată pentru desfăşurarea jocurilor de noroc la distanţă au fost aprobate în prealabil de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către un laborator licenţiat;

    (v) existenţei unui “reprezentant autorizat” al societăţii, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României şi puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine şi pentru reprezentare în faţa autorităţilor de stat şi a instanţelor din România. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul autorizat vor fi reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

    (vi) că serverul de joc şi serverul de siguranţă asigură stocarea tuturor datelor în ceea ce priveşte oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanţă, inclusiv înregistrarea şi identificarea de jucători, mizele plasate şi câştigurile plătite. Stocarea de informaţii trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor, respectiv serverul de siguranţă, situat pe teritoriul României, în conformitate cu procedura stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Datele vor fi stocate în modul în care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de prescripţie, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;

    (vii) că echipamentul pentru comunicaţii, altul decât cel al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să efectueze atât localizarea geografică a adresei IP, cât şi identificarea datei, orei şi duratei sesiunii de joc a jucătorului care s-a înregistrat el însuşi ca participant într-un joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data colectării şi prelucrării lor;

    (viii) că echipamentele de comunicaţii şi punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;

    (ix) dacă sistemul informatic central se află pe teritoriul României, operatorul va permite O.N.J.N. accesul direct la acesta prin intermediul serverului în oglindă, fără a mai fi nevoie de un server de siguranţă.

#B

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

 1. a) deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;
 2. b) spaţiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerţului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în cadrul imobilelor şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
 3. c) spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfăşurarea de jocuri de noroc în spaţii care datorită amplasării ar conduce la obstrucţionarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurate cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să poată fi restricţionat total accesul minorilor;
 4. d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;
 5. e) mijloacele de joc şi locaţiile/spaţiile propuse îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în normele de aplicare a acesteia;

#M12

 1. f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze: fiecare mijloc de joc conectat, locaţia în care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate, inclusiv jack-pot. Sistemul informatic centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N., fiecare mijloc de joc pentru care se solicită autorizarea trebuie să fie identificat în sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioară va fi comunicată O.N.J.N.-ului cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională. Toate mijloacele de joc tip slot-machine vor fi conectate la sistemul informatic centralizator de la O.N.J.N. Termenul de conectare precum şi procedura ce trebuie îndeplinită pentru conectarea jocurilor de tip slot-machine va fi stabilit prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.
 2. g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul informatic centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa Comitetului de Supraveghere în cadrul căreia se soluţionează cererea organizatorului, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puţin 5 zile înainte de a fi operaţională.

#M5

 1. h) *** Abrogată

#M12

 1. i) deţin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României, pentru jocurile de noroc la distanţă definite la 10 alin. (1) lit. h) – n), excepţie de la această prevedere făcând operatorii economici autorizaţi în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene şi care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligaţia conectării acestora la un sistem informatic centralizator în oglindă conectat la O.N.J.N. Sistemul informatic centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine, va raporta şi va permite accesul la informaţii ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.
 2. j) condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obţinerea licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc la distanţă prevăzute la 10 alin. (1) lit. h) – n) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 3. k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către firme specializate în domeniu, conform prevederilor 19 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul informatic centralizator, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind totalul taxelor de participare colectate zilnic şi totalul premiilor acordate.

#B

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situaţia în care se solicită în acelaşi timp atât acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, cât şi acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(4) Nu se acordă licenţă de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situaţia în care operatorii economici organizatori:

 1. a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat;
 2. b) nu au constituit garanţia pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

#M14

 1. c) au operat jocuri de noroc la distanţă, astfel cum sunt prevăzute la 10 alin. (1) lit. h) – n), în România şi nu au declarat şi nu au plătit sumele datorate conform prezentei ordonanţe de urgenţă. Site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) – n), care nu au achitat taxele de licenţă şi de autorizare, precum şi alte sume datorate vor fi introduse pe o “listă neagră” a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România până la clarificarea situaţiei şi vor fi scoase din “lista neagră” doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Condiţiile de introducere şi de scoatere a site-urilor de jocuri de noroc în/din “lista neagră” vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.

#M12

 1. d) au fost sancţionaţi cu revocarea licenţei sau au primit o sancţiune pentru desfăşurarea de activităţi de jocuri de noroc fără licenţă.

#B

(5) Nu se consideră obligaţii de plată restante în sensul alin. (4) lit. a):

 1. a) obligaţiile restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei;
 2. b) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;
 3. c) obligaţiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în condiţiile legii, după caz.

#M12

    (6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

#M14

 1. a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 75 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:

    (i) sala de jocuri – minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slot-machine în alte locaţii decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală se pot desfăşura doar activităţi economice de tip bar, restaurant şi inclusiv cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Pentru această categorie se va acorda autorizaţie clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă;

#M12

    (ii) maximum trei aparate electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de către un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa B, conform punctului 1 subpunctul II din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă;

    (iii) maximum cinci slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă;

    (iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc “jack-pot”, în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii;

    (v) minimum două terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

    (vi) minimum două slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) litera p). Pentru această categorie se va acorda Autorizaţie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II din prezenta ordonanţă de urgenţă;

#B

 1. b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; 10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă;
 2. c) locaţiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere şi înregistrare video, precum şi cu mijloace de joc şi tehnică de bază şi complementară specifică la nivelul practicat pe plan internaţional, în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

#M12

 1. d) organizatorii activităţii de tip cazinou vor ţine evidenţa datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locaţiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire;

#B

 1. e) în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;
 2. f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 15;
 3. g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;
 4. h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru punctul de lucru (agenţie): minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală;

#M12

    (iii) pentru locaţia aflată la O.N.J.N.: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon);

#M5

 1. i) *** Abrogată
 2. j) *** Abrogată

#M8

 1. k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe “inclusiv sistem on-line sau mobile”;
 2. l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

    (i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date “internet, radio, telefon sau similare”;

    (ii) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date “internet, radio, telefon sau similare”;

#M12

 1. m) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la 10 alin. (1) lit. p) în care se organizează activitatea de tip cazinou este de minim două, dintre care cel puţin o masă de ruletă, jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă. Numărul minim de mese speciale de joc pentru festivalul de poker este de 15 mese în fiecare zi a evenimentului;
 2. n) în cadrul fiecărei locaţii autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la 10 alin. (1) lit. p) în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo.

    (7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate sau pentru fiecare post, funcţie de aprobarea de tip care va fi acordată de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către firme specializate în domeniu, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de maşini prevăzut în prezentul alineat.

    (8) Licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic licenţiat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii de pe licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele interne în vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M14

ART. 16

    (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii), pot organiza sisteme de tip “jack-pot” prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip “mistery”, sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip “progresiv”. Organizatorii sistemelor de tip “jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt O.N.J.N. anterior începerii exploatării activităţii, parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare anterior realizării operaţiunii.

#B

(2) În cadrul sistemelor de tip “jack-pot” se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine aparţinând aceluiaşi operator economic şi numai în perioada în care pentru acestea există autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc valabilă.

#M12

    (3) Pentru organizarea sistemului de tip “jack-pot” este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum şi obligativitatea ca rezultatul din sistemul de “jack-pot” să nu poată fi transferat automat în poziţia credit a maşinii de joc. Pentru acordarea premiului “jack-pot”, slot-machine se va bloca, iar casierul va solicita datele jucătorului pentru întocmirea procesului-verbal ocazionat de plata premiului.

#M14

    (4) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. şi cu condiţia notificării O.N.J.N., cu cel puţin 30 de zile înainte, cu privire la locaţia în care urmează să se desfăşoare turneul, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul orar de desfăşurare.

#M12

    (5) Pentru activitatea de club de poker şi festival de poker organizatorii vor solicita licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la O.N.J.N., cu respectarea prevederilor legale în vigoare stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M9

    (6) Organizatorii care deţin licenţa de organizare a cluburilor de poker pot organiza turnee de poker în afara locaţiilor autorizate, cu condiţia notificării Oficiului, cu cel puţin 30 de zile înainte, cu privire la locaţia în care urmează să se desfăşoare turneul, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul orar de desfăşurare.

    (7) Numărul minim de mese exploatate de un organizator al unui club de poker este de 10 pentru locaţiile din Bucureşti şi 5 pentru locaţiile din ţară.

#M12

    (8) *** Abrogat

#M12

ART. 17

    (1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune anularea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situaţie, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puţin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanţilor la jocurile de noroc care au acţionat cu bună-credinţă. În cazul anulării licenţei sau a autorizaţiei de organizare a jocurilor de noroc, sumele încasate de organizator vor fi confiscate şi se fac venit la bugetul de stat.

    (2) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situaţii:

#B

 1. a) neîndeplinirea obligaţiilor de plată faţă de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligaţiile respective sunt scadente în condiţiile legii;
 2. b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;
 3. c) după retragerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, aceştia îşi menţin poziţia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;
 4. d) împotriva persoanei juridice s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 5. e) reprezentanţii legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;
 6. f) menţinerea poziţiei deţinute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociaţii sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice împotriva cărora s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;
 7. g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;
 8. h) neconstituirea garanţiei în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

#M1

    h^1) constatarea unor nereguli în ceea ce priveşte evidenţierea câştigurilor acordate, reţinerea la sursă a sumelor aferente şi neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum şi în ceea ce priveşte nerespectarea oricăror condiţii de licenţiere şi autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau prin alte reglementări specifice;

    h^2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

#M12

 1. i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la 5 alin. (8) şi alin. (9), art. 10 alin. (4) şi alin. (6), art. 12 alin. (2), alin. (8) şi alin. (9), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) şi (6), art. 16 şi art. 21.

#M2

    (3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, în mod repetat, de către organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participanţilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc în cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă măsura de suspendare a autorizaţiei, după caz.

#M12

    (4) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune măsura suspendării sau revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea motivată a:

    (i) Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;

    (ii) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

    (iii) organelor de poliţie specializate în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Ministerul Afacerilor Interne.

#B

(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1) – (3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de organele cu atribuţii de control prevăzute la art. 28 alin. (1).

(6) În situaţia în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se menţin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeşte până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare.

(7) După revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc în situaţiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate fi făcută după cel puţin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac.

(8) Neprezentarea la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a documentelor care atestă plata obligaţiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz.

(9) După revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi după încetarea activităţii de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligaţi să achite diferenţa rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

#M14

    (10) *** Abrogat

    (11) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. instituie o “listă neagră” a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România. “Lista neagră” care conţine site-urile de jocuri care desfăşoară ori au desfăşurat activităţi de jocuri de noroc neautorizate va fi iniţiată la propunerea direcţiilor de specialitate din cadrul O.N.J.N., iar aprobarea pentru introducerea şi eliminarea din “lista neagră” se va face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale normelor de aplicare a acesteia şi ale ordinului preşedintelui O.N.J.N.; O.N.J.N. va publica pe site-ul propriu “lista neagră”.

#M12

    (12) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. va lua decizii în toate cauzele şi situaţiile care au legătură cu domeniul jocurilor de noroc.

#M12

ART. 18

    (1) Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto şi loto la distanţă, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. a) şi lit. h) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

#B

(2) Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. beneficiază de licenţă, respectiv autorizaţie, pentru jocurile de noroc desfăşurate în condiţiile alin. (1), prin efectul legii, cu condiţia achitării taxelor pentru obţinerea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. poate organiza şi exploata, cu personal, mijloace şi în locaţiile proprii sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe bază de licenţă, respectiv autorizaţie, obţinută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M9

    (4) Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. poate organiza şi exploata activităţile pentru care, potrivit alin. (1), deţine exclusivitate, în comun cu alte loterii naţionale afiliate la European State Lotteries and Toto Association şi/sau alţi organizatori de jocuri de noroc autorizaţi.

#M1

    (5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru care deţine sau obţine licenţă şi autorizaţie în condiţiile legii.

#M14

ART. 19

    (1) Controlul tehnic al tuturor maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi al altor mijloace de joc – pentru jocurile tradiţionale – se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformităţii, denumite în continuare firme specializate în domeniu, licenţiate de O.N.J.N.

#B

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condiţiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic.

#M5

    (3) *** Abrogat

#M14

    (4) Condiţiile minime tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare a conformităţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui O.N.J.N.

    (5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală şi de organismele de evaluare a conformităţii se cuprinde şi verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidenţierea distinctă a verificării efectuate şi a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de organismele de evaluare a conformităţii.

#M12

    (6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc se va desfăşura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeaşi dată.

#B

(7) Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.

#M14

    (8) *** Abrogat

#M14

ART. 19^1

    (1) Monitorizarea, supravegherea şi verificarea tehnică operativă pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) se realizează de către direcţiile de specialitate din cadrul O.N.J.N.

#M12

    (2) Un organizator de jocuri de noroc la distanţă licenţiat în România, trebuie să furnizeze autorităţilor de monitorizare şi control ale O.N.J.N. acces neîntrerupt, securizat, de la distanţă, la serverul în oglindă şi la serverul de siguranţă, situat pe teritoriul României, inclusiv la baza de date de pe serverul central al organizatorului care conţine informaţii cu privire la jocurile şi participanţii care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M14

ART. 20

    (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de: producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligaţi să obţină licenţă de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligaţia ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operaţiunilor de producţie, import, export, achiziţie sau livrare intracomunitară în documentele contabile sau a operaţiunilor de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul României, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Sunt exceptaţi de la obligaţia de a deţine licenţă clasa a 2-a organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară activităţile prevăzute în prezentul alineat în scopul exploatării activităţii pentru care deţin licenţă.

#M12

    (2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice formă se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii O.N.J.N., în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se poate realiza numai în condiţiile în care se face dovada înregistrării declaraţiei respective la registratura O.N.J.N.

#M14

    (3) Se interzic producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea de mijloace de joc pe teritoriul României, în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, fără licenţă şi fără notificarea O.N.J.N. Scopul organizării jocurilor de noroc se prezumă dacă mijlocul de joc este identificat la sediul social, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici, precum şi în orice spaţiu public în care se află mijloace de joc, indiferent de proprietarul acestora.

#M9

    (4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligaţi să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacţiei Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia.

    (5) Deţinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării şi care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispoziţie, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligaţi să declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

#M14

    (6) Operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanţă în România, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt ei definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: operatorii care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma lor de jocuri, producătorii şi distribuitorii de software specializat jocurilor de noroc, procesatorii de plăţi, afiliaţii, certificatori şi auditori, sunt obligaţi să obţină licenţă de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M12

    (7) În perioada de valabilitate a licenţei, un organizator de jocuri de noroc îşi poate vinde echipamentul pentru jocuri de noroc doar unui producător sau importator – titular de licenţă în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă – sau unei persoane din afara teritoriului naţional.

    (8) Echipamentele pentru jocuri de noroc şi echipamentele de comunicaţii, care sunt deţinute ori sunt folosite pentru organizarea sau exploatarea jocurilor de noroc fără autorizaţie, vor fi confiscate în favoarea statului, indiferent de dreptul de proprietate.

#B

ART. 21

(1) Răspunderea pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă revine în totalitate persoanelor juridice care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să asigure jucătorilor participarea la joc cu şanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard şi de abilitate a jucătorilor.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi:

 1. a) să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale şi să ţină o evidenţă unitară a activităţii desfăşurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea;
 2. b) să facă dovada deţinerii legale în proprietate sau în folosinţă prin asociere în participaţiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de închiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizaţi şi pentru instalaţiile auxiliare aferente, cu excepţia programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licenţă;
 3. c) să nu utilizeze denumirea de “cazinou”, “casino” sau derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care exploatează acest gen de activitate şi numai pentru locaţiile autorizate în acest sens.

(4) Organizatorii de pariuri sunt obligaţi să desfăşoare exploatarea activităţilor pentru care au fost autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate.

#M8

    (5) *** Abrogat

#M14

    (6) Partenerii, acţionarii semnificativi, membrii echipei manageriale şi ai corpului de control al organizatorului licenţiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriaşul unui local în care se desfăşoară jocuri de noroc, angajaţii operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relaţie de interdependenţă. Personalul O.N.J.N. nu poate participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private.

#M12

ART. 22

    (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi la art. 11 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

#B

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective şi/sau sumele provenite din operaţiunile economice aferente, după caz, se confiscă.

#M1

    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi posibilitatea aplicării sancţiunii complementare potrivit alin. (4):

 1. a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidenţelor de gestiune a participanţilor, a câştigurilor acordate şi a sumelor aferente operaţiunilor desfăşurate, precum şi asupra elementelor de şansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienţilor ori de gestionare a operaţiunilor financiare efectuate de aceştia sau a oricăror cerinţe stabilite şi impuse prin reglementările specifice acestui domeniu;

#M12

 1. b) permiterea, în cadrul desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc definite la 10 alin. (1), a oricărui tip de operaţiuni de creditare a participanţilor la jocul de noroc;
 2. c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc la distanţă definite la 10 alin. (1) lit. h) – n), prin intermediul oricărui mijloc de tip interfaţă de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme şi mijloace asimilate, a entităţilor şi a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activităţile organizate în acest domeniu;
 3. d) promovarea, prin intermediul activităţilor de joc de noroc definite la 10 alin. (1) lit. h) – n), a oricăror servicii, mijloace şi activităţi care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă ori al altor reglementări specifice.

#M1

    (4) La constatarea săvârşirii oricăreia dintre faptele contravenţionale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

#M12

    (5) Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

    (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe teritoriul României la activităţi de jocuri de noroc la distanţă, aşa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – n), care nu sunt autorizate de O.N.J.N.

#M6

ART. 23*)

    (1) Desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

    (2) Constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte:

 1. a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul reţelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;
 2. b) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiţii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare;
 3. c) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influenţate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obţinerii unor venituri;
 4. d) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiaşi autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locaţie;
 5. e) organizarea de jocuri-concurs cu câştiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicaţie, televiziune ori radio, prin care se condiţionează obţinerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligenţă sau perspicacitate şi care presupun o taxă de participare.

    (3) Înţelesul noţiunilor de concursuri clandestine şi jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

#CIN

    *) A se vedea şi art. II alin. (8) din Legea nr. 124/2015 (#M14), articol reprodus în nota 2 de la sfârşitul textului actualizat.

 

#M6

    ART. 24 *** Abrogat

#B

ART. 25

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care:

 1. a) alterează sau înlocuieşte prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit;
 2. b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit;
 3. c) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de şansă şi metodele de selecţie prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvenţa plăţii într-un joc de noroc;
 4. d) foloseşte sau deţine în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane – sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective – false, ştiind că acestea sunt falsificate;
 5. e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase;

#M1

 1. f) comunică autorităţilor competente informaţii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfăşoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informaţiile solicitate ori obstrucţionează controlul efectuat de organele cu atribuţii de supraveghere şi control în acest domeniu;
 2. g) comunică autorităţilor competente informaţii incomplete, în scopul de a disimula anumite situaţii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenţa prevederilor 17 alin. (2);

#M12

 1. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanţă definit la 10 alin. (1) lit. h) – n), prin intermediul unor echipamente şi mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-şi disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente;
 2. i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanţă definit la 10 alin. (1) lit. h) – n), deşi face parte din personalul sau conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de noroc, în relaţie cu organizatorul licenţiat pe teritoriul României, sau deţine calitatea de asociat ori acţionar în cadrul acestei persoane juridice;
 3. j) influenţează sau alterează rezultatele unui joc de noroc la distanţă definit la 10 alin. (1) lit. h) – n), indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deţine controlul direct sau indirect asupra activităţii de jocuri de noroc în cauză.
 4. k) *** Abrogată

#M12

ART. 26

    (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoţional privind activităţile şi jocurile de noroc pentru care nu există licenţă şi autorizaţie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

    (2) Desfăşurarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităţi cu caracter promoţional privind jocurile de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – n) ori activităţile şi serviciile conexe acestora, pentru jocurile la distanţă care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfăşurarea acestor activităţi fără respectarea prevederilor art. 1^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

    (3) Nerespectarea prevederilor art. 1^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

#M12

ART. 26^1

    (1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5) şi (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele juridice.

    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei neprezentarea administratorului societăţii sau a oricărei altei persoane care a fost convocată de către inspectorii O.N.J.N., în termen de două zile lucrătoare, pentru a clarifica aspecte legate de verificările în curs în domeniul jocurilor de noroc.

#M14

    (3) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

    (4) Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

#M12

ART. 27*)

    În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost licenţiaţi, pentru oprirea activităţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) notifică renunţarea în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la O.N.J.N. şi la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;
 2. b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte modalitatea de conservare, dezafectare sau vânzare a mijloacelor de joc care au fost utilizate în scopul pentru care a fost emisă autorizaţia pentru exploatarea jocurilor de noroc;
 3. c) achită taxa aferentă autorizaţiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării acestora, în cuantumul şi la termenul stabilit prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.

#CIN

    *) A se vedea şi art. II din Legea nr. 124/2015 (#M14), articol reprodus în nota 2 de la sfârşitul textului actualizat.

 

#M8

ART. 28

    (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

#B

(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Regulamentele de joc şi cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie.

(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc şi/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge.

(5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceştia cu bună-credinţă şi fără neglijenţă a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin comisiei.

(6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii.

(7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc şi pot fi atacate la instanţa competentă conform legii.

#M1

ART. 29

    (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri, masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea acordării licenţei de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, prin:

#B

 1. a) consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;
 2. b) scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În conţinutul acesteia emitentul va menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat, renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi diviziunii, să achite obligaţiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.

(2) În situaţia în care în cadrul termenului de valabilitate a licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în cauză solicită acordarea altor autorizaţii pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de garanţie existent.

(3) Organizatorii activităţii de pariuri sunt obligaţi să reîntregească fondul de garanţie înainte de depunerea notificării privind extinderea activităţii cu o nouă locaţie.

(4) Organizatorii au obligaţia de a menţine sau completa fondul de garanţie constituit la nivelul corespunzător numărului de maşini electronice cu câştiguri, mese de joc din cazinou sau locaţii, după caz, pentru care deţin sau solicită autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garanţie existent, conform alin. (1) şi (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3), revocarea licenţei acordate organizatorului în cauză.

(6) În situaţia în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garanţia constituită în condiţiile alin. (1) – (3), vor înştiinţa organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligaţia reconstituirii garanţiei până la primul termen de plată a obligaţiilor care le revin faţă de bugetul general consolidat.

(7) În situaţia în care perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, organizatorul în cauză are obligaţia de a prezenta o nouă scrisoare de garanţie sau un alt document emis de societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară anterioare.

#M12

    (8) Nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:

 1. a) 167 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul ori 300 euro pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deţine sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui singur organizator;
 2. b) 10.000 euro pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui singur organizator;
 3. c) 5.000 euro pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui singur organizator;
 4. d) 7.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale şi pariuri în contrapartidă şi câte 100 euro pentru fiecare punct de lucru (agenţie) în care acesta îşi desfăşoară activitatea, dar nu mai mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator;
 5. e) 100.000 euro pentru jocurile de noroc de tip: pariuri în cotă fixă on-line, pariuri mutuale on-line sau pariuri în contrapartidă on-line;
 6. f) 100.000 euro pentru jocurile bingo şi keno on-line;
 7. g) 100.000 euro pentru jocurile tip cazinou on-line;
 8. h) 250.000 euro pentru operatorul de certificare sau auditare pentru jocurile de noroc on-line, conform prevederilor 20 alin. (6) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
 9. i) 250.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;

#M14

 1. j) 33.000 euro pentru locaţia din Bucureşti a unui club de poker, 23.000 euro pentru locaţia din ţară a unui club de poker, dar nu mai mult de 55.000 euro la nivelul unui singur organizator.

#B

(9) În situaţia în care organizatorul de jocuri specifice activităţii de cazinou exploatează în incinta acestuia şi maşini electronice cu câştiguri, este obligat să constituie fondul de garanţie prin însumarea obligaţiilor care îi revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) şi b).

(10) Pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv.

#B

ART. 30

(1) Pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei şi pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.

(2) Dispoziţiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică corespunzător pentru faptele penale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M10

    (3) *** Abrogat

#B

ART. 31

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a art. 22, 23, 24, 25, 26 şi 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.

ART. 32

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

 1. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A. modificându-se în mod corespunzător;
 3. c) 3 lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999*) privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare;
 4. d) 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006;
 6. f) 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) şi art. 74 lit. d) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

#CIN

    *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 a fost abrogată prin Legea nr. 292/2011.

 

#CIN

    NOTE:

 1. Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 (#M12).

#M12

    “ART. II

    (1) Licenţele de organizare a jocurilor de noroc pe tipuri de activităţi acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii în cuantumul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, astfel cum a fost modificată prin intermediul prezentei ordonanţe de urgenţă, a taxelor anuale aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, scadente în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi expirarea licenţelor.

    (2) Cuantumul şi modalitatea de calcul al taxelor pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se menţin până la expirarea termenului de valabilitate a acestora şi sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii. Pentru obţinerea unei noi autorizaţii vor fi respectate cuantumurile şi modalitatea de calcul prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.”

#M12

    “ART. X

    Articolele I şi II ale prezentei ordonanţe de urgenţă au fost adoptate cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 217 din 5 august 1998, precum şi de Regulamentul (Uniunii Europene) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.”

 

#CIN

 1. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 124/2015 (#M14).

#M14

    “ART. II

    (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi nu doresc continuarea activităţii în noile condiţii pot desfăşura această activitate până la data expirării autorizaţiilor, cu respectarea prevederilor art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi a următoarelor condiţii:

 1. a) în cazul în care societatea se află în perioada de valabilitate a licenţei, pentru perioada tranzitorie, societatea are obligaţia ca pentru desfăşurarea activităţii să achite taxa de licenţă în cuantumul prevăzut de vechea normă legală, licenţa fiind valabilă până la data expirării ultimei autorizaţii;
 2. b) autorizaţiile de exploatare aprobate până la data de 13 februarie 2015 îşi menţin valabilitatea, cu condiţia achitării acestora în cuantumul prevăzut la data acordării;
 3. c) până la data expirării tuturor autorizaţiilor de exploatare deţinute, organizatorii de jocuri de noroc menţionaţi mai sus nu vor fi obligaţi să întregească numărul minim de mijloace de joc autorizate.

    (2) La operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost licenţiaţi se instituie obligativitatea efectuării unei inspecţii fiscale până la data expirării ultimei autorizaţii.

    (3) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost licenţiaţi nu vor mai putea solicita o nouă licenţă decât după un interval de 12 luni de la expirarea autorizaţiei/ultimei autorizaţii.

    (4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii jocului tip slot-machine, astfel cum este definit la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a achita taxa de viciu în tranşe trimestriale, odată cu plata autorizaţiei.

    (5) Condiţiile referitoare la numărul de mijloace de joc/locaţii şi cuantumul garanţiilor rămân valabile până la expirarea autorizaţiei/ultimei autorizaţii.

    (6) Conectarea aparatelor de joc tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.), precum şi celelalte condiţii referitoare la numărul minim de mijloace de joc şi constituirea garanţiilor pentru cei care continuă activitatea în noile condiţii se vor realiza până la data de 31 decembrie 2015.

    (7) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. poate acorda drept de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc la distanţă, până la data de 31 decembrie 2015, operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) depun documentele doveditoare ale societăţii;
 2. b) deţin un cont bancar pentru depozitarea banilor jucătorilor deschis la o bancă din România;
 3. c) probează faptul că software-ul utilizat pentru desfăşurarea jocurilor de noroc la distanţă a fost certificat de către un laborator specializat, autorizat să funcţioneze pe teritoriul României, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană – care deţine certificare ISO 17025;
 4. d) desemnează un reprezentant autorizat al societăţii, în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, reprezentant care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României şi puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine şi pentru reprezentare în faţa autorităţilor de stat şi a instanţelor din România;
 5. e) probează faptul că sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de înregistrare şi de identificare a participanţilor la joc şi prezintă auditarea întregului sistem de către un laborator specializat, autorizat să funcţioneze pe teritoriul României, într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European ori în Confederaţia Elveţiană – care deţine certificare ISO 27001;
 6. f) dovedeşte că echipamentele de comunicaţii şi punctul central unde este amplasat sistemul informatic central al organizatorului sunt pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;
 7. g) prezintă dovada plăţii în avans a taxelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Se datorează taxă de autorizare pentru toţi participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi toţi participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat;
 8. h) pune la dispoziţie datele privitoare la cifra de afaceri a companiei şi un plan de afaceri;
 9. i) pune la dispoziţie o listă a contractelor pe care le deţine cu: procesatorul de plăţi, platforma de joc, auditor, certificator şi afiliaţi, chiar dacă aceştia nu deţin în prezent licenţă în România;
 10. j) pune la dispoziţia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului, din care să reiasă faptul că a desfăşurat/nu a desfăşurat, prin intermediul unei platforme de joc personalizate la nivelul organizatorului, jocuri de noroc la distanţă în România, pentru toţi participanţii la joc care au accesat platforma de joc de pe teritoriul României şi toţi participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat;
 11. k) pune la dispoziţie orice alte documente sau informaţii solicitate de O.N.J.N.;
 12. l) toată corespondenţa, documentele şi informaţiile solicitate de O.N.J.N. vor fi puse la dispoziţie în limba română, certificate de un traducător autorizat, după caz.

    (8) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu este considerată infracţiune în sensul art. 23 alin. (1) desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a jocurilor de noroc la distanţă până la data de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă organizatorii de jocuri de noroc la distanţă care au operat în România plătesc taxele de licenţă pentru perioada în care au operat şi taxa de autorizare în cuantum de 20% din veniturile organizatorului aşa cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţă. Pentru calculul taxei de autorizare prevăzute în prezentul alineat organizatorul are obligaţia să pună la dispoziţia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. un audit financiar din care să reiasă sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc şi premiile acordate (inclusiv «jack-pot»-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică sau, după caz, pentru jocurile de noroc în care organizatorul încasează un comision de la participanţii/câştigătorii la jocurile de noroc, încasările obţinute (comisioanele reţinute de la participanţii la joc), respectiv cota-parte din suma percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică. Plata celor două taxe în cuantumurile prevăzute în prezentul alineat exonerează de răspundere penală şi fiscală firmele care au desfăşurat activitatea de jocuri de noroc la distanţă până la termenul prevăzut în prezentul alineat.”

 

#CIN

 1. Dispoziţiile prin care au fost acordate derogări de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 sunt reproduse mai jos.

    3.1. Art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011, cu modificările ulterioare:

#M3

    “ART. 36

    Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», este inclusă şi suma de 7.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sus-menţionată, din care suma de 2.000 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 5.000 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice.”

 

#CIN

    3.2. Art. 29 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 293/2011 (#M4):

#M4

    “ART. 29

    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» cuprinde şi suma de 22.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sus-menţionată, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 15.400 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice.

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale.”

 

#CIN

    3.3. Art. 34 din Legea nr. 5/2013 (#M7):

#M7

    “ART. 34

    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii, titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» cuprinde şi suma de 27.677 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din care suma de 8.303 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 19.374 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice.

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale.”

 

#M14

ANEXĂ

 

 1. Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc

 

 1. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale)
 2. Pentru jocurile loto: 115.000 euro
 3. Pentru pariurile mutuale: 45.000 euro
 4. Pentru pariurile în cotă fixă: 25.000 euro
 5. Pentru pariurile în contrapartidă: 25.000 euro
 6. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro
 7. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro
 8. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro
 9. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 10.000 euro
 10. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 70.000 euro
 11. Pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă 3 categorii de licenţe după cum urmează:

    Licenţă clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i) – n) din ordonanţa de urgenţă. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanţă care au contract direct cu jucătorul şi se calculează în funcţie de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:

 

         Cifra de afaceri           Taxa de licenţă anuală

    Până la 500.000 euro/an         6.000 euro

    500.001 – 1.000.000 euro/an     24.000 euro

    1.000.001 – 5.000.000 euro/an   60.000 euro

    5.000.001 – 10.000.000 euro/an  96.000 euro

    Peste 10.000.000 euro/an        120.000 euro

 

    Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, precum şi organismelor de evaluare a conformităţii. Se acordă:

    (i) operatorilor care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 6.000 euro/an;

    (ii) operatorilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă: 6.000 euro/an;

    (iii) procesatorilor de plăţi: 6.000 euro/an;

    (iv) firmelor producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 6.000 euro/an;

    (v) afiliaţilor: 6.000 euro/an;

    (vi) certificatorilor: 6.000 euro/an;

    (vii) auditorilor: 6.000 euro/an;

    (viii) organismelor de evaluare a conformităţii 6.000 euro/an.

    Licenţă clasa a 3-a: pentru jocurile loto – la distanţă – monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 115.000 euro.

 1. Pentru Festivalul de poker: 5.000 euro
 2. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 23.750 euro
 3. Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni): 5.000 euro
 4. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 2.500 euro
 5. Pentru jocuri tip tombolă – joc tradiţional: 5.000 euro
 6. Pentru jocurile de videoloterie – joc tradiţional: 50.000 euro

 

 1. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale)
 2. Pentru jocurile tradiţionale de tip loto: 180.000 euro
 3. Pentru pariuri mutuale – tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
 4. Pentru pariuri în cotă fixă – tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
 5. Pentru pariuri în contrapartidă – tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro
 6. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

    (i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 60.000 euro

    (ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro

 1. Pentru clubul de poker:

    (i) pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro

    (ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro

 1. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

    (i) slot-machine clasa A: 2.600 euro

    (ii) aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat clasa B: 1.500 euro

 1. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
 2. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 115.000 euro
 3. Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa 1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro
 4. Pentru jocurile de noroc la distanţă clasa a 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro.
 5. Pentru Festivalul de poker: 20.000 euro
 6. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 10.000 euro
 7. Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A (valabilă 3 luni): 650 euro
 8. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 1.750 euro, pentru fiecare locaţie, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
 9. Pentru jocuri tip tombolă – joc tradiţional: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanţa de urgenţă

 

 1. Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc*)
 2. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 lei
 3. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 lei
 4. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 lei
 5. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 lei
 6. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 lei
 7. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 lei
 8. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: minimum 100.000 lei
 9. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – m) din ordonanţa de urgenţă: minimum 1.000.000 lei
 10. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: minimum 1.000.000 lei
 11. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei
 12. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 lei
 13. Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei

————

    *) În situaţia în care acelaşi organizator solicită licenţă de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiţia de existenţă a unei valori minimale a capitalului social subscris şi vărsat la data cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.

 

 1. Taxe speciale
 2. Pentru videoloterie (VLT): 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară. Taxa colectată se alocă anual prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului şi Sportului pentru încurajarea mişcării sportive la nivel naţional, precum şi pentru finanţarea cluburilor sportive, centre pentru copii şi juniori.
 3. Taxa de acces – bilet de intrare:

    (i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei

    (ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei

 1. (i) Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) şi pentru videoloterie (VLT): 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare
 2. Taxe administrative pentru solicitarea licenţei pentru jocurile de noroc la distanţă:

    (i) taxa analiză documentaţie: 2.500 euro plătiţi la depunerea cererii pentru o licenţă de jocuri de noroc la distanţă, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanţa de urgenţă;

    (ii) taxa de eliberare licenţă: 8.500 euro/an/licenţă.

 

 1. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.

 

#B

—————

Author: rombook_makers