Noi restricții impuse de autorități în contextul prelungirii stării de alertă. Ce au de făcut operatorii?

Categories: Opinii,Standard

Analiză privind conformarea la noul cadru normativ determinat de Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă începând cu data de 15 octombrie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020 (Articolul 9, alineatele 2 și 6 din Anexa 3) cuprinde condițiile în care este permisă desfășurarea activității de jocuri de noroc în spații închise. Mai precis, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori. În plus, operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Având în vedere faptul că segmentul de jocuri de noroc nu dispune în acest moment de norme clare de aplicare a acestor prevederi, precum și importanța unei permanente armonizări a industriei cu intențiile autorităților și opinia publică, considerăm esențială alinierea tuturor operatorilor la obligațiile instituite de legiuitor.

În acest spirit, împreună cu avocatul Romanian Bookmakers, doamna Teodora Luca, din partea Cabinetului de Avocatură Luca Mihai, dorim să vă punem la dispoziție un foarte util și practic rezumat al celor mai relevante informații necesare operatorilor în acest moment

Care sunt criteriile de stabilire a capacității maxime a spațiului în care se aplică măsurile impuse?

În contextul măsurilor adoptate în scopul combaterii efectelor epidemiei de COVID-19, capacitatea maximă a spațiului trebuie definită în raport de numărul maxim de participanți care pot fi acceptați simultan în interiorul locației în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc. Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1088 din 16 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc, Anexa 3, alin. 2) numărul maxim de participanţi admişi simultan în locaţie va fi de 1 persoană/4 mp, în faza de alertă/prevenţie, cu relaxarea măsurii în momentul relaxării restricţiilor la nivel naţional.

În  același timp, în determinarea numărului maxim de participanți admiși simultan în locație, se va avea în vedere respectarea obligației de a asigura distanţa minimă de 1,5 m între angajaţi, personalul care deserveşte activitatea organizatorului, participanţii la joc şi orice altă persoană care intră în incinta punctului de lucru. O primă observație care se impune este aceea că, în considerarea art. 2) din Anexa 3) la Ordinul 1088/2020, în determinarea capacității maxime a spațiului, vor fi excluși angajații care desfășoară activitate în spațiul comercial.

Pentru a determina suprafața totală a spațiului, urmează a se avea în vedere suprafața imobilului care poate fi utlizată de organizatorul de jocuri de noroc cu destinația de locație de jocuri de noroc, conform contractului care atestă dreptul de folosință al organizatorului de jocuri de noroc asupra spațiului respectiv.

Având în vedere că, nici în cuprinsul H.G. 856/2020 și nici în cuprinsul Ordinului 1088/2020 nu sunt prevăzute  limitări sau restricții privind utilizarea spațiilor destinate activității de jocuri de noroc, în afara celor anterior precizate, apreciem că în calculul capacității maxime a spațiului urmează a se avea în vedere întreaga suprafață a imobilului utilizată în scopul desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv suprafața destinată administrării activității sau deservirii clienților (spații de birouri, grupuri sanitare, spații de protocol).

Cu alte cuvinte, în calcularea capacității maxime a spațiului se va avea în vedere suprafața totală asupra căreia organizatorul de jocuri de noroc deține dreptul de utilizare cu destinația de locație de jocuri de noroc. Prin urmare, capacitatea maximă a spațiului, respectiv numărul maxim de participanți ce pot fi acceptați simultan în locație urmează a fi determinată prin raportarea suprafeței totale a spațiului, astfel cum rezultă din contractul în temeiul cărora spațiul este deținut, la suprafața minimă ce trebuie alocată fiecărui participant, respectiv suprafața totală a spațiului împărțită la 4.

Limitele de utilizare a spațiului prevăzute  de H.G. 856/2020 se vor determina după cum urmează:

  1. În cazul județelor/ localităților în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori : 50% x suprafața totală a spațiului : 4
  2. În cazul județelor/ localităților în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori: 30% x suprafața totală a spațiului : 4

Restricții suplimentare, constând în stabilirea unui program limitat de lucru, pot fi adoptate numai de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Autoritățile locale și comitetele județene/ al Municipiului București nu (mai) sunt abilitate să adopte alte măsuri restrictive în afara celor prevăzute în H.G. 856/2020, competența lor fiind limitată la a transmite propuneri către Comitetului Național pentru Situații de Urgență, singura autoritate abilitată să impună desfășurarea activității conform unui orar de funcționare prestabilit. În sarcina autorităților locale sunt prevăzute exclusiv obligația de a constata și de a comunica public atingerea limitelor prevăzute de hotărâre, respectiv obligația de a asigura punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de H.G. 856/2020,  acestea nemaiavând abilitatea de a stabili alte măsuri restrictive decât cele prevăzute de hotărâre. Constatăm totuși, în cazul unora dintre autoritățile locale, depășirea atribuțiilor stabilite prin HG 856/2020, excesele fiind îndreptate în ambele direcții, atât în crearea unui cadru mai permisiv, cât și în adoptarea unor măsuri de restricționare a activității, deși limitele maxime ale incidenței cazurilor de îmbolnăviri cu Sars-Cov-2 stabilite prin Hotărârea Guvernului nu au fost atinse. Deși sunt susceptibile de a fi anulate de instanțele judecătorești, având în vedere că sunt depășite limitele impuse în actul normativ (H.G. 856/2020), în baza cărora sunt emise, până la data anulării acestea produc efecte.

Totodată, conform dispozițiilor art. 12 alin. 1) din H.G. 856/2020, odată atinse limitele privind incidența cumulată, măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia. Ca atare, activitatea urmează a se desfășura conform art. 9 alin. 2 din H.G. 856/2020, respectiv aplicând în permanență restricțiile de utilizare a spațiului, raportat la incidența cumulată pe ultimele 14 zile, astfel cum este reținută și comunicată în cuprinsul hotărârilor comitetelor județene/al municpiului București, orice modificare a acestora determinând în mod corespunzător modificarea regimului de aplicare a restricțiilor.

Față de cele exprimate mai sus, dorim să subliniem faptul că industria se regăsește într-un moment în care conformarea absolută la prevederile legale este un exercițiu obligatoriu pentru toți organizatorii de jocuri de noroc, atât din perspectiva responsabilității față de comunitățile locale, cât și din cea a transmiterii unui mesaj pozitiv care să mai îndulcească artificiala percepție negativă creată în spațiul public din motive care nu țin de obiectivitate.

Cu această ocazie solicităm tuturor actorilor în piață să se asigure că, atât în interiorul organizațiilor pe care le reprezită, cât și în restul pieței, aceste prevederi legale se aplică în concordanță cu litera și spiritul legii și ne arătăm disponibilitatea, atunci când nu există informații suficiente sau sunt greu accesibile, să le punem la dispoziție.

Author: rombook_makers